parrocchiani Parkdale devastato dopo la statua del

parrocchiani Parkdale devastato dopo la statua della Vergine Maria vandalizzato

I parrocchiani di una chiesa cattolica maronita Parkdale sono devastati dopo la statua della Vergine Maria è stata vandalizzata Domenica.

Padre Walid El Khoury, che è il parroco della Nostra Signora del Libano Parish su Queen Street West, ha detto un parrocchiano notato la testa della statua mancava e lo ha riferito a lui prima messa del mattino.

Hanno poi cercato la testa intorno alla parrocchia, ha detto, ma non erano in grado di individuarlo.

FOTOGRAFIE
Vergine Maria statua
La statua della Vergine Maria alla Nostra Signora del Libano Chiesa in Parkdale è stato vandalizzato. (Facebook)

El Khoury ha detto che la chiesa ha notificato la polizia per l’incidente e ha chiesto loro di indagare.

Quando ha controllato la telecamera di sicurezza, la sega parroco che qualcuno era sul prato della chiesa intorno 03:00 L’individuo sembrava avere qualcosa in mano mentre usciva, El Khoury ha detto.

La statua è stato con la parrocchia per almeno 25 anni. El Khoury ha detto che la chiesa ha ricevuto diverse chiamate da membri sconvolto della comunità.

“I nostri parrocchiani, quando si esce dalla chiesa, erano inorriditi per vedere un atto così deplorevole e dannoso”, ha detto la chiesa in un post su Facebook.

https://www.cp24.com/news/parkdale-parishioners-devastated-after-statue-of-virgin-mary-vandalized-1.5085557

https://amzn.to/2GCjTw1

———-

Parkdale parishioners devastated after statue of Virgin Mary vandalized

Parishioners of a Parkdale Maronite Catholic church are devastated after the statue of the Virgin Mary was vandalized on Sunday.

Father Walid El Khoury, who is the pastor of the Our Lady of Lebanon Parish on Queen Street West, said a parishioner noticed the statue’s head was missing and reported it to him before morning mass.

They then looked for the head around the parish, he said, but they were unable to locate it.

PHOTOS
Virgin Mary statue
The statue of the Virgin Mary at the Our Lady of Lebanon Church in Parkdale was vandalized. (Facebook)

El Khoury said the church has notified police about the incident and asked them to investigate.

When he checked the security camera, the pastor saw that someone was on the church’s lawn around 3 a.m. The individual appeared to have something in his hand as he left, El Khoury said.

The statue has been with the parish for at least 25 years. El Khoury said the church received several calls from upset members of the community.

“Our parishioners, when exiting the church, were horrified to see such a deplorable and malicious act,” the church said in a post on Facebook.

https://www.cp24.com/news/parkdale-parishioners-devastated-after-statue-of-virgin-mary-vandalized-1.5085557

https://amzn.to/2GCjTw1

———-

besonto Parkdale ezibhuqiwe emva statue eNcasakazini uMariya phansi

Besonto esontweni Parkdale Maronite Katolika baba lusizi kakhulu ngemva kwesifanekiso we iNcasakazi uMariya oCwebileyo phansi ngeSonto.

Ubaba Walid El Khoury, ngubani umfundisi wabo Our Lady of Lebanon Parish ku Queen Street West, kusho asibonisa waphawula ikhanda salesi sithombe bebungekho bakubika kuye ngaphambi mass ekuseni.

Babe wayebheka ikhanda emhlabeni lesifunda, wathi, kodwa abakwazanga ukuthola ke.

IZITHOMBE
Virgin Mary esifanekisweni
Esifanekisweni of the Virgin Mary ngesikhathi Our Lady of Lebanon Church Parkdale waba phansi. (Facebook)

El Khoury wathi esontweni yazise amaphoyisa ngalesi sigameko, wababuza ukuphenya.

Lapho wahlola ikhamera yezokuphepha, okwabonwa umfundisi ukuthi othile ubekhona ku utshani yesonto azungeze 3 a.m. Umuntu Kwabonakala kuwo okuthile esandleni esephuma, wathi El Khoury.

