LIBRO VIAmbizioni secolari e conflittii 1 La mia s

LIBRO VI
Ambizioni secolari e conflitti
i (1) ‘La mia speranza fin dalla mia giovinezza’ (Sal 70:. 5), dove si erano, e dove ha fatto
si ‘prelevare’ da me (Sal. 10: 1)? Forse non mi fai, e ‘mi fanno
superiore agli animali, e mi fanno più saggi degli uccelli del cielo’(Giobbe 35:
10-11)? Stavo camminando attraverso il buio e ‘un luogo scivoloso’ (Sal. 34: 6). ero
in cerca di te fuori di me, 1 e non sono riuscito a trovare ‘il Dio del mio cuore’ (Sal.
72: 26). Ero venuto nella profondità del mare (Sal. 67: 23). Non avevo fiducia,
e aveva perso la speranza che la verità potrebbe essere trovato.
Mia madre, forte nella sua devozione, era già venuto a unirsi a me, mi segue
per terra e per mare, e in tutti i pericoli serenamente fiduciosi in voi. Durante una pericolosa
voyage ha incoraggiato l’equipaggio li-sé che sono abituati a offerta
consolazione per i viaggiatori spaventati senza esperienza del mare profondo. Lei
promesso loro un arrivo sicuro, perché in una visione che si aveva promesso questo a lei. Lei
mi ha trovato in un pericoloso stato di depressione. Avevo perso ogni speranza di scoprire
la verità. Eppure, quando l’ho informato che non ero ormai un manicheo, anche se nessuno
ero un cristiano cattolico, lei non esultate, come se avesse sentito un po ‘
notizia inaspettata; lei era già libera da ansia per quella parte del mio
misera condizione, per il quale pianse su di me come una persona morta, ma di essere
ravvivato da te. Nella sua mente lei mi stava offrendo prima in una bara, in modo che
si potrebbe dire, come hai detto al figlio della vedova ‘giovane, io ti dico, alzati!’
(Lc 7: 12); e poi si sarebbe ripreso e cominciare a parlare e si farebbe
ricondurlo a suo madre.
Quindi no tripudio entusiasta ha causato il suo cuore a battere più forte quando ha sentito che così
parte di un ampio di quello che tutti i giorni e in lacrime pregato per era già avvenuto. io
non aveva ancora raggiunto la verità, ma mi è stato liberato dalla menzogna. Inoltre,
perché si sentiva certo che si andavano a concedere ciò che rimaneva, quando si
aveva promesso il tutto, con molta calma e con il cuore pieno di fiducia che lei
mi rispose che aveva fede in Cristo che prima di questa vita, lei
mi vedrebbe un credente cattolico battezzato. Che in effetti mi ha detto. A te,
fonte delle misericordie, raddoppiò le sue petizioni e lacrime, implorando che si farebbe
accelerare il vostro aiuto (Sal 69:. 1) e alleggerire le mie tenebre (Sal. 17: 29). Lei vorrebbe

 

https://amzn.to/3nPQmzH
——

BOOK VI
Secular Ambitions and Conflicts
i (1) ‘My hope from my youth’ (Ps. 70: 5), where were you, and where did
you ‘withdraw’ from me (Ps. 10:1)? Did you not make me, and ‘make me
superior to the animals, and make me wiser than the birds of heaven’ (Job 35:
10–11)? I was walking through darkness and ‘a slippery place’ (Ps. 34: 6). I was
seeking for you outside myself,1 and I failed to find ‘the God of my heart’ (Ps.
72: 26). I had come into the depth of the sea (Ps. 67: 23). I had no confidence,
and had lost hope that truth could be found.
My mother, strong in her devotion, had already come to join me, following me
by land and sea, and in all dangers serenely confident in you. During a hazardous
voyage she encouraged the crew them-selves who are accustomed to offering
consolation to frightened travellers with no experience of the deep sea. She
promised them a safe arrival, for in a vision you had promised this to her. She
found me in a dangerous state of depression. I had lost all hope of discovering
the truth. Yet when I informed her that I was not now a Manichee, though neither
was I a Catholic Christian, she did not leap for joy as if she had heard some
unexpected news; she was already free from anxiety about that part of my
wretched condition, for which she wept over me as a person dead but to be
revived by you. In her mind she was offering me before you on a bier, so that
you could say, as you said to the widow’s son ‘Young man, I say to you, arise’
(Luke 7: 12); and then he would recover and begin to speak and you would
restore him to his mother.
So no excited jubilation caused her heart to beat faster when she heard that so
large a part of what she daily and tearfully prayed for had already come about. I
had not yet attained the truth, but I was rescued from falsehood. Moreover,
because she felt certain that you were going to grant what remained, when you
had promised the whole, very calmly and with her heart full of confidence she
replied to me that she had faith in Christ that before she departed this life, she
would see me a baptized Catholic believer. That indeed she said to me. To you,
fount of mercies, she redoubled her petitions and tears, begging that you would
hasten your help (Ps. 69: 1) and lighten my darknesses (Ps. 17: 29). She would

