molte interpretazioni non compresi errori fuorvian

TheMummichogblog è un partecipante al Amazon Services LLC Associates programma, un programma di affiliazione pubblicitario progettato per fornire un mezzo per siti per guadagnare tariffe pubblicitarie con la pubblicità e il link al amazon.com. Amazon, il logo di Amazon, AmazonSupply, e il logo AmazonSupply sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate.

molte interpretazioni, non compresi errori fuorviante, ma vere e proprie interpretazioni
diversi tipi? Allo stesso modo la prole di aumento degli esseri umani e
moltiplicare’.
(37) Se, quindi, pensiamo delle nature delle cose non allegoricamente, ma
letteralmente, la parola ‘crescete e moltiplicatevi’ si applica a tutte le creature generate da
semi. Ma se trattiamo il testo come figurativo (che io preferisco pensare Scrittura
destinato dal momento che non può essere inutile che confina questa benedizione per gli organismi acquatici
creature ed esseri umani), poi troviamo moltitudini nel spirituale e
creazioni fisiche (a cui ‘cielo e terra’ si riferiscono); sia giusto e ingiusto
anime (chiamato ‘la luce e le tenebre); nei santi autori attraverso i quali la legge è
ricoperto (chiamato ‘firmamento’ stabilita solidamente tra acqua e acqua);
nell’associazione di persone piene di amarezza ( ‘mare‘); nello zelo di
anime devote ( ‘l’asciutto‘); nelle opere di misericordia durante ‘questa vita’ (1
Tim. 4: 8) ( ‘erbe producono seme e gli alberi da frutto‘); in doni spirituali
che si manifestano per l’edificazione (le ‘luci celesti); negli affetti
disciplinato attraverso l’auto-controllo ( ‘l’anima vivente‘).
In tutte queste cose troviamo moltitudini e abbondanze e aumenti. Ma solo
in segni dati espressione corporea e in concetti intellettuali troviamo un
aumento e un moltiplicatore che illustrano come una cosa può essere espresso in
diversi modi e come una formulazione può sopportare molti significati. segni data
espressione corporea sono creature generate dalle acque, necessarie
a causa del nostro profondo coinvolgimento nella carne. Ma a causa della fertilità
motivo, interpretare la generazione di umanità a concetti medio nel intellegibile
regno. Ecco perché crediamo che tu, Signore indirizzata entrambe le categorie in
parole ‘Crescete e moltiplicatevi’. Con questa benedizione ho capito di concedere a noi la
la capacità e la capacità di articolare in molti modi quello che noi riteniamo essere un singolo
concetto, e per dare una pluralità di significati ad un’unica oscura espressione in un
il testo che abbiamo letto. Si dice ‘le acque del mare sono pieni’, perché la loro
mezzi di movimentazione della varietà di significati. Allo stesso modo la terra è piena
prole umana: la sua secchezza si mostra in energia umana e la padronanza di esso
dalla ragione.
xxv ​​(38) Signore, mio ​​Dio, voglio anche dichiarare ciò il seguente testo del vostro
Scrittura mi suggerisce, e devo dire senza paura. Con me si ispira
deve essere affermando cose vere, che per la tua volontà mi tirare fuori di quelle parole. Per
Non credo che mi danno una vera e propria esposizione se qualcuno diverso mi sta ispirando.
Tu sei la verità, ma ogni uomo è un bugiardo (Sal 115:.. 11; Rm 3: 4). Ecco perché ‘lui
che parla una bugia parla da se stesso (Gv 8: 44). Perciò io dipendo da te per

 

https://amzn.to/3nPQmzH
——

many interpretations, not including misleading errors, but true interpretations of
different kinds? In the same way the offspring of human beings ‘increase and
multiply’.
(37) If, therefore, we think of the natures of things not allegorically but
literally, the word ‘Increase and multiply’ applies to all creatures generated by
seeds. But if we treat the text as figurative (which I prefer to think scripture
intended since it cannot be pointless that it confines this blessing to aquatic
creatures and human beings), then we find multitudes in the spiritual and
physical creations (to which ‘heaven and earth’ refer); in both just and unjust
souls (called ‘light and darkness‘); in the holy authors through whom the law is
ministered (called ‘the firmament’ established solidly between water and water);
in the association of people filled with bitterness (‘the sea‘); in the zeal of
devoted souls (‘the dry land‘); in works of mercy during ‘this present life’ (1
Tim. 4: 8) (‘the herbs bearing seed and the trees bearing fruit‘); in spiritual gifts
which manifest themselves for edification (the ‘heavenly lights‘); in affections
disciplined through self-control (‘the living soul‘).
In all these things we find multitudes and abundances and increases. But only
in signs given corporeal expression and in intellectual concepts do we find an
increasing and a multiplying which illustrate how one thing can be expressed in
several ways and how one formulation can bear many meanings. Signs given
corporeal expression are the creatures generated from the waters, necessary
because of our deep involvement in the flesh. But because of the fertility of
reason, I interpret the generation of humanity to mean concepts in the intelligible
realm. That is why we believe that you, Lord addressed both categories in the
words ‘Increase and multiply’. By this blessing I understand you to grant us the
capacity and ability to articulate in many ways what we hold to be a single
concept, and to give a plurality of meanings to a single obscure expression in a
text we have read. It is said ‘the waters of the sea are filled’, because their
movement means the variety of significations. Likewise the earth is filled with
human offspring: its dryness shows itself in human energy and the mastery of it
by reason.
xxv (38) Lord, my God, I also want to declare what the following text of your
scripture suggests to me, and I will say it without fear. With you inspiring me I
shall be affirming true things, which by your will I draw out of those words. For
I do not believe I give a true exposition if anyone other than you is inspiring me.
You are the truth but every man is a liar (Ps. 115: 11; Rom. 3: 4). That is why ‘he
who speaks a lie speaks from himself (John 8: 44). Therefore I depend on you to

