Obiettivo della chiesa del XVII secolo Birkirkara

TheMummichogblog è un partecipante al Amazon Services LLC Associates programma, un programma di affiliazione pubblicitario progettato per fornire un mezzo per siti per guadagnare tariffe pubblicitarie con la pubblicità e il link al amazon.com. Amazon, il logo di Amazon, AmazonSupply, e il logo AmazonSupply sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate.

Obiettivo della chiesa del XVII secolo Birkirkara di presunto incendio doloso

I rapporti sono appena entrati di un presunto attacco doloso alla porta d’ingresso di una chiesa a Birkirkara. I testimoni dell’occhio hanno detto a Lovin Malta che è successo “molto presto stamattina”, e che “danni significativi alla parete e alla porta” si possono notare.

“Sembra che sia stato usato un accelerante, perché c’era un odore di benzina o qualche tipo di stagno, e due piccoli barili sul passo che conducono”, ha detto una persona. Le squadre forense insieme alla polizia erano sulla scena solo pochi minuti fa.

Screen Shot 2017 08 29 Ai 10 21 29
La Chiesa di Santa Marija, conosciuta come Il-Knisja L-Qadima, è un edificio del 17 ° secolo elencato come monumento nazionale di grado 1. È inoltre quotato sull’inventario nazionale della proprietà culturale delle isole maltesi.

Vorremmo sottolineare l’importanza di raggiungere e arrivare in avanti se avete informazioni su questo presunto incendio doloso. “È quasi impossibile che non ci fossero testimoni perché la Chiesa è in un pjazza con la porta di fronte a almeno 50 case con buone viste,” una persona che passava dalla scena ha detto in seguito.

Screen Shot 2017 08 29 a 10 24 52
Screen Shot 2017 08 29 a 10 25 13
Screen Shot 2017 08 29 A 10 25 36
Altri aggiornamenti come li prendiamo.

Se hai informazioni su questo, ti preghiamo di prendermi avanti.

17th Century Birkirkara Church Target Of Alleged Arson

———

17th Century Birkirkara Church Target Of Alleged Arson

Reports have just come in of an alleged arson attack on the front door of a church in Birkirkara. Eye witnesses told Lovin Malta that this happened “very early this morning”, and that “significant damage to the wall and door” can be noted.

“Seems like an accelerant was used, because there was a smell of petrol or some kind of tinner, and two small barrels on the step leading in,” one person said. The forensic teams along with the police were on the scene just a few minutes ago.

Screen Shot 2017 08 29 At 10 21 29
The Santa Marija church, known as il-Knisja l-Qadima, is a 17th century building listed as a Grade 1 National Monument. It’s also listed on the National Inventory of the Cultural Property of the Maltese Islands.

We would like to stress out the importance of reaching out and coming forward if you have any information on this alleged arson. “It’s almost impossible that there were no witnesses because the church is in a pjazza with the door facing at least 50 houses with good views of it,” one person who passed by the scene later said.

Screen Shot 2017 08 29 At 10 24 52
Screen Shot 2017 08 29 At 10 25 13
Screen Shot 2017 08 29 At 10 25 36
More updates as we get them.

If you have any information about this, please come forward.

17th Century Birkirkara Church Target Of Alleged Arson

———

17th Centu Can H centur Birkirkara Church Target of the Sourged Arson

Imibiko vele ingene ekuhlaselweni okusolwa ngokusolwa emnyango wangaphambili wesonto eBirkirkara. OFakazi bamehlo batshele uLovin Malta ukuthi lokhu kwenzeke “ekuseni kakhulu namhlanje ekuseni”, futhi lokho “ukulimala okukhulu odongeni nasemnyango” kungaphawulwa.

“Kubukeka sengathi kusetshenziswe i-accelerant, ngoba kwakukhona iphunga likaphethiloli noma uhlobo oluthile lomquba, nemiphongolo emibili emincane esiteleni esiholela,” kusho umuntu oyedwa. Amaqembu ama-forensic kanye namaphoyisa abesendaweni yesehlakalo ngemizuzu embalwa edlule.