Esifanekisweni ubelokhu esifunda okungenani iminyaka engu-25. El Khoury wathi esontweni wathola izingcingo eziningi kusukela amalungu ecasukile omphakathi.

“Amalungu esonto yethu, uma owayephuma esontweni, abangu akhuze ukubona isenzo esibi futhi ezinonya enjalo,” isonto e iposi on Facebook.

https://www.cp24.com/news/parkdale-parishioners-devastated-after-statue-of-virgin-mary-vandalized-1.5085557

https://amzn.to/2GCjTw1

———-

PARKDALE gemeentelede verwoes nadat standbeeld van Maria gevandaliseer

Gemeentelede van ‘n Park Dale Maroniete Katolieke kerk is verwoes nadat die standbeeld van die Maagd Maria is gevandaliseer op Sondag.

Pa Walid El Khoury, wat is die pastoor van die Our Lady van Libanon Parish op Queen Street West, het gesê ‘n gemeentelid opgemerk die standbeeld se kop is weg en dit aan hom voor môre massa.

Hulle het toe gekyk na die kop rondom die gemeente, het hy gesê, maar hulle was nie in staat om dit op te spoor.

FOTO’S
Virgin Mary standbeeld
Die standbeeld van die Maagd Maria by die Our Lady van Libanon Kerk in Park Dale is gevandaliseer. (Facebook)

El Khoury gesê die kerk het die polisie in kennis gestel van die voorval en het hulle gevra om te ondersoek.

Wanneer hy kyk na die sekuriteitskamera, die pastoor sien dat iemand was op die grasperk van die kerk rondom 03:00 Die individu verskyn om iets te hê in sy hand as hy weg is, het El Khoury.

Die standbeeld is met die gemeente vir ten minste 25 jaar. El Khoury gesê die kerk het verskeie oproepe van ontstelde lede van die gemeenskap.

“Ons gemeentelede, as jy uit die kerk, is met afgryse vervul om so ‘n treurige en kwaadwillige daad sien,” die kerk het gesê in ‘n boodskap op Facebook.

https://www.cp24.com/news/parkdale-parishioners-devastated-after-statue-of-virgin-mary-vandalized-1.5085557

https://amzn.to/2GCjTw1

———-

famullisë Parkdale shkatërruar pas statujë e Virgjëreshës Mari vandalizuar

Famullisë e kishës Parkdale Maronite katolike janë shkatërruar pas statuja e Virgjëreshës Mari është vandalizuar të dielën.

Ati Walid El Khoury, i cili është pastor i Zojës së Libanit Parish në Queen Street West, tha një banor i komunës re kokën e statujës ishte humbur dhe raportuar atë përpara masës në mëngjes.

Ata pastaj shikoi për kokë rreth famullisë, tha ai, por ata nuk ishin në gjendje për të gjetur atë.

FOTOGRAFITË
Virgin Mary statujë
Statuja e Virgjëreshës Mari në Zoja e Kishës Libanit në Parkdale ishte vandalizuar. (Facebook)

El Khoury tha se kisha ka njoftuar policinë për incidentin dhe u kërkoi atyre për të hetuar.

Kur ai kontrolluar kamera të sigurisë, pastor pa që dikush ishte në lëndinë e kishës rreth 3 paradite individit dukej të ketë diçka në dorën e tij si ai u largua, tha El Khoury.

Statuja ka qenë me famullisë për të paktën 25 vjet. El Khoury tha se kisha marrë disa telefonata nga anëtarët mërzitur të komunitetit.

“Famullisë tonë, kur del kishën, ishin të tmerruar për të parë një akt të tillë të mjerueshme dhe me qëllim të keq,” tha kisha në një postim në Facebook.

TheMummichogblog è un partecipante al Amazon Services LLC Associates programma, un programma di affiliazione pubblicitario progettato per fornire un mezzo per siti per guadagnare tariffe pubblicitarie con la pubblicità e il link al amazon.com. Amazon, il logo di Amazon, AmazonSupply, e il logo AmazonSupply sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate. Amazon e il logo di Amazon sono marchi di Amazon.com, Inc., o delle sue affiliate.