Luso di maschera tessutomaschere di stoffa sono p

L’uso di maschera tessuto
maschere di stoffa sono:
• • pressione perfetto ma in konfortabbli con lato di superficie.
• • effettuare bretelle elastiche o loop intorno alle orecchie.
• • includere diversi strati (3) dello stesso da un tessuto ermeticamente.
• • includere un certo numero (3) ottenuto da strati di tessuto a trama fitta.
• • Assicurarsi che la respirazione non è limitato.
• • Possono essere lavati e asciugati a macchina senza danni o
commutata forma.
Dovrebbero i maschere in tessuto lavato o comunque puliti regolarmente? Come
regolarmente? .
• Sì. Può essere che la qualità delle maschere utilizzate tessuto per limitare il numero di volte in cui
lavabile.
Come può uno di lavaggio / sterilizzare in modo sicuro maschera in tessuto?
• • maschere in tessuto lavabile f’makna adeguatamente lavaggio ad
60C e utilizzando un normale detergente.
Come si può tranquillamente rimuovere il tessuto maschera?
• • Ottenere la testa in avanti;
• • Rimuovere la maschera da dietro (toccare la parte anteriore della maschera);
• • Mettere in un sacchetto di tessuto sicuro, ove possibile, fino a quando si può lavare
sia la maschera e sacchetto;
mani • • lavare con acqua e sapone o detergente per le mani in declino a mano a base di alcol;
• • Non toccarsi gli occhi, il naso o la bocca mentre si sta rimuovendo la maschera;
• • Subito dopo la rimozione mani pulite con acqua e sapone.

https://deputyprimeminister.gov.mt/en/health-promotion/Documents/Novelcoronavirus20/Gwida%20g%C4%A7all-u%C5%BCu%20ta%E2%80%99%20maskri%20tal-wi%C4% 8B% C4% 8B% 20fil-Il% C3% A0% 20biex% 20titnaqqas% 20it Tra% C5% BCmissjoni.pdf

The use of fabric mask
cloth masks are:
• • pressure well but in konfortabbli with surface side.
• • Undertake elastic braces or loops around your ears.
• • Include multiple layers (3) of same by a woven fabric tightly.
• • Include a number of (3) made from tightly woven fabric layers.
• • Make sure the breathing is not restricted.
• • They can be washed and dried by machine without damage or
switched form.
Should fabric masks washed or otherwise cleaned regularly? how
regularly? .
• Yes. It may be that the quality of fabric used masks to limit the number of times they
washable.
How can one washing / sterilizing safely mask made of fabric?
• • washable fabric masks f’makna adequately washing at
60C and using a normal washing detergent.
How can one safely remove mask fabric?
• • Get your head forward;
• • Remove the mask from behind (touch the front of the mask);
• • Put it in a secure fabric bag, where possible, until you can wash
both the mask and bag;
• • Wash hands with soap and water or hand cleaner declining to alcohol-based hand;
• • Do not touch your eyes, nose, or mouth while you are removing the mask;
• • Immediately after removing it clean hands with soap and water.

https://deputyprimeminister.gov.mt/en/health-promotion/Documents/Novelcoronavirus20/Gwida%20g%C4%A7all-u%C5%BCu%20ta%E2%80%99%20maskri%20tal-wi%C4% 8B% C4% 8B% 20fil-community% C3% A0% 20biex% 20titnaqqas% 20it tra% C5% BCmissjoni.pdf

Ukusetshenziswa imaski Indwangu
indwangu buso yilezi:
• • ingcindezi kahle kodwa konfortabbli nge ebusweni uhlangothi.
• • Ukwenza besokunxele nokunwebeka noma izihibe emhlabeni izindlebe zakho.
• • Faka ezelekene (3) ofanayo indwangu nokwelukiweyo uvalwe.
• • Faka inombolo (3) wenza kusukela uvalwe nokwelukiweyo Indwangu izingqimba.
• • Qinisekisa ukuthi ukuphefumula awugcini.
• • Ingabuye ilungiswe wageza ngu umshini ngaphandle umonakalo noma
esitshalweni fomu.
Kufanele Indwangu buso wageza noma ngenye bahlanza njalo? Kanjani
njalo? .
• Yebo. Kungenzeka ukuthi izinga lendwangu buso esezisetshenzisiwe zinciphise isibalo izikhathi
washable.
Umuntu angawathola kanjani egeza / lokuhlanzisisa ngokuphepha Mask ezenziwe ngendwangu?
• • washable Indwangu buso f’makna ngokwanele egeza ngaleso
60C nokusebenzisa yokuwasha evamile egeza.
Umuntu ‘angenziwa kanjani ngokuphephile imaski Indwangu?
• • Thola ikhanda lakho phambili;
• • Susa imaskhi kusuka ngemuva (uthinte phambi imaskhi);
• • Yibeke Indwangu isikhwama okuphephile, lapho kungenzeka khona, uze singageza
kokubili imaskhi futhi isikhwama;
• • Geza izandla ngensipho namanzi noma isandla wezindlu yokwenqaba isandla utshwala ezisekelwe;
• • Ungawathinti amehlo, ikhala, noma umlomo ngenkathi kususwa imaskhi;
• • Ngokushesha ngemva ukusisusa ngezandla ezihlanzekile ngensipho namanzi.

