limitazioni ambientali per alleviare gli effetti n

limitazioni ambientali per alleviare gli effetti negativi del loro ambiente e imparare a vivere la loro vita in mezzo il disordine e l’incertezza. Per esempio, in alcuni luoghi, dove le facciate degli edifici sono abbandonati, le persone mostrano grande cura per gli interni delle loro case, o trovare soddisfazione nella gentilezza e la cordialità degli altri. Una vita sociale sana può illuminare un ambiente apparentemente indesiderabile. A volte un’ecologia umana lodevole è praticata dai poveri nonostante le numerose difficoltà. La sensazione di asfissia causata da aree residenziali densamente popolate è neutralizzata se stretti e caldi relazioni si sviluppano, se si creano le comunità, se i limiti dell’ambiente sono compensate all’interno di ogni persona che si sente tenuto all’interno di una rete di solidarietà e di appartenenza . In questo modo, ogni luogo può trasformarsi da essere un inferno sulla terra nella impostazione per una vita dignitosa.
149.
L’estrema povertà vissuta in aree prive di armonia, spazi aperti o potenziale per l’integrazione, può portare a episodi di brutalità e di sfruttamento da parte di organizzazioni criminali. Nei quartieri instabili del mega-città, l’esperienza quotidiana del sovraffollamento e l’anonimato sociale può creare un senso di sradicamento che depone le uova comportamento antisociale e la violenza. Tuttavia, vorrei insistere sul fatto che l’amore si dimostra sempre più potente. Molte persone in queste condizioni sono in grado di legami tessere di appartenenza ed unità che convertono in un sovraffollamento

 

https://amzn.to/34qkESq

——-

environmental limitations by alleviating the adverse effects of their surroundings and learning to live their lives amid disorder and uncertainty. For example, in some places, where the façades of buildings are derelict, people show great care for the interior of their homes, or find contentment in the kindness and friendliness of others. A wholesome social life can light up a seemingly undesirable environment. At times a commendable human ecology is practised by the poor despite numerous hardships. The feeling of asphyxiation brought on by densely populated residential areas is countered if close and warm relationships develop, if communities are created, if the limitations of the environment are compensated for in the interior of each person who feels held within a network of solidarity and belonging. In this way, any place can turn from being a hell on earth into the setting for a dignified life.
149.
The extreme poverty experienced in areas lacking harmony, open spaces or potential for integration, can lead to incidents of brutality and to exploitation by criminal organizations. In the unstable neighbourhoods of mega-cities, the daily experience of overcrowding and social anonymity can create a sense of uprootedness which spawns antisocial behaviour and violence. Nonetheless, I wish to insist that love always proves more powerful. Many people in these conditions are able to weave bonds of belonging and togetherness which convert overcrowding into an

 

https://amzn.to/34qkESq

——-

ukulinganiselwa kwemvelo by ukuqeda imiphumela emibi kwendawo ababehlala kuyo ukufunda ukuthi baphile izimpilo zabo kwezinhlansi disorder nokungaqiniseki. Ngokwesibonelo, kwezinye izindawo, lapho mbumbulu zezakhiwo benza, abantu ukukhombisa ukunakekelwa okukhulu ngoba ingaphakathi emakhaya abo, noma ukuthola ukwaneliseka umusa nobungane abanye. Ukuphila okunepilo zezenhlalo zingaba zikhanyise indawo ezibonakala engathandeki. Ngezinye izikhathi i-emvelweni yomuntu encomekayo luqhutshwa yiningi abampofu naphezu kobunzima eziningi. Umuzwa ukuklinya olwalubangelwa ezindaweni zokuhlala ezinabantu abaningi is waphendula uma eduze futhi efudumele ubudlelwano ukuthuthukisa, uma imiphakathi zidalwe, uma ukulinganiselwa kwemvelo kwavuzwa emaqaqasini umuntu ngamunye ozizwa labetibambile ngaphakathi inethiwekhi yobumbano okuqondene . Ngale ndlela, kunoma iyiphi indawo ungavula ekubeni esihogweni emhlabeni ku izilungiselelo ukuphila okuhloniphekile.
149.
I ububha Ezindaweni entula ngokuvumelana, ezivulekile noma engaba ukuhlanganiswa, kungaholela izigameko zodlame kanye nokuxhashazwa yizinhlangano zezigebengu. Esikhathini omakhelwane engazinzile mega-emadolobheni, isipiliyoni nsuku yokuminyana kanye nomphakathi yokufihla kungadala umuzwa uprootedness okuyinto spawns nokuziphatha kwabantu ngokungafanele kanye nodlame. Noma kunjalo, ngifisa ukugcizelela ukuthi uthando efakazela namandla kakhulu ngaso sonke isikhathi. Abantu abaningi e mibandela bayakwazi izibopho aluka wokuzwana futhi sibe ndawonye lapho ukuguqula Ukuminyana zibe

