OROLOGIO Bulldozer usati per rimuovere Creeper I

TheMummichogblog è un partecipante al Amazon Services LLC Associates programma, un programma di affiliazione pubblicitario progettato per fornire un mezzo per siti per guadagnare tariffe pubblicitarie con la pubblicità e il link al amazon.com. Amazon, il logo di Amazon, AmazonSupply, e il logo AmazonSupply sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate.

OROLOGIO: Bulldozer usati per ‘rimuovere Creeper’ – I residenti Balluta Sollevare Red Flag

Ieri, Lovin Malta è stato inviato questo filmato di un bulldozer di lavoro la sua strada attraverso la valle di Balluta.

residenti interessati immediatamente telefonato loro consiglio locale per ottenere ulteriori informazioni riguardanti le autorizzazioni per questo lavoro – ma questo non cedette molte informazioni. Sono stati poi indirizzati al Consorzio paesaggi ambientale, che a sua volta superato loro nuovo sul Consiglio.

glissa 2
Secondo i residenti, sono iniziati i lavori Venerdì scorso con la compensazione di qualche erba nella zona, ma ieri ha visto il bulldozer sgombrare il campo molto di più del verde nelle prime ore del mattino.

Lovin Malta allungò la mano per consiglio comunale di San Giuliano che ha spiegato che gli uomini sono stati semplicemente effettuando lavori per rimuovere un rampicante che era cresciuta di mano.

Questa risposta non si è seduto bene con coloro che vivono nelle vicinanze, come hanno spiegato che prima della ‘prova è stata rimossa’ l’intera area era coperta di rami spezzati.

Avete qualche informazioni sul video? Fateci sapere nei commenti su Facebook, o inviare una e-mail su hello@lovinmalta.com

WATCH: Bulldozer Used To ‘Remove Creeper’ – Balluta Residents Raise Red Flag


———–

WATCH: Bulldozer Used To ‘Remove Creeper’ – Balluta Residents Raise Red Flag

Yesterday, Lovin Malta was sent this footage of a bulldozer working its way through the Balluta valley.

Concerned residents immediately phoned their local council to get more information regarding the permissions for this work – but this didn’t yield much information. They were then directed to the Environmental Landscapes Consortium, who in turn passed them back onto the council.

Bulldozing 2
According to the residents, works began last Friday with the clearing of some grass in the area, but yesterday saw the bulldozer clear away a lot more of the greenery in the early hours of the morning.

Lovin Malta reached out to the St. Julian’s local council who explained that the men were simply carrying out work to remove a creeper that had grown out of hand.

This response did not sit well with those who live close by, as they explained that before the ‘evidence was removed’ the whole area was covered with broken branches.

Do you have any information on the footage? Let us know in the comments on Facebook, or send us an email on hello@lovinmalta.com

WATCH: Bulldozer Used To ‘Remove Creeper’ – Balluta Residents Raise Red Flag


———–

BUKELA: Bulldozer Used To ‘Susa Creeper’ – Balluta Izakhamuzi Phakamisa i-Red Flag

Izolo, Lovin Malta wathunyelwa walesi sikhombi ka ngogandaganda ukusebenza isendleleni odabula kulesi sigodi Balluta.

izakhamizi Uyashiseka ngokushesha washayela emphakathini wabo wasekhaya ukuze uthole ulwazi oluthe xaxa mayelana izimvume kulomsebenzi – kodwa lokhu akuzange ukuthela ukwaziswa okuningi. Babe iqondiswe Environmental Namathafa Consortium, owabe bayidlulisele emuva ungene emkhandlwini.

Bulldozing 2
Ngokusho izakhamuzi, imisebenzi waqala ngoLwesihlanu lokugcina ukuhlanzwa ezinye utshani endaweni, kodwa izolo wabona ngogandaganda ususe okuningi we zasemazweni angu ekuseni ngoLwesithathu.

Lovin Malta welula yisigungu St Julian lendawo owamchazela ukuthi madoda ayemane ekufezeni umsebenzi ukususa Creeper ezazingontanga bayo zona esandleni.

Le mpendulo akuzange kunambitheke nalabo abahlala eduze, njengoba babechaza ukuthi ngaphambi ‘ubufakazi isuswe’ yonke indawo laligcwele amagatsha iphukile.