https://deputyprimeminister.gov.mt/en/health-promotion/Documents/Novelcoronavirus20/Gwida%20g%C4%A7all-u%C5%BCu%20ta%E2%80%99%20maskri%20tal-wi%C4% 8b% C4% 8b% 20fil-umphakathi% C3% A0% 20biex% 20titnaqqas% 20it tra% C5% BCmissjoni.pdf

Die gebruik van stof masker
lap maskers is:
• • druk goed, maar in konfortabbli met ‘n oppervlak kant.
• • Onderneem rek draadjies of loops om jou ore.
• • Sluit verskeie lae (3) van dieselfde deur ‘n geweefde stof dig.
• • ‘n aantal (3) gemaak van styf weefsel lae Sluit.
• • Maak seker dat die asemhaling is nie beperk.
• • Hulle kan gewas en droog deur masjien sonder skade of
oorgeskakel vorm.
Indien stof maskers gewas of andersins gereeld skoongemaak? hoe
gereeld? .
• Ja. Dit mag wees dat die kwaliteit van materiaal wat gebruik word maskers om die aantal kere wat beperk hulle
wasbaar.
Hoe kan ‘n mens was / steriliseer veilig masker gemaak van stof?
• • wasbare materiaal maskers f’makna voldoende was by
60C en die gebruik van ‘n normale wasgoed seep.
Hoe kan ‘n mens veilig masker stof te verwyder?
• • vorentoe Kry jou kop;
• • Verwyder die masker van agter (raak die voorkant van die masker);
• • Dit Sit in ‘n veilige stof sak, waar moontlik, totdat jy kan was
beide die masker en sak;
• • Was hande met seep en water of hand skoner dalende aan alkohol-gebaseerde hand;
• • Moenie jou oë, neus, of mond terwyl jy die verwydering van die masker raak nie;
• • Onmiddellik na die verwydering van dit skoon hande met seep en water.

https://deputyprimeminister.gov.mt/en/health-promotion/Documents/Novelcoronavirus20/Gwida%20g%C4%A7all-u%C5%BCu%20ta%E2%80%99%20maskri%20tal-wi%C4% 8B% C4% 8B% 20fil-gemeenskap% C3% A0% 20biex% 20titnaqqas% 20it tra% C5% BCmissjoni.pdf

Përdorimi i maskë pëlhurë
maska ​​leckë janë:
• • presioni i mirë, por në konfortabbli me anën sipërfaqësore.
• • Ndërmarrja e formatimin e teksteve elastike ose sythe rreth veshët tuaj.
• • Të përmbajë shtresa të shumëfishta (3) i njëjti nga një pëlhurë thurur fort.
• • përfshijë një numër të (3) e bërë nga shtresa të endura fort pëlhurë.
• • Sigurohuni që frymëmarrja nuk është e kufizuar.
• • Ato mund të lahen dhe të thata me makinë pa dëme ose
ndezur formë.
A duhet maska ​​pëlhurë larë apo pastrohen ndryshe rregullisht? si
rregullisht? .
• Po. Ajo mund të jetë se cilësia e maska ​​pëlhurë të përdorura për të kufizuar numrin e herë ata
lahet.
Si mund një larje / sterilizues sigurtë maskë bërë prej pëlhure?
• • pëlhurë maska ​​lahet f’makna adekuate larje në
60C dhe duke përdorur një larje pastrues normale.
Si mund të sigurtë të hequr pëlhurë maskë?
• • Get kokën përpara;
• • Hiqni maskën nga prapa (prekin pjesën e përparme të maskë);
• • Vendoseni atë në një qese të sigurt pëlhurë, kur është e mundur, deri sa ju mund të larë
si maskë dhe qese;
• • Pastro duart me sapun dhe ujë ose të pastër dorë në rënie të dorës me bazë alkooli;
• • Mos e prekni sytë, hundën ose gojën, ndërsa ju jeni heqjen maskë;
• • Menjëherë pas hequr atë duart e pastra me sapun dhe ujë.

TheMummichogblog è un partecipante al Amazon Services LLC Associates programma, un programma di affiliazione pubblicitario progettato per fornire un mezzo per siti per guadagnare tariffe pubblicitarie con la pubblicità e il link al amazon.com. Amazon, il logo di Amazon, AmazonSupply, e il logo AmazonSupply sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate.Amazon e il logo di Amazon sono marchi di Amazon.com, Inc., o delle sue affiliate.