pi duro e pi consapevoli dei difetti necessario c

più duro e più consapevoli dei difetti è necessario correggere. in fisica
esercizio, la resistenza è un modo per rendere il corpo più forte, ed è la stessa
con la mente. Gioca un’inversione simile fortuna vede il potenziale
pericoli di diventare morbido, dipendenti da attenzione, e così via. Questi
inversioni libererà l’immaginazione per vedere più possibilità, che sarà
influenzano ciò che si fa. Se si vede battute d’arresto come opportunità, è più probabile
per far sì che una realtà.
E. tornare a PRIMAL forme di intelligenza
Come discusso nell’introduzione (vedi qui), la maggior parte dei nostri antenati primitivi
sviluppate varie forme di intelligenza che precedettero l’invenzione di
il linguaggio, che li aiutò nella dura lotta per la sopravvivenza. Loro pensavano
soprattutto in termini di immagini visive, ed è diventato altamente abili a se ne accorga
modelli e discernere dettagli importanti nel loro ambiente. Roaming
su vasti spazi, hanno sviluppato la capacità di pensare spazialmente e apprese
Come orientarsi in paesaggi diversi, utilizzando punti di riferimento e la
posizione del sole. Sono stati in grado di pensare in termini meccanici, e
divenne estremamente abili a coordinare la mano e occhio al processo
cose.
Con l’invenzione del linguaggio, i poteri intellettuali della nostra
antenati sono stati notevolmente migliorati. Pensare a parole, si poteva immaginare
più possibilità nel mondo intorno a loro, che avrebbero potuto
comunicare e agire su. Il cervello umano così elaborati in materia
linee evolutive come multiuso, immensamente strumento flessibile capace
pensare a vari livelli, che combina molte forme di intelligenza con tutti
i sensi. Ma da qualche parte lungo la strada un problema sviluppato. noi lentamente
perso la nostra flessibilità precedente ed è diventato in gran parte dipende parole per il nostro
pensiero. Nel processo, abbiamo perso la nostra connessione ai sensi-vista, olfatto,
Touch-che una volta che ha giocato un ruolo fondamentale nella nostra intelligenza. Il linguaggio è un
Sistema in gran parte progettato per la comunicazione sociale. È basato su
convenzioni che tutti possono concordare. È piuttosto rigida e stabile,
in modo che ci permette di comunicare con minimo attrito. Ma quando si
tratta l’incredibile complessità e la fluidità della vita, può spesso ci fallire.
La grammatica del linguaggio ci si blocca in alcune forme di logica e
modi di pensare. Come lo scrittore Sidney Hook ha messo, “Quando Aristotele trasse
la sua tavola delle categorie che per lui rappresentava la grammatica

https://amzn.to/2GCjTw1

———-

tougher and more aware of the flaws you need to correct. In physical
exercise, resistance is a way to make the body stronger, and it is the same
with the mind. Play a similar reversal on good fortune—seeing the potential
dangers of becoming soft, addicted to attention, and so forth. These
reversals will free up the imagination to see more possibilities, which will
affect what you do. If you see setbacks as opportunities, you are more likely
to make that a reality.
E. REVERT TO PRIMAL FORMS OF INTELLIGENCE