 

https://amzn.to/3nPQmzH
——

INCWADI VI
Ambitions Ebhizinisi futhi Ukungqubuzana
i (1) ‘Ithemba lami kusukela ebusheni bami’ (IHu 70: 5.), lapho kwakukhona wena, futhi lapho benza
wena ‘ukuhoxisa’ kusukela kimi (IHu 10: 1.)? Ingabe ungangenzi, futhi ‘ngenze
bebakhulu izilwane, futhi ingenza ngihlakaniphe ukwedlula izinyoni zezulu ‘(Jobe 35:
10-11)? Mina wadabula ebumnyameni ‘endaweni eshelelayo’ (IHu. 34: 6). bekade ngi
abafuna wena ngaphandle ngokwami, 1 nami yehlulekile ukuthola ‘uNkulunkulu ka inhliziyo yami’ (IHu.
72: 26). Mina esefiké kolwandle (IHu 67.: 23) ukujula. Ngangingazi lutho ukuzethemba,
futhi kwadingeka ithemba elahlekile ukuthi iqiniso babengase batholakale khona.
Umama, eqinile ekuzinikeleni kwakhe, yayisifikile ukuze ujoyine kimi, ungilandela
by ezweni nasolwandle, futhi kuzo zonke izingozi serenely beqiniseka wena. Ngesikhathi enobungozi
Luzoba njani uhambo engikhuthaza amatilosi nabo-ni ngubani zijwayele umnikelo
yenduduzo ukuba izihambi ethukile kungekho isipiliyoni ekujuleni kolwandle. yena
abathembisa a ukufika ephephile, ngoba embonweni wena wayethembise lesi kuye. yena
zangithola esimweni esiyingozi zokucindezeleka. Ngase ngikhathele ithemba ukuthola
iqiniso. Nokho lapho mina imtshela ukuthi bengingekho manje Manichee, nakuba futhi
bengingubani mina umKristu Katolika, wacela akazange nigxumagxume ngenjabulo sengathi wayezwe ezinye
izindaba ezingalindelekile; wayesenguFakazi nikhululeke ekukhathazekeni ngalokho ingxenye yami
isimo ungolusizi, okuyiwona wakhala phezu kwami ​​njengoba umuntu ofile kodwa ukuba
savuka nguwe. Ngo wakhe khumbulani ethi uhambisa kimi ngaphambi kwi uhlaka, ukuze
ungase uthi, njengoba wathi indodana yomfelokazi ‘Nsizwa, ngithi kuwe, vuka!’
(Luka 7: 12); abese alulame futhi baqale ukukhuluma futhi ubungenza
ukubuyisela umyise kunina.
Ngakho akukho enkulu ujabule okubangelwa inhliziyo yakhe ukushaya ngokushesha lapho ezwa ukuthi kunjalo
enkulu ingxenye of BABE she nsuku zonke futhi ngikhala wathandazela wayevele khona. mina
sasingakafiki attained iqiniso, kodwa ngase ngikhululwa namanga. Ngaphezu kwalokho,
ngoba ayeqiniseka ukuthi obukade uya unike nalokho okusala, uma
wayethembise lonke, kakhulu ngomoya ophansi futhi naye inhliziyo egcwele ukuzethemba yena
waphendula kimi ukuthi wayenokholo kuKristu ukuthi ngaphambi wahamba kulokhu kuphila kuphela, yena
ngabe ongangibona obhapathiziwe Catholic ikholwa. Lokho ngempela wathi kimi. Kuwe,
fount ububele benhliziyo, yena redoubled njengohlu lwezikhalazo zakhe ngikhala izinyembezi, ngimcela ukuthi ubungenza
khawuleza usizo lwakho (IHu 69: 1.) futhi ekhanyisa darknesses yami (IHu. 17: 29). uzabe

TheMummichogblog è un partecipante al Amazon Services LLC Associates programma, un programma di affiliazione pubblicitario progettato per fornire un mezzo per siti per guadagnare tariffe pubblicitarie con la pubblicità e il link al amazon.com. Amazon, il logo di Amazon, AmazonSupply, e il logo AmazonSupply sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate. Amazon e il logo di Amazon sono marchi di Amazon.com, Inc., o delle sue affiliate.