Lex giudici Michael Mallia Lawrence Quintano Anton

TheMummichogblog è un partecipante al Amazon Services LLC Associates programma, un programma di affiliazione pubblicitario progettato per fornire un mezzo per siti per guadagnare tariffe pubblicitarie con la pubblicità e il link al amazon.com. Amazon, il logo di Amazon, AmazonSupply, e il logo AmazonSupply sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate.

L’ex giudici Michael Mallia, Lawrence Quintano, Antonio Mizzi sulle nomine bordo per AG postale

Giudice Emerito Michael Mallia porterà il Commissario per la nomina del procuratore generale, con il giudice emerito Lawrence Quintano e Giudice Emerito Antonio Mizzi che compongono il resto della commissione.

Lo ha annunciato il ministero della Giustizia il Lunedi, due giorni dopo Peter Grech ha rassegnato le dimissioni dalla carica di procuratore generale.

ANNUNCIO PUBBLICITARIO
Nella sua lettera di dimissioni, pubblicato il Lunedi, Grech ha detto che è stato spesso ingiustamente attaccata e che la sua riluttanza a reagire alle critiche è spesso scambiato come accettazione delle pretese mosse contro di lui.

Il ministero ha detto che la Commissione è nominato dopo una riforma importante è stata attuata nel 2019 che ha visto la separazione dei poteri all’interno dell’ufficio, creando il ruolo di avvocato dello Stato insieme a quella di procuratore generale.

La dichiarazione letta che una chiamata per riempire il posto vacante del Procuratore Generale sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in un breve periodo di tempo.

Il ministro della Giustizia Edward Zammit Lewis ha ringraziato il Grech uscente per il suo servizio allo Stato maltese nel corso degli ultimi anni dieci.

https://www.independent.com.mt/articles/2020-08-17/local-news/Former-Judges-Michael-Mallia-Lawrence-Quintano-Antonio-Mizzi-on-appointments-board-for-AG- post-6736226183

——————————————–

Former Judges Michael Mallia, Lawrence Quintano, Antonio Mizzi on appointments board for AG post

Judge Emeritus Michael Mallia will lead the Commissioner for the Appointment of the Attorney General, with Judge Emeritus Lawrence Quintano and Judge Emeritus Antonio Mizzi making up the rest of the commission.

This was announced by the Ministry for Justice on Monday, two days after Peter Grech tendered his resignation from the post of Attorney General.

ADVERTISEMENT
In his resignation letter, published on Monday, Grech said that he was often unjustly attacked and that his reluctance to react to criticism was often mistaken as an acceptance of claims levelled against him.

The Ministry said that the Commission is being appointed after an important reform was implemented in 2019 which saw the separation of powers within the office, creating the role of State Advocate along with that of Attorney General.

The statement read that a call to fill the vacancy of the Attorney General will be published in the Government Gazette in a short period of time.

Justice Minister Edward Zammit Lewis thanked the outgoing Grech for his service to the Maltese state over the last ten years.

https://www.independent.com.mt/articles/2020-08-17/local-news/Former-Judges-Michael-Mallia-Lawrence-Quintano-Antonio-Mizzi-on-appointments-board-for-AG-post-6736226183

——————————————–

Owabe AbaHluleli Michael Mallia, Lawrence Quintano, Antonio Mizzi ku aphoyintimenti ibhodi eposini AG

Ijaji Emeritus Michael Mallia ozohola uKhomishana Ukuqokwa-Attorney General, umahluleli Emeritus Lawrence Quintano noMahluleli Emeritus Antonio Mizzi abakha ukuphumula salo msebenzi.

Lokhu kumenyezelwe eMnyango wezoBulungiswa ngoMsombuluko, ngesikhathi uPeter Grech izinsuku ezimbili incwadi yokwesula kwakhe kusuka kokuthunyelwe ka-Attorney General.

Isikhangiso
Encwadini incwadi yokwesula kwakhe, eshicilelwe ngoMsombuluko, Grech wathi ukuthi kwakuvame ngokungabi nabulungisa wahlaselwa futhi ukuthi ukunqikaza zisuse ukugxekwa kwaba bavame iphutha njengoba ukwamukela izimangalo abekwa naye.

Ministry wathi iKomitjhana lokumiswa emva kabusha ezibalulekile waqalwa ngo-2019 lapho wabona ukwahlukaniswa kwamandla ngaphakathi ehhovisi, ukudala indima Advocate State kanye naleso Attorney General.

Isitatimende ufunde ukuthi ucingo ukuze agcwalise isikhala esivulekile ka-Attorney General izoshicilelwa kuGazethi yaHulumende esikhathini esifushane.

