Liberale Maltese Doctor parte le classi di cannabi

TheMummichogblog è un partecipante al Amazon Services LLC Associates programma, un programma di affiliazione pubblicitario progettato per fornire un mezzo per siti per guadagnare tariffe pubblicitarie con la pubblicità e il link al amazon.com. Amazon, il logo di Amazon, AmazonSupply, e il logo AmazonSupply sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate.

Liberale Maltese Doctor parte le classi di cannabis gratis

Una famiglia di famiglie maltese campagne per le leggi per la marijuana medica alleosante inizierà a offrire le classi di cannabis gratuite al pubblico a partire dal prossimo venerdì.

L’obiettivo di Andrew Agius è quello di educare il pubblico sui fatti della marijuana medica e ricreativa presentando studi e testimonianze basati su prove da professionisti medici.

Il corso è chiamato “KannataLim”, un unione delle parole maltesi Kannabis (Cannabis) e Taghlim (educazione).

Le lezioni ora-lunghe si terranno ogni venerdì, con la posizione che ruotava ogni settimana tra Agius ‘Phinic Phinic a Paola e il Pure Living Center in Sliema, gestito da Trevor Diacono. Le lezioni di Paola si terranno in maltese, mentre quelle Sliema saranno tenute in inglese.

La prima lezione si terrà il 1 ° settembre alle 15:00 alla clinica del dolore e sarà un’introduzione generale all’argomento e alla situazione legale a Malta. La clinica può solo ospitare dieci ospiti, ma la lezione sarà trasmessa in streaming sulla sua pagina Facebook.

Agius inviterà una serie di altoparlanti ospiti alle lezioni, a seconda del tema del giorno, con i primi programmati per essere psichiatra anton grech e neuroscienziato Prof. Giuseppe di Giovanni.

Tagga un amico che sarà interessato a frequentare queste lezioni

https://lovinmalta.com/news/local/liber-maltese-doctor-Starts-Free-cannabis-classes/
———

Liberal Maltese Doctor Starts Free Cannabis Classes

A Maltese family doctor campaigning for looser medical marijuana laws will start offering free cannabis classes to the public as of next Friday.

Andrew Agius’ aim is to educate the public on the facts of both medical and recreational marijuana by presenting evidence-based studies and testimonials from medical professionals.

The course is called ‘Kannatalim’, a merge of the Maltese words kannabis (cannabis) and taghlim (education).

The hour-long lessons will be held every Friday, with the location rotating every week between Agius’ Pain Clinic in Paola and the Pure Living Centre in Sliema, run by Trevor Diacono. The lessons in Paola will be held in Maltese, while the Sliema ones will be held in English.

The first lesson will be held on 1 September at 3pm at the Pain Clinic, and will be a general introduction to the topic and the legal situation in Malta. The clinic can only accommodate ten guests, but the lesson will be streamed live on its Facebook page.

Agius will invite a range of guest speakers to the lessons, depending on the topic of the day, with the first ones scheduled to be psychiatrist Anton Grech and neuroscientist Prof. Giuseppe Di Giovanni.

Tag a friend who will be interested in attending these classes

Liberal Maltese Doctor Starts Free Cannabis Classes


———

Udokotela waseMaltse waseLiberal uqala amakilasi we-cannabis wamahhala

Umkhankaso wodokotela womndeni waseMalta we-Looser Medical Marijuana imithetho izoqala ukunikeza amakilasi we-cannabis wamahhala emphakathini kusukela ngolwesihlanu olulandelayo.

Inhloso ‘ka-Andrew Agius ukufundisa umphakathi ngamaqiniso emalimbozo yezokwelapha nezokuzijabulisa ngokwethula izifundo ezisuselwa kubufakazi kanye nobufakazi obuvela kochwepheshe bezokwelapha.

Inkambo ibizwa nge-‘Kannatalim ‘, ukuhlanganiswa kwamagama ama-malta kannabis (cannabis) kanye ne-taghlim (imfundo).

Izifundo ezinde ezithatha isikhathi zizoqhutshwa njalo ngoLwesihlanu, nendawo ejikelezayo masonto onke phakathi kwe-Abius ‘Pain Clinic ePaola kanye nesikhungo sokuphila esimsulwa eSliema, eqhutshwa nguTrevor Diacono. Izifundo ePaola zizobanjwa eMalta, ngenkathi ama-sliema azoba ngesiNgisi.

