Oltraggio come cattolici maltesi eseguire un annun

TheMummichogblog è un partecipante al Amazon Services LLC Associates programma, un programma di affiliazione pubblicitario progettato per fornire un mezzo per siti per guadagnare tariffe pubblicitarie con la pubblicità e il link al amazon.com. Amazon, il logo di Amazon, AmazonSupply, e il logo AmazonSupply sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate.

Oltraggio come “cattolici maltesi” eseguire un annuncio integrale contro il matrimonio gay “innaturale”

Un gruppo che si chiamano i “cattolici maltesi” hanno lanciato denaro in un annuncio integrale nel problema di stampa di oggi del documento di Maltatoday, e hanno usato lo spazio per decordinare il matrimonio gay come una trama apparentemente dal Diavolo stesso.

L’annuncio ticca tutte le caselle di solito queste lettere; “Il matrimonio gay non è naturale”, “adoriamo i nostri figli” e “chiamiamo il diavolo per quello che è veramente”.

Stanno anche chiamando le persone a non votare affatto, poiché sia ​​i principali partiti PL che PN, così come l’AD e PD sono favorevoli al matrimonio gay e sono quindi (apparentemente) “glorificando il peccato”.

Annuncio completo
La pagina intera diffusa in tutta la sua gloria.

Ma sembra che molti non fossero felici con gli argomenti avanzati, e ci sono voluti ai social media per esprimere il loro disgusto, chiamando l’AD un atto di “Bigotty”.

Bigots.

 

Nonostante chiamarsi “cattolici Matlesi”, il gruppo chiaramente non parla per tutti coloro che praticano la fede. Alcuni cattolici maltesi (per religione, non da titolo organizzazione) hanno anche abbattuto il post.

Cosa ne pensi dell’annuncio? Dicci nei commenti su Facebook

https://lovinmalta.com/opinion/outrage-s-maltese-Catholics-Run-full-page-AD-Against-unnatural-Gay-marriage/
———

Outrage As ‘Maltese Catholics’ Run Full-Page Ad Against ‘Unnatural’ Gay Marriage

A group calling themselves the ‘Maltese Catholics’ have thrown money at a full-page ad in today’s print issue of MaltaToday’s paper, and they’ve used the space to decry gay marriage as a plot seemingly by the devil himself.

The ad ticks all the boxes these letters usually do; “gay marriage is not natural”, “we cherish our children” and “call the devil for what he truly is”.

They are also calling for people to not vote at all, as both the major parties PL and PN, as well as AD and PD are in favour of gay marriage and are therefore (apparently) “glorifying sin”.

Full Ad
The full-page spread in all its glory.

But it seems many weren’t happy with the arguments put forward, and took to social media to express their distaste, calling the ad an act of “bigotry”.

Bigots

 

Despite calling themselves ‘Matlese Catholics’, the group clearly doesn’t speak for all who practice the faith. Some Maltese Catholics (by religion, not by organisation title) have also shot down the post.

What do you think about the ad? Tell us in the comments on Facebook

Outrage As ‘Maltese Catholics’ Run Full-Page Ad Against ‘Unnatural’ Gay Marriage


———

Ukuthukuthela njengoba ‘Maltte Catholics’ Run AD Fund-Page Ad ngokumelene ‘Nemvelo’ Somshado Ka-Gay

Iqembu elizibiza ngokuthi ama-‘Malta Catholic ‘aphonse imali esikhangiso esisebenza ngokugcwele kumagazini wanamuhla wokuphrinta ephepheni likaMaltatoday lephepha likaMaltatoday, futhi basebenzise isikhala sokudonswa kwezitabane njengesakhiwo ngokwakhe.

Isikhangiso sibonisa wonke amabhokisi lezi zinhlamvu ezivame ukwenza; “Umshado wezitabane awungemvelo”, “siyazazisa izingane zethu” futhi “shayela uDeveli ngalokho angokoqobo”.

Babuye bafuna abantu ukuthi bangavoteli nhlobo, njengoba bobabili amaqembu amakhulu pn ne-PN, kanye nesikhangiso ne-PD bathande umshado wezitabane futhi ngenxa yalokho (ngokusobala) “ukukhazimulisa isono”.

Isikhangiso esigcwele
Ikhasi eligcwele lasakazeka kuyo yonke inkazimulo yalo.

Kepha kubonakala sengathi abaningi bengajabule ngezimpikiswano ezazibekelwe phambili, futhi zathatha kwabezindaba zenhlalo ukuveza ukungazi kwazo, kubiza isikhangiso isenzo se- “bootry”.