 

https://amzn.to/34qkESq

——-

omgewing beperkinge deur die verligting van die negatiewe gevolge van hul omgewing en leer om hul lewens te leef te midde van wanorde en onsekerheid. Byvoorbeeld, in sommige plekke, waar die fasades van geboue is verlate, mense wys groot sorg vir die binnekant van hul huise, of vind tevredenheid in die goedheid en vriendelikheid van ander. Sagtheid sosiale lewe kan verlig ‘n oënskynlik ongewenste omgewing. By tye ‘n prysenswaardige menslike ekologie beoefen deur die swak ten spyte van talle swaarkry. Die gevoel van versmoring op gebring deur digbevolkte woongebiede is teengewerk as naby en warm verhoudings te ontwikkel, as gemeenskappe geskep word, as die beperkinge van die omgewing vergoed vir die binnekant van elke persoon wat voel gehou binne ‘n netwerk van solidariteit en deel uitmaak . Op hierdie manier, kan enige plek omdraai van die feit dat ‘n hel op aarde in die agtergrond vir ‘n waardige lewe.
149.
Die uiterste armoede beleef in gebiede ontbreek harmonie, oop ruimtes of potensiaal vir integrasie, kan lei tot voorvalle van geweld en uitbuiting deur kriminele organisasies. In die onstabiele buurte van mega-stede, kan die daaglikse ervaring van oorbevolking en sosiale anonimiteit ‘n gevoel van uprootedness wat toegevoeg anti-sosiale gedrag en geweld te skep. Nietemin, ek wil daarop aandring dat liefde altyd bewys sterker. Baie mense in hierdie omstandighede in staat is om weef effekte van behoort en samesyn wat omskep oorbevolking in ‘n

 

https://amzn.to/34qkESq

——-

kufizimet mjedisore nga zbutjen e efekteve negative të mjedisit të tyre dhe të të mësuarit për të jetuar jetën e tyre mes çrregullimit dhe pasigurisë. Për shembull, në disa vende, ku fasadat e ndërtesave janë të braktisur, njerëzit tregojnë kujdes të madh për të brendshme të shtëpive të tyre, ose të gjejnë kënaqësi në mirësinë dhe mirëdashësi e të tjerëve. Një jetë e shëndetshme sociale mund të ndizet një mjedis në dukje të padëshirueshme. Në herë një ekologji lavdërueshme njerëzore është praktikuar nga të varfërit, pavarësisht vështirësive të shumta. Ndjenja e ngufatja sjellë nga zonat me popullsi të dendur të banuara është kundërshtoi nëse të ngushtë dhe të ngrohtë marrëdhëniet zhvilluar, në qoftë se komunitetet janë të krijuar, nëse kufizimet e mjedisit janë të kompensohen për në brendësi të çdo person që ndihet mbahet brenda një rrjet solidariteti dhe përkatësisë . Në këtë mënyrë, çdo vend mund të kthehet nga të qenit një ferr në tokë në vendosjen për një jetë dinjitoze.
149.
Varfëria ekstreme me përvojë në zonat që nuk kanë harmoni, hapësira të hapura ose potencial për integrimin, mund të çojë në incidente të brutalitetit dhe të shfrytëzimit nga organizatat kriminale. Në lagjet paqëndrueshme të mega-qyteteve, përvoja e përditshme e mbipopullimit dhe anonimitetit social mund të krijojë një ndjenjë të uprootedness cilat spawns sjellje antisociale dhe dhunës. Megjithatë, dua të insistojnë se dashuria gjithmonë provon më të fuqishme. Shumë njerëz në këto kushte janë në gjendje të obligacioneve endje e përkatësisë dhe bashkë cila konvertohet mbipopullimit në një

TheMummichogblog è un partecipante al Amazon Services LLC Associates programma, un programma di affiliazione pubblicitario progettato per fornire un mezzo per siti per guadagnare tariffe pubblicitarie con la pubblicità e il link al amazon.com. Amazon, il logo di Amazon, AmazonSupply, e il logo AmazonSupply sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate. Amazon e il logo di Amazon sono marchi di Amazon.com, Inc., o delle sue affiliate.