Isithombe sesikrini esingu-08 29 ngo-10 21 29
ISonto laseSanta Marija, elaziwa ngokuthi iL-Knisja L-Qadima, isakhiwo sekhulu le-17 esibalwe njengeGrade 1 National Monument. Kubhalwe nohlu lwemininingwane yezwe yendawo yamasiko yeziqhingi zaseMaltese.

Sithanda ukugcizelela ukubaluleka kokufinyelela nokuza phambili uma unemininingwane ngaleso sikhathi sokushiswa komlilo. “Cishe akunakwenzeka ukuthi abengekho oFakazi ngoba isonto lise-Pjazza nomnyango obhekene nezindlu okungenani ezingama-50 ngemibono emihle,” umuntu ophasiswe endaweni yesigameko kamuva.

Isithombe sesikrini esingu-08 29 ngo-10 24 52
Isithombe sesikrini esingu-08 29 ngo-10 25 13
Isithombe sesikrini esingu-08 29 ngo-10 25 36
Ukubuyekezwa okuningi njengoba sibathola.

Uma unemininingwane ngalokhu, sicela ufike phambili.

I-https: />

———-

17de-eeuse Birkirkara-kerkdoel van beweerde brandstigting

Verslae het pas gekom van ‘n beweerde brandstigting op die voordeur van ‘n kerk in Birkirkara. Ooggetuies het aan Lovin Malta gesê dit het “baie vroeg vanoggend” gebeur, en dat “beduidende skade aan die muur en deur” kan opgemerk word.

“Dit lyk asof ‘n versneller gebruik is, want daar was ‘n reuk van petrol of ‘n soort tinner, en twee klein vate op die stamp wat in lei,” het een persoon gesê. Die forensiese spanne saam met die polisie was net ‘n paar minute gelede op die toneel.

Skermskoot 2017 08 29 om 10 21 29
Die Santa Marija-kerk, bekend as Il-Knisja L-Qadima, is ‘n 17de-eeuse gebou genoteer as ‘n Nasionale Monument van Graad 1. Dit is ook genoteer op die nasionale inventaris van die kulturele eienskap van die Maltese-eilande.

Ons wil graag die belangrikheid van uitreik en vorentoe beklemtoon indien u enige inligting oor hierdie beweerde brandstigting het. “Dit is amper onmoontlik dat daar geen getuies was nie omdat die kerk in ‘n pjazza is met die deur wat ten minste 50 huise met goeie uitsig daaruit in die gesig staar,” het een persoon wat deur die toneel geslaag het, gesê.

Screen Shot 2017 08 29 om 10 24 52
Skermskoot 2017 08 29 om 10 25 13
Skermskoot 2017 08 29 om 10 25 36
Meer opdaterings soos ons dit kry.

As u enige inligting hieroor het, kom asseblief vorentoe.

https://lovinmalta.com/news/17th-century-birkirkara-church-target-of-alegebied-arson/

———

Qëllimi i Kishës së Birkirkara të shekullit të 17-të të zjarrvënies së supozuar

Raportet sapo kanë ardhur në një sulm të dyshuar të zjarrvënies në derën e përparme të një kishe në Birkirkara. Dëshmitarët e syrit i thanë Lovin Maltës se kjo ndodhi “shumë herët këtë mëngjes”, dhe se “dëm i rëndësishëm në mur dhe derë” mund të vërehet.

“Duket sikur është përdorur një përshpejtues, sepse kishte një erë të benzinës ose një lloj treni, dhe dy fuçi të vegjël në hapin e tij”, tha një person. Ekipet e mjekësisë ligjore së bashku me policinë ishin në skenë vetëm disa minuta më parë.

Shot ekran 2017 08 29 në 10 21 29
Kisha e Santa Marija, e njohur si Il-Knisja L-Qadima, është një ndërtesë e shekullit të 17-të të listuar si një monument kombëtar i klasës 1. Gjithashtu është e shënuar në inventarin kombëtar të pronës kulturore të ishujve maltezë.

Amazon e il logo di Amazon sono marchi di Amazon.com, Inc., o delle sue affiliate.