Lunico talk talk di Ben Camille stato tagliato da

TheMummichogblog è un partecipante al Amazon Services LLC Associates programma, un programma di affiliazione pubblicitario progettato per fornire un mezzo per siti per guadagnare tariffe pubblicitarie con la pubblicità e il link al amazon.com. Amazon, il logo di Amazon, AmazonSupply, e il logo AmazonSupply sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate.

L’unico talk talk di Ben Camille è stato tagliato davanti a un debutto in grande realtà

Presidente di una TV Jason Micallef ha confermato che il talk show di Ben Camille è stato tagliato a breve due settimane prima della chiusura ufficiale della stagione.

Lo spettacolo in stile tardo notturno è stato ospitato da Heartthrob Ben Camille di Malta e ha presentato una serie di giochi divertenti e sfide per gli ospiti della celebrità settimanale.

Secondo Micallef, i due episodi finali sono stati tagliati a “fare spazio alla programmazione politica” come il concorso di leadership PN riscaldato.

L’ultimo episodio all’aria in evidenza Peppi Azoppardi e Mark Lawrence Zammit, tuttavia il solito riesetto nei giorni che seguì è stato sostituito con uno che mostra ospiti diversi da una settimana precedente.

20506991 749914491837397 6087131948476634489 o
20451901 749915041837342 2346031574468866559 o
Il prossimo grande progetto di Ben Camille tuttavia è proprio dietro l’angolo mentre ottobre vedrà il debutto del suo nuovo show di realtà, Benjamin. La serie seguirà Ben e la sua famiglia mentre fanno la loro vita, catturando il bene, il cattivo, e i veri momenti dell’esperienza di Camille su base giornaliera.

Abbiamo raggiunto Ben e la Casa di Produzione per Tnejn Tnejn e non abbiamo sentito nulla indietro finora.

Tagga un amico che amava il gioco d’uovo

Ben Camille’s ONE TV Talk Show Cut Short Ahead Of Big Reality Debut

———

Ben Camille’s ONE TV Talk Show Cut Short Ahead Of Big Reality Debut

Chairman of One TV Jason Micallef has confirmed that Ben Camille’s talk show has been cut short two weeks before the season’s official close.

The Late Night style show was hosted by Malta’s heartthrob Ben Camille and featured a series of fun games and challenges for weekly celebrity guests.

According to Micallef the final two episodes were cut to “make room for political programming” as the PN leadership contest heated up.

The last episode to air featured Peppi Azoppardi and Mark Lawrence Zammit, however the usual rerun in the days that followed was replaced with one showing different guests from a previous week.

20506991 749914491837397 6087131948476634489 O
20451901 749915041837342 2346031574468866559 O
Ben Camille’s next big project however is just around the corner as October will see the debut of his brand new reality show, Benjamin. The series will follow Ben and his family as they go about their life, capturing the good, the bad, and the real moments the Camille’s experience on a daily basis.

We’ve reached out to Ben and the production house for Tnejn Tnejn and have heard nothing back so far.

Tag a friend who loved the egg game

Ben Camille’s ONE TV Talk Show Cut Short Ahead Of Big Reality Debut

———

Umbukiso we-TV we-TV we-TV we-TV we-TV we-TV we-TV we-Camille unqamule ngaphambi kwesikhathi esikhulu esingokoqobo

Usihlalo we-TV JeV Jason Micallef ukuqinisekisile ukuthi uBen Camille’s Talk Show unqunywe amaviki amabili ngaphambi kokuvalwa kwesizini.

Umbukiso wesitayela sebusuku obusebusuku ubephethwe yi-Malta’s HeartTrob Ben Camille futhi wafaka uchungechunge lwemidlalo ejabulisayo nezinselelo zezivakashi zosaziwayo masonto onke.

Ngokusho kweMicroallef iziqephu ezimbili zokugcina zasikwa ‘zenze indawo yohlelo lwezepolitiki’ njengoba kuvutha umncintiswano wobuholi be-PN.

Isiqephu sokugcina somoya sifaka i-Peppi Azoppardi kanye noPeppi Azoppardi noMark Lawrence Zammit, noma kunjalo i-Rerun ejwayelekile ezinsukwini ezalandela ukuthi zibuyiselwe izivakashi ezihlukile ngeviki eledlule.