 

https://amzn.to/3nPQmzH
——

ukutolika abaningi, hhayi kuhlanganise namaphutha edukisayo, kodwa nekuhumusha kweqiniso
izinhlobo ezahlukene? Ngendlela efanayo ukuze kukhululwe inzalo ka ukwanda nawabantu ‘futhi
nande ‘.
(37) Ngakho-ke, sicabanga natures sezinto kungukufanekisa kodwa
ngokoqobo, elithi ‘Khuphula ekhona futhi ande’ sisebenza kuzo zonke izidalwa eyenziwe
imbewu. Kodwa uma siphatha umbhalo njengoba engokomfanekiso (okuyinto Ngikhetha ukucabanga umbhalo
uzimisele ngoba ayikwazi abe nengqondo ukuthi uvalela le isibusiso zasemanzini
izidalwa zabantu), khona-ke sithola abantu abaningi engokomoya
Indalo (lapho ‘izulu nomhlaba’ isho); e unobulungisa futhi engenabulungisa
imiphefumulo (ngokuthi ‘ukukhanya kuphelela khona ebumnyameni’); e ababhali ongcwele okwakuyovela kuyo umthetho
ukukhonzwa (ngokuthi ’emkhathini’ esungulwe ngokuqinile phakathi kwamanzi namanzi);
lapho zizihlanganisa begcwele ukufutheka ( ‘ulwandle’) kanye; e intshiseko
imiphefumulo ezizinikele ( ‘umhlabathi owomile); emisebenzini isihe phakathi ‘lokhu kuphila’ (1
Tim. 4: 8) ( ‘amakhambi ephethe imbewu kanye nezihlahla nithela izithelo’); e iziphiwo ezingokomoya
okuyinto azibonakali kube ngukwakha (the ‘ukukhanya kwasezulwini’); othandweni
lokujeziselwa ngokusebenzisa ukuzithiba ( ‘umphefumulo ophilayo’).
Kuzo zonke lezi zinto sithola ezixukwini abundances futhi iyakhula. kodwa kuphela
ngezibonakaliso unikezwa Inkulumo yezinto futhi imiqondo bokusungula esisithola i
okwandisa kanye ukwandiswa okuyinto ezibonisa indlela into eyodwa ungaboniswa
izindlela eziningana nokuthi umuntu ekwakhiweni eningakuthwala nezincazelo eziningi. izimpawu inikezwe
Inkulumo yezinto kukhona izidalwa elakhiwe ngenxa yala manzi, kunesidingo
ngenxa ukumbandakanyeka kwethu okujulile enyameni. Kodwa ngenxa nenzalo
isizathu, mina ahumushe isizukulwane lwesintu ukuze imiqondo anonya ku stroke
embusweni. Yingakho sikholwa ukuthi wena, Nkosi ziqondiswe zombili izigaba ku
amazwi ‘Khuphula ekhona futhi ande. Ngu lesi sibusiso Ngiyaqonda ukuthi asinike
umthamo kanye nekhono abakhuluma kahle ngezindlela eziningi ukuthi sibambelele ukuba isitatimende esisodwa
umqondo, futhi ukunikeza sebuningini nezincazelo ukuze umusho owodwa usithe endaweni
umbhalo esikufundile. Kuthiwa ‘amanzi olwandle agcwaliswa’, ngoba zabo
ukunyakaza kusho ezihlukahlukene significations. Ngokufanayo umhlaba ugcwele
yenzalo yesintu: ukoma yayo imibukiso ngokwaso amandla wobuntu kahle ke
ngenxa.
xxv ​​(38) Nkosi, Nkulunkulu wami, nami ngifuna ukuba ngimemezele ukuthi umbhalo olandelayo we yakho
sizatfu lombalo ukhombisa kimi, futhi ngizothi ke ngaphandle kokwesaba. Nawe mina idolo
shall kumele aqinisekise izinto eziyiqiniso, okuyinto ngentando yakho mina ngihoshe kwalawo mazwi. Ukuze
Angikholwa nginikela setfulo true uma noma ubani ngaphandle kwakho kimi idolo.
Wena iqiniso kodwa yilowo nalowo ungumqambimanga (IHu 115:.. 11; Roma 3: 4). Yingakho ‘yena
okhuluma amanga ozikhulumela (Johane 8: 44). Ngakho-ke mina ancike kuwe

Amazon e il logo di Amazon sono marchi di Amazon.com, Inc., o delle sue affiliate.