lo faceva arrabbiare Ha parlato onestamente i suoi

lo faceva arrabbiare. Ha parlato onestamente i suoi principi, ed essi educatamente
accettato la sua decisione.
Nel corso degli settimane successive, però, le cose cominciarono ad accadere strane:
errori tenuti popping up nei testi che aveva già corretto le bozze, e quasi
ogni giorno ha notato qualche nuovo errore per cui è stato accusato. Ha cominciato
per sentire come stava perdendo la sua mente. Se questo ha continuato più a lungo sarebbe stato
licenziato. Chiaramente, qualcuno stava sabotando il suo lavoro, e quando si lamentava
ai suoi compagni di stampanti, hanno attribuito tutto a un fantasma dispettoso che era
noto a tormentare la stanza. Infine capire cosa significasse, lasciò andare
i suoi principi e contribuito al fondo di birra; gli errori improvvisamente
scomparendo insieme con il fantasma.
Dopo questo incidente e diverse altre indiscrezioni a Londra, Franklin
cominciò a chiedersi seriamente se stesso. Sembrava irrimediabilmente ingenuo,
costantemente travisamento le intenzioni delle persone intorno a lui. Pensiero
su questo problema, è stato colpito da un apparente paradosso: quando si trattava di
il suo lavoro, egli era estremamente razionale e realistica, sempre alla ricerca di
migliorare se stesso. Con la sua scrittura, per esempio, poteva vedere il suo
punti deboli in modo chiaro e praticato difficile superarli. Ma con le persone che
era praticamente il contrario: avrebbe inevitabilmente travolto nella sua
emozioni e perdere ogni contatto con la realtà. Con il fratello, ha voluto
lo impressionare rivelando la sua paternità delle lettere, totalmente all’oscuro della
invidia e la malevolenza che avrebbe scatenato; con Keith, era così avvolto
nei suoi sogni che ha pagato alcuna attenzione a segni evidenti che il governatore
era ogni discorso; con le stampanti, la sua rabbia lo accecò per il fatto che essi
sarebbe ovviamente risentirsi i suoi tentativi di riforma. Quello che era peggio, sembrava
incapace di cambiare questa dinamica auto-assorbimento.
Determinato a rompere questo schema e cambiare i suoi modi, decise lì
era solo una soluzione: in tutte le sue future interazioni con la gente, che avrebbe
costringersi a fare un primo passo indietro e non ottenere emotivo. A partire dal
questa posizione più distaccata, sarebbe concentrarsi completamente sulle persone che
a che fare con, tagliando le proprie insicurezze e desideri dalla
equazione. Esercitare la sua mente in questo modo ogni volta, si sarebbe trasformato in un
abitudine. In immaginare come questo dovrebbe funzionare, ha avuto una strana sensazione. esso
gli ricordò del processo che ha passato nel creare le lettere dogood
-thinking dentro il personaggio che aveva creato, entrando il suo mondo, e
facendola venire vivo nella sua mente. In sostanza, egli avrebbe applicato questo

https://amzn.to/2GCjTw1

———-

made him angry. He spoke honestly about his principles, and they politely
accepted his decision.
Over the ensuing weeks, however, strange things began to happen:
mistakes kept popping up in texts he had already proofread, and almost
every day he noticed some new error for which he was blamed. He started
to feel like he was losing his mind. If this continued any longer he would be
fired. Clearly, somebody was sabotaging his work, and when he complained
to his fellow printers, they attributed it all to a mischievous ghost who was
known to haunt the room. Finally figuring out what this meant, he let go of
his principles and contributed to the beer fund; the mistakes suddenly
disappearing along with the ghost.
After this incident and several other indiscretions in London, Franklin
began to seriously wonder about himself. He seemed hopelessly naïve,
constantly misreading the intentions of the people around him. Thinking
about this problem, he was struck by an apparent paradox: when it came to
his work, he was supremely rational and realistic, always looking to
improve himself. With his writing, for instance, he could see his
weaknesses clearly and practiced hard to overcome them. But with people it
was virtually the opposite: he would inevitably become swept up in his
emotions and lose all contact with reality. With his brother, he wanted to
impress him by revealing his authorship of the letters, totally unaware of the
envy and malevolence he would unleash; with Keith, he was so wrapped up
in his dreams that he paid no attention to obvious signs that the governor
was all talk; with the printers, his anger blinded him to the fact that they
would obviously resent his attempts at reform. What was worse, he seemed
incapable of changing this self-absorbed dynamic.
Determined to break this pattern and change his ways, he decided there
was only one solution: in all of his future interactions with people, he would
force himself to take an initial step backward and not get emotional. From
this more detached position, he would focus completely on the people he
was dealing with, cutting off his own insecurities and desires from the
equation. Exercising his mind this way every time, it would turn into a
habit. In imagining how this would work, he had a strange sensation. It
reminded him of the process he went through in creating the Dogood letters
—thinking inside the character he had created, entering her world, and
making her come alive in his mind. In essence, he would be applying this