Isifundo sokuqala sizoba mhlaka 1 Septhemba ngo-3 ntambama emtholampilo wezinhlungu, futhi sizoba yisingeniso esijwayelekile sesihloko nesimo esingokomthetho eMalta. Umtholampilo ungahlala kuphela izivakashi eziyishumi, kepha isifundo sizosakazwa bukhoma ekhasini laso le-Facebook.

U-Aburius uzomema izikhulumi zezivakashi ezihlathini, ngokuya ngesihloko sosuku, kanye nelokuqala elihlelelwe ukuba yi-Anton Greech kanye ne-Neurosciinte Prof Giuseppe di Giovanni.

Umaki umngani ozoba nentshisekelo yokuya kulezi zifundo

https://lovinmalta.com/News/local/libel-Maltese-DocTor-Starts-cannabis-class/
———-

Liberale Maltese dokter begin gratis cannabis klasse

‘N Maltese Familie Dokter-veldtog vir Looser Mediese Marijuana-wette sal vanaf volgende Vrydag gratis cannabisklasse aan die publiek begin.

Andrew Agius se doel is om die publiek op te voed op die feite van beide mediese en ontspanningsmakers deur bewysgebaseerde studies en getuigskrifte van mediese spesialiste aan te bied.

Die kursus word ‘Kannatalim’ genoem, ‘n samesmelting van die Maltese woorde Kannabis (Cannabis) en Taghlim (onderwys).

Die uur lange lesse sal elke Vrydag gehou word, met die plek wat elke week tussen Agius se pynkliniek in Paola en die suiwer leefsentrum in Sliema draai, wat deur Trevor DiCono bestuur word. Die lesse in Paola sal in Maltese gehou word, terwyl die Sliema’s in Engels gehou sal word.

Die eerste les sal op 1 September om 15:00 by die pynkliniek gehou word, en sal ‘n algemene inleiding tot die onderwerp en die regsituasie in Malta wees. Die kliniek kan slegs tien gaste akkommodeer, maar die les sal op sy Facebook-bladsy gestroom word.

Agius sal ‘n verskeidenheid gassprekers na die lesse nooi, afhangende van die onderwerp van die dag, met die eerste wat geskeduleer is om die psigiater Anton Grech en neurowetenskapliker prof. Giuseppe di Giovanni te wees.

Merk ‘n vriend wat belangstel om hierdie klasse by te woon

Liberal Maltese Doctor Starts Free Cannabis Classes


———

Doktor liberal maltian fillon klasa falas të kanabisit

Një doktor i familjes malteze Fushata për ligjet e marihuanës mjekësore më të lirshme do të fillojë të ofrojë klasa falas të kanabisit për publikun që nga e premtja e ardhshme.

Qëllimi Andrew Agius është edukimi i publikut për faktet e marihuanës mjekësore dhe rekreative duke paraqitur studime dhe dëshmi të bazuara në dëshmi nga profesionistët mjekësorë.

Kursi quhet ‘Kannatalim’, një bashkim i fjalëve malteze Kannabis (kanabis) dhe taghlim (arsim).

Mësimet e gjata do të mbahen çdo të premte, me vendndodhjen që rrotullohet çdo javë midis klinikës së dhimbjes së Agius në Paola dhe qendrës së pastër të jetesës në sliema, të drejtuar nga Diacono Trevor. Mësimet në Paola do të mbahen në Maltez, ndërsa ato rrëshqitëse do të mbahen në gjuhën angleze.

Mësimi i parë do të mbahet më 1 shtator në orën 15 të klinikës së dhimbjes dhe do të jetë një hyrje e përgjithshme për temën dhe situatën ligjore në Maltë. Klinika mund të strehojë vetëm dhjetë mysafirë, por mësimi do të transmetohet në faqen e saj në Facebook.

AGIUS do të ftojë një sërë folësish të ftuar në mësimet, në varësi të temës së ditës, me të parat e planifikuara të jenë psikiatri Anton Grech dhe neuroscientist Prof. Giuseppe di Giovanni.

Amazon e il logo di Amazon sono marchi di Amazon.com, Inc., o delle sue affiliate.