20506991 749914491837397 60871319484766334489 O
20451901 749915041837342 234603154468866559 O
Iphrojekthi enkulu kaBen Camille elandelayo elandelayo nokho nje ekhoneni njengo-Okthoba izobona ukukhishwa kombukiso wangempela wangempela, uBenjamin. Lolu chungechunge luzolandela uBen nomndeni wakhe njengoba behamba ngempilo yabo, bebamba okuhle, okubi, nezikhathi zangempela okuhlangenwe nakho kukaCamille.

Sifinyelele kuBen kanye neNdlu yokukhiqiza i-Tnejn Tnejn futhi akezwanga lutho olubuyela kuze kube manje.

Umaka umngani owuthanda umdlalo weqanda

https://lovinmalta/celebrities/ben-camilles-one-tv-talk-show-cut-short-short-shorte-Rort-Read/

———-

Ben Camille se een TV-praatskou het kort voor die groot realiteitsdebuut gesny

Voorsitter van een TV Jason Micallef het bevestig dat Ben Camille se praatskou kort twee weke voor die seisoen se amptenaar naby is.

Die laat nagstylprogram is aangebied deur Malta se HeartThrob Ben Camille en het ‘n reeks pretgies en uitdagings vir die weeklikse bekende gaste gehad.

Volgens Miskallef is die finale twee episodes gesny om ‘n kamer vir politieke programmering te maak, aangesien die PN-leierskapskompetisie verhit het.

Die laaste episode tot die lug het Peppi Azoppardi en Mark Lawrence Zammit gesê, maar die gewone herlewing in die dae wat gevolg is, is vervang met een wat van ‘n vorige week verskillende gaste toon.

20506991 749914491837397 6087131948476634489 o
20451901 749915041837342 2346031574468866559 o
Ben Camille se volgende groot projek is egter net om die draai as Oktober sal die debuut van sy splinternuwe realiteitskou, Benjamin, sien. Die reeks sal Ben en sy gesin volg terwyl hulle oor hul lewe gaan, die goeie, die slegte, en die regte oomblikke die Momille se ervaring op ‘n daaglikse basis vasvang.

Ons het uitgekom na Ben en die produksiehuis vir Tnejn Tnejn en het niks tot dusver gehoor nie.

Merk ‘n vriend wat die eierspel liefgehad het

https://lovinmalta.com/lifestyle/celebrities/ben-camilles-on-tv-talk-how-cut-short-aHead-van-Big-reality-debut/

———

Tregimi i një televizori i Ben Camille tregon shkurtim përpara debutimit të madh të realitetit

Kryetari i një TV Jason Micallef ka konfirmuar se shfaqja e bisedës së Ben Camille është shkurtuar dy javë para se të mbyllet zyrtari i sezonit.

Shfaqja e stilit të natës vonë u prit nga Hellythob Ben Camille të Maltës dhe paraqiti një seri të lojrave dhe sfidave argëtuese për mysafirët e famshëm javor.

Sipas MicLEF, dy episodet e fundit u prenë të “krijojnë hapësirë ​​për programim politik” si konkursi i udhëheqjes së PN ndezur.

Episodi i fundit në ajër paraqiti Peppi Azopparddi dhe Mark Lawrence Zammit, megjithatë përsëritja e zakonshme në ditët që pasuan u zëvendësua me një që tregonte mysafirë të ndryshëm nga një javë e mëparshme.

20506991 749914491837397 6087131948476634489 o
20451901 749915041837342 2346031574468866559 O
Projekti i ardhshëm i Ben Camille megjithatë është vetëm rreth qoshe, pasi tetori do të shohë debutimin e tregimit të ri të realitetit të tij të ri, Benjamin. Seri do të ndjekë Ben dhe familjen e tij ndërsa ata shkojnë për jetën e tyre, duke kapur të mirën, të keqen dhe momentet e vërteta përvojën e Camille në baza ditore.

Ne kemi arritur në Ben dhe shtëpinë e prodhimit për TNJN TNJN dhe nuk kemi dëgjuar asgjë deri më tani.

Tag një mik që e donte lojë vezë

Amazon e il logo di Amazon sono marchi di Amazon.com, Inc., o delle sue affiliate.