https://amzn.to/2GCjTw1

———-

emthukuthelisile. Wakhuluma ngokwethembeka izimiso zakhe, futhi ngesizotha
wamukele isinqumo sakhe.
Nokho, Emasontweni eyalandela, izinto eziyinqaba waqala kwenzeke:
amaphutha igcinwe ziyavela ematheksthini wayeseboshwe umbhalo, futhi cishe
nsuku zonke waphawula yephutha elithile entsha ngoba yena bikho. waqala
ukuzizwa sengathi ukulahlekelwa ingqondo yakhe. Uma lokhu kwaqhubeka isikhathi eside wayeyoba
ukuxoshwa. Ngokusobala, umuntu waba balimaze umsebenzi wakhe, futhi uma ekhononda
abanyathelisi ayekanye nawo, bathi konke ukuba yisithunzi abanonya owayeneminyaka
eyaziwa lwa egumbini. Ekugcineni wokuqonda ukuthi lokhu kwakusho ukuthini, ukuthi ukuyidlulisa
nezimiso zakhe nomthelela kulesi sikhwama ubhiya; amaphutha ngokuzuma
inyamalala kanye isipoki.
Ngemva kwalesi sehlakalo nezinye ubuwula obenza eziningana e-London, Franklin
yaqala sina abazibuza yona ngokwakhe. Wayebonakala zingenakufezeka ukuzikhohlisa,
njalo ukuwafunda kabi izinhloso nabantu ababemzungezile. ukucabanga
mayelana nale nkinga, washayiswa i indida sobala: uma kuziwa
umsebenzi wakhe, + wayeneminyaka okunengqondo esikhulu futhi ubhekane namaqiniso, ngaso sonke isikhathi ebheka
ngcono yena. Nge ukuloba kwakhe, ngokwesibonelo, wayekwazi ukubona yakhe
ubuthakathaka ngokucacile futhi wayekwenza kanzima nokunqoba kwabo. Kodwa nabantu ke
kwaba cishe okuphambene: wayeyoba nakanjani babe sikhukhuleke e yakhe
imizwa futhi ulahlekelwe contact nesenzakalo esingokoqobo. Nge umfowabo, wafuna
umxhwele kuye ngokwambula wazo izinhlamvu, zingazi ukuthi le
umona futhi malevolence wayengeke yilo; nge Keith, yena waba ngakho wazicabangela
ngamaphupho akhe ukuthi cha khokha lalelisisa kuze izimpawu ezisobala ukuthi umbusi
kwaba yonke inkulumo; ne-printer, intukuthelo yakhe amkhipha amehlo yokuthi bona
kusobala ukuthi ukuthunyelwa futhi imizamo yakhe at kabusha. Yini kwakukubi, wayebonakala
zingenamandla okukhuthaza ekuguquleni lokhu ashukumisayo uzicabangela wena.
Zimisele ukuba baphule lesi sibonelo futhi ashintshe izindlela zakhe, wanquma khona
kwaba isixazululo esisodwa kuphela: kukho konke bakhe ekuxhumaneni esizayo nabantu, wayengeke
ukuphoqa yena ukuthatha isinyathelo sokuqala emuva hhayi uthole ngokomzwelo. Kusukela
lesi sikhundla ngaphezulu ezisondelene, wayengeke ukugxila ngokuphelele abantu
bekukuqalana, wayinquma nokungazethembi kwakhe siqu futhi izifiso kusukela
equation. Usebenzisa engqondweni yakhe ngale ndlela njalo, bekungaba iphenduke
umkhuba. Ngo babecabanga ukuthi lokhu kuzokwenzeka kanjani, wayenobuhlobo ukuzwa ongaziwa. it
Wamkhumbuza inqubo wadabula ekudaleni Dogood izinhlamvu
-thinking ngaphakathi uhlamvu lapho esedale, ilungelo lokungena ezweni lakhe, futhi
okwakumenza liphile engqondweni yakhe. Empeleni, wayezobe uziveza ekusebenziseni le

TheMummichogblog è un partecipante al Amazon Services LLC Associates programma, un programma di affiliazione pubblicitario progettato per fornire un mezzo per siti per guadagnare tariffe pubblicitarie con la pubblicità e il link al amazon.com. Amazon, il logo di Amazon, AmazonSupply, e il logo AmazonSupply sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate. Amazon e il logo di Amazon sono marchi di Amazon.com, Inc., o delle sue affiliate.