meno preoccupati di certe teorie economicheche ogg

meno preoccupati di certe teorie economiche
che oggi a malapena Dares Anybody difendono, che
con il loro funzionamento effettivo nel funzionamento di
l’economia. Essi non possono affermare tali teorie
con le parole, ma comunque sostenerli
con le loro opere, mostrando alcun interesse in più
livelli equilibrati di produzione, una migliore distribuzione
di ricchezza, la preoccupazione per l’ambiente e la
i diritti delle generazioni future. Il loro comportamento
mostra che per loro è massimizzare i profitti
abbastanza. Eppure, di per sé il mercato non può garantire
lo sviluppo umano integrale e l’inclusione sociale.
89 Allo stesso tempo, abbiamo “una sorta di‘supersviluppo’
di un dissipatore e consumistico
tipo che forma un contrasto con inaccettabile
le situazioni in corso di disumanizzare deprivazione”,
90 mentre siamo tutti troppo lento nello sviluppo
istituzioni economiche e le iniziative sociali che
può dare ai poveri l’accesso regolare alle risorse di base.
Non riusciamo a vedere le radici più profonde del nostro presente
guasti, che hanno a che fare con la direzione,
obiettivi, significato e le implicazioni sociali del tecnologica
e la crescita economica.
110. La specializzazione che appartiene alla tecnologia
rende difficile vedere il quadro più ampio.
La frammentazione del sapere si rivela utile
per applicazioni concrete, eppure spesso porta
89 Cfr Benedetto XVI, Lettera Enciclica Caritas in Veritate
(29 giugno 2009), 35: AAS 101 (2009), 671.
. 90 Ibid, 22: p. 657.

https://amzn.to/34qkESq

——-

less concerned with certain economic theories
which today scarcely anybody dares defend, than
with their actual operation in the functioning of
the economy. They may not affirm such theories
with words, but nonetheless support them
with their deeds by showing no interest in more
balanced levels of production, a better distribution
of wealth, concern for the environment and
the rights of future generations. Their behaviour
shows that for them maximizing profits is
enough. Yet by itself the market cannot guarantee
integral human development and social inclusion.
89 At the same time, we have “a sort of ‘superdevelopment’
of a wasteful and consumerist
kind which forms an unacceptable contrast with
the ongoing situations of dehumanizing deprivation”,
90 while we are all too slow in developing
economic institutions and social initiatives which
can give the poor regular access to basic resources.
We fail to see the deepest roots of our present
failures, which have to do with the direction,
goals, meaning and social implications of technological
and economic growth.
110. The specialization which belongs to technology
makes it difficult to see the larger picture.
The fragmentation of knowledge proves helpful
for concrete applications, and yet it often leads
89 Cf. Benedict XVI, Encyclical Letter Caritas in Veritate
(29 June 2009), 35: AAS 101 (2009), 671.
90 Ibid., 22: p. 657.

https://amzn.to/34qkESq

——-

ngaphansi sikhathalele nemibono ethile kwezomnotho
okuyinto namuhla cishe ubani ongalokotha ukulwela kuka
nge operation awo ekusebenzeni
emnothweni. Zingase zingabonisi lokugcizelela imibono enjalo
ngamazwi, kodwa noma sibasekele
ngalezi zenzo zabo ngokubonisa isithakazelo ngaphezulu
amazinga olinganiselayo ukukhiqizwa, distribution kangcono
ingcebo, ukukhathalela imvelo kanye
amalungelo izizukulwane ezizayo. Indlela ababeziphethe ngayo
kubonisa ukuthi ngabo okwenza inzuzo kuyinto
ngokwanele. Nokho ngokwalo emakethe abakwazi isiqinisekiso
ukuthuthukiswa ebalulekile womuntu futhi ukufakwa kwezenhlalo.
89 Ngesikhathi esifanayo, ‘sinesizathu inhlobo’ superdevelopment ‘
we nokumosha kanye consumerist
uhlobo esiyingxenye umehluko engamukeleki nge
izimo okuqhubekayo elulaza nokuswela “,
90 kuyilapho thina sonke kancane kakhulu ekuthuthukiseni
izikhungo zezomnotho kanye izinhlelo yezenhlalo okuyinto
anganika abampofu ukufinyelela njalo imithombo eziyisisekelo.
Thina abakuboni izimpande kwangempela samanje yethu
ukwehluleka, okuyinto ukwenze nesiqondiso,
imigomo, incazelo kanye umonakalo omkhulu kwezenhlalo wezinyathelo zobuchwepheshe
nokukhula komnotho.
110. I lunye elingelakwaJuda ubuchwepheshe
kwenza kube nzima ukubona obanzi kunalowo osencwadini kaDaniyeli.
I nokwehlukaniswa ulwazi kufakazela eziwusizo
ngoba izicelo ukhonkolo, kodwa ngokuvamile kuholela
89 Bheka Benedict XVI, Encyclical Incwadi Caritas e Veritate
(29 Juni 2009), 35: Aas 101 (2009), 671.
. 90 ibid, 22: p. 657.