Ninazo ulwazi amavidyo? Sazise ku imibono ku-Facebook, noma usithumelele i-email ku hello@lovinmalta.com

WATCH: Bulldozer Used To ‘Remove Creeper’ – Balluta Residents Raise Red Flag


———–

WATCH: Bulldozer gebruik te ‘Verwyder Creeper’ – Balluta Inwoners Lig Rooi Vlag

Gister het Lovin Malta was hierdie beeldmateriaal van ‘n stootskraper werk sy pad deur die Balluta vallei gestuur.

Betrokke inwoners onmiddellik gebel hul plaaslike raad om meer inligting in verband met die regte vir hierdie werk te kry – maar dit het nie veel inligting oplewer. Hulle is toe aan die Environmental Landscapes Consortium, wat op sy beurt geslaag hulle terug op die raad.

bulldozer 2
Volgens die inwoners, werke het verlede Vrydag met die skoonmaak van ‘n paar gras in die area, maar gister het die stootskraper skoon weg ‘n baie meer van die groen in die vroeë oggendure.

Lovin Malta bereik uit na plaaslike raad die St Julian’s wat verduidelik dat die mans net is die uitvoering van die werk om ‘n rankplant wat uit die hand gegroei het verwyder.

Hierdie reaksie nie goed sit met diegene wat naby woon, as hulle verduidelik dat voor die “bewyse is verwyder ‘die hele gebied is bedek met ‘n gebreekte takke.

Het jy enige inligting oor die beeldmateriaal? Laat ons weet in die kommentaar op Facebook, of stuur ‘n e-pos aan hello@lovinmalta.com

WATCH: Bulldozer Used To ‘Remove Creeper’ – Balluta Residents Raise Red Flag


———–

WATCH: Bulldozer Used To ‘Hiq kthetra’ – Balluta Banorët Ngritja Red Flag

Dje, Lovin Malta u dërgua këtë pamjet e një buldozer që punon rrugën e saj nëpër luginën Balluta.

Banorët e shqetësuar telefonoi menjëherë këshillin e tyre lokale për të marrë më shumë informacion në lidhje me lejet për këtë punë – por kjo nuk dha më shumë informacion. Ata janë drejtuar më pas për të Konsorciumit peizazhet Mjedisit, i cili nga ana e tij ka kaluar ato përsëri mbi këshillin.

bulldozimin 2
Sipas banorëve, punimet filluan të premten e kaluar me pastrimin e ndonjë bar në zonën, por dje e pa buldozer qartë larg një shumë më e gjelbërimit në orët e para të mëngjesit.

Lovin Malta arritur të këshillit vendor e Shën Julian, i cili shpjegoi se burrat ishin thjesht kryerjen e punës për të hequr një kthetra që kishte rritur nga dora.

Kjo përgjigje nuk rri mirë me ata që jetojnë afër, pasi ata shpjegoi se para se “prova u hoq” e gjithë zona ishte e mbuluar me degë të thyera.

A keni ndonjë informacion mbi pamjet? Le ta dinë në komentet në Facebook, ose të na dërgoni një email në hello@lovinmalta.com

WATCH: Bulldozer Used To ‘Remove Creeper’ – Balluta Residents Raise Red Flag


———–

WATCH: ጥቅም ላይ ቡልዶዘር ‘Creeper አስወግድ’ – Balluta ነዋሪዎች ቀይ ባንዲራ ላይ አንሥታችሁ

ትላንትና, Lovin ማልታ ወደ Balluta ሸለቆ አማካኝነት በውስጡ መንገድ በመስራት ቡልዶዘር የዚህ ቀረጻ ተልኳል.

የሚመለከታቸው ነዋሪዎች ወዲያውኑ ለዚህ ሥራ ፈቃዶችን በተመለከተ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት በአካባቢያቸው ምክር ቤት ደውላ – ነገር ግን ይህን ያህል መረጃ አልተገዛንላቸውም ነበር. ከዚያም በኋላ እነሱ በተራቸው ከእነሱ ሸንጎ ላይ ወደኋላ አልፈዋል ማን የአካባቢ መልክዓ ጥምረት, እንዲሄዱ ተነግሯቸዋል.

2 Bulldozing
ነዋሪዎች መሠረት, ሥራ በአካባቢው አንዳንድ ሣር ምንጣሮ ጋር ባለፈው ዓርብ ጀመረ, ነገር ግን ትናንት ቡልዶዘር ጠዋት መጀመሪያ ሰዓታት ውስጥ የበለጠ የሚበቃው ብዙ ርቀት ለማጥራት አየሁ.

Amazon e il logo di Amazon sono marchi di Amazon.com, Inc., o delle sue affiliate.