UNgqongqoshe wezobuLungiswa Edward Zammit Lewis ubonge Grech aphumayo inkonzo yakhe ukuze isimo Maltese edlule eminyakeni eyishumi.

https://www.independent.com.mt/articles/2020-08-17/local-news/Former-Judges-Michael-Mallia-Lawrence-Quintano-Antonio-Mizzi-on-appointments-board-for-AG- post-6736226183

——————————————–

Voormalige Regters Michael Mallia, Lawrence Quintano, Antonio Mizzi op aanstellings raad vir AG post

Regter Emeritus Michael Mallia sal die Kommissaris lei vir die aanstelling van die Prokureur-generaal, met regter Emeritus Lawrence Quintano en regter Emeritus Antonio Mizzi waaruit die res van die kommissie.

Dit is bekend gemaak deur die Ministerie van Justisie op Maandag, twee dae nadat Peter Grech sy bedanking uit die pos van Prokureur-generaal.

ADVERTENSIE
In sy bedankingsbrief, wat Maandag gepubliseer is, Grech gesê dat hy dikwels onregverdig aangeval en dat sy onwilligheid om te reageer op kritiek was dikwels verkeerd as ‘n aanvaarding van eise gelyk teen hom.

Die Ministerie het gesê dat die Kommissie word aangestel nadat ‘n belangrike hervorming in 2019, wat die skeiding van magte binne die kantoor sien geïmplementeer, die skep van die rol van die staat Advokaat saam met dié van die Prokureur-generaal.

Die verklaring wat ‘n oproep om die vakature van die Prokureur-generaal sal gepubliseer word in die Staatskoerant in ‘n kort tydperk van die tyd te vul.

Minister van justisie, Edward Zammit Lewis bedank die uittredende Grech vir sy diens aan die Maltese staat oor die afgelope tien jaar.

https://www.independent.com.mt/articles/2020-08-17/local-news/Former-Judges-Michael-Mallia-Lawrence-Quintano-Antonio-Mizzi-on-appointments-board-for-AG- post-6736226183

——————————————–

Ish Gjyqtarët Michael Mallia, Lawrence Quintano, Antonio Mizzi në emërimet bord për postin AG

Gjyqtari Emeritus Michael Mallia do të çojë Komisionerin për emërimin e Prokurorit të Përgjithshëm, me gjyqtar Emeritus Lawrence Quintano dhe gjykatësi Emeritus Antonio Mizzi që përbëjnë pjesën tjetër të komisionit.

Kjo u njoftua nga Ministria për Drejtësi të hënën, dy ditë pas Peter Grech ofroi dorëheqjen e tij nga posti i Prokurorit të Përgjithshëm.

ADVERTISEMENT
Në letrën e tij të dorëheqjes, të botuar të hënën, Grech tha se ai shpesh është sulmuar padrejtësisht dhe se ngurrimi i tij për të reaguar ndaj kritikave ishte i gabuar shpesh si një pranim i pretendimeve të ngritura kundër tij.

Ministria tha se Komisioni është duke u emëruar pas një reformë e rëndësishme u realizua në vitin 2019 e cila pa ndarjen e pushteteve në kuadër të zyrës, duke krijuar rolin e Avokatit të Shtetit, së bashku me atë të Prokurorit të Përgjithshëm.

Deklarata lexuar se një thirrje për të plotësuar vendin e lirë e Prokurorit të Përgjithshëm do të publikohet në Gazetën Qeverisë në një periudhë të shkurtër kohe.

Ministri i Drejtësisë Eduard Zammit Lewis falënderoi Grech dalëse për shërbimin e tij ndaj shtetit maltez gjatë viteve të fundit dhjetë.

https://www.independent.com.mt/articles/2020-08-17/local-news/Former-Judges-Michael-Mallia-Lawrence-Quintano-Antonio-Mizzi-on-appointments-board-for-AG- post-6736226183

——————————————–

የቀድሞው መሳፍንት ሚካኤል Mallia, ሎውረንስ Quintano, AG ልጥፍ ለ ቀጠሮ ቦርድ ላይ አንቶኒዮ Mizzi

ዳኛ የነበሩት ማይክል Mallia ዳኛ የነበሩት ሎረንስ Quintano እና ዳኛ የነበሩት አንቶኒዮ Mizzi የኮሚሽኑ የቀሩት ከፍ በማድረጉ ጋር አቃቢ ህግ ጄኔራል ሹመት, ለ ኮሚሽነሩ ይመራል.

ይህ ሰኞ ላይ ለፍትህ ሚኒስቴር አስታውቋል ነበር, ጴጥሮስ Grech በኋላ ሁለት ቀናት ጠቅላይ አቃቤ ያለውን ልጥፍ ጀምሮ መልቀቂያ tendered.

ማስታወቂያ
ሰኞ ላይ የታተሙ የእርሱ የሥራ መልቀቂያ ደብዳቤ ላይ, Grech ብዙ ጊዜ በመበደል ጥቃት እና ትችት ምላሽ ዘንድ ደስተኛ እንዳልሆነ በእርሱ ላይ የቀረቡት አቤቱታዎች አንድ ተቀባይነት ሆኖ ብዙውን ጊዜ በስህተት መሆኑን ተናግሮ ነበር.

Amazon e il logo di Amazon sono marchi di Amazon.com, Inc., o delle sue affiliate.