Amabhomu

 

Naphezu kokuzibiza ngamaKatolika ama-Matlese ‘, leli qembu ngokusobala alikhulumi kubo bonke abakwenza ukholo. Amanye amaKatolika aseMaltse (ngenkolo, hhayi ngesihloko senhlangano) nawo adubule phansi okuthunyelwe.

Ucabangani ngesikhangiso? Sitshele kumazwana ku-Facebook

https://lovinmalta.com/opinion/outrage-aastese-catholics-run-fuckstst-unanaralaralaralaralaralaralaralaralaralaralar
———-

Verontwaardiging as ‘Maltese Katolieke’ Begin volledige bladsy advertensie teen ‘onnatuurlike’ gay huwelik

‘N Groep wat hulself die’ Maltese Katolieke ‘noem, het geld op ‘n volledige bladsy-advertensie in vandag se drukkwessie van Maltatatoday se papier gegooi, en hulle het die ruimte gebruik om gay-huwelik as ‘n plot skynbaar deur die duiwel self te doen.

Die advertensie is al die bokse wat hierdie briewe gewoonlik doen; “Gay-huwelik is nie natuurlik nie”, “ons koester ons kinders” en “noem die duiwel vir wat hy werklik is”.

Hulle roep ook vir mense om glad nie te stem nie, aangesien beide die groot partye PL en PN, sowel as AD en PD ten gunste van gay-huwelik is en dus (blykbaar) “verheerlikende sonde” is.

Volle advertensie
Die volledige bladsy het in al sy glorie versprei.

Maar dit lyk asof baie nie gelukkig was met die argumente wat voorgestel is nie, en het na sosiale media geneem om hul afkeer uit te druk en die advertensie ‘n daad van “bigotry” te noem.

Bigots

 

Ten spyte van die roeping van hulself ‘Matlese Katolieke’, praat die groep duidelik nie vir almal wat die geloof beoefen nie. Sommige Maltese Katolieke (deur godsdiens, nie deur organisasie titel) het ook die pos afgeskiet.

Wat dink jy van die advertensie? Vertel ons in die kommentaar op Facebook

https://lovinmalta.com/opinion/outrage-as-Maltees-catholics-Run -Full-Page-Ad -Gainst-Unnatural-gay-Marriage/
———

Zemërimi si “katolikë maltez” drejtuar reklamë të plotë kundër martesës ‘të panatyrshme’ homoseksuale

Një grup që e quan veten ‘katolikët maltezë’ kanë hedhur para në një reklamë të plotë në çështjen e printimit të sotëm të letrës së Maltaday, dhe ata kanë përdorur hapësirën për të dekritur martesën e homoseksualëve si një komplot në dukje nga vetë djalli.

Reklama shënon të gjitha kutitë që zakonisht bëjnë këto letra; “Martesa e homoseksualëve nuk është e natyrshme”, “i çmojmë fëmijët tanë” dhe “e quajmë djallin për atë që ai është me të vërtetë”.

Ata gjithashtu po bëjnë thirrje për njerëzit që të mos votojnë fare, pasi të dyja partitë kryesore pl dhe Pn, si dhe AD dhe PD janë në favor të martesës homoseksuale dhe prandaj (me sa duket) “lavdërojnë mëkatin”.

Ad
Faqja e plotë përhapet në të gjithë lavdinë e saj.

Por duket se shumë nuk janë të kënaqur me argumentet e paraqitura, dhe mori në mediat sociale për të shprehur keqardhje, duke e quajtur një akt “fanatizëm”.

Bigots

 

Megjithë thirrjen e tyre ‘katolikët matese’, grupi në mënyrë të qartë nuk flet për të gjithë ata që praktikojnë besimin. Disa katolikë maltetikë (nga feja, jo nga titulli i organizatës) kanë qëlluar edhe poshtë postit.

Çfarë mendoni për reklamën? Na tregoni në komentet në Facebook

https://lovinmalta.com/opinion/outrage-as-maltese-catholics-run-fful-page-ad-against-unnatural-gay-marrage
———

እንደ ሙሉ ገጽ ከ “ተፈጥሮአዊ” ግብረ ሰዶማዊ ጋብቻ ላይ ሙሉ ገጽ አሂድ

የ “ማልሴት ካቶሊኮች” በሚጠራው የማሸጢው ወረቀት እትም ውስጥ ሙሉ በሙሉ በገጽ ማስታወቂያ ውስጥ ገንዘብ እንዳወረሱ, እናም የግብዣ ጋብቻን ዲያብሎስ ራሱ በዲያብሎስ ራሱ የተጠቀሙበት ቦታ ተጠቅመዋል.

Amazon e il logo di Amazon sono marchi di Amazon.com, Inc., o delle sue affiliate.