https://amzn.to/34qkESq

——-

minder betrokke by sekere ekonomiese teorieë
wat vandag skaars iemand waag verdedig, as
met hul werklike werking in die funksionering van
die ekonomie. Hulle kan nie bevestig sulke teorieë
met woorde, maar nogtans ondersteun hulle
met hul dade deur te wys geen belangstelling in meer
gebalanseerde vlakke van produksie, ‘n beter verspreiding
van rykdom, kommer vir die omgewing en
die regte van toekomstige geslagte. hul gedrag
programme wat vir hulle maksimalisering van winste is
genoeg. Nog op sigself die mark kan nie waarborg
integrale menslike ontwikkeling en sosiale insluiting.
89 Op dieselfde tyd, het ons ” ‘n soort van ‘superdevelopment’
van ‘n verkwistende en verbruikerskultuur
soort wat ‘n onaanvaarbare teenstelling met vorm
die voortgesette situasies van dehumaniserende ontneming “,
90 terwyl ons almal te stadig in die ontwikkeling van
ekonomiese instellings en sosiale inisiatiewe wat
kan die arme gereelde toegang tot basiese hulpbronne gee.
Ons versuim om die diepste wortels van ons huidige sien
mislukkings, wat te doen het met die rigting,
doelwitte, betekenis en sosiale implikasies van tegnologiese
en ekonomiese groei.
110. Die spesialisasie wat deel uitmaak van tegnologie
maak dit moeilik om die groter prentjie te sien.
Die fragmentering van kennis bewys nuttig
vir beton aansoeke, en tog is dit dikwels lei
89 Vgl Benedictus XVI, ensikliek Brief Caritas in Veritate
(29 Junie 2009), 35: AAS 101 (2009), 671.
. 90 Ibid, 22: p. 657.

https://amzn.to/34qkESq

——-

më pak të shqetësuar me teori të caktuara ekonomike
që sot zor Guxon Anybody mbrojtur, se
me funksionimin e tyre aktuale në funksionimin e
Ekonomia. Ato nuk mund të pohohet teori të tilla
me fjalë, por megjithatë mbështesin ata
me veprat e tyre duke treguar interes në më shumë
Nivelet e balancuar të prodhimit, një shpërndarje më të mirë
e pasurisë, shqetësim për mjedisin dhe
të drejtat e gjeneratave të ardhshme. sjellja e tyre
tregon se për ata maksimizimin e fitimeve është
mjaft. Megjithatë, nga vetë tregu nuk mund të garantojë
zhvillimi njerëzor dhe përfshirjes sociale.
89 Në të njëjtën kohë, ne kemi “një lloj” superdevelopment ‘
i një kota konsumerist dhe
lloji i cili formon një kontrast të papranueshme me
situatat e vazhdueshme e depersonalizuese privimi “,
90 ndërsa ne jemi të gjithë shumë të ngadaltë në zhvillimin
institucionet ekonomike dhe iniciativat sociale të cilat
mund të japin akses të dobët të rregullt në burimet themelore.
Ne dështojmë për të parë rrënjët më të thella të tashmen tonë
dështimet, të cilat kanë të bëjnë me drejtimin,
qëllimet, kuptimi dhe implikimet shoqërore e teknologjike
dhe rritja ekonomike.
110. specializimi që i përket teknologjisë
e bën të vështirë për të parë foto të mëdha.
Fragmentimi i njohurive provon të dobishme
për aplikimet konkrete, dhe ende shpesh çon
89 Cf. Benedikti XVI, Enciklika Letër Caritas in veritate
(29 qershor 2009), 35: AAS 101 (2009), 671.
. 90 aty, 22: p. 657.

TheMummichogblog è un partecipante al Amazon Services LLC Associates programma, un programma di affiliazione pubblicitario progettato per fornire un mezzo per siti per guadagnare tariffe pubblicitarie con la pubblicità e il link al amazon.com. Amazon, il logo di Amazon, AmazonSupply, e il logo AmazonSupply sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate.Amazon e il logo di Amazon sono marchi di Amazon.com, Inc., o delle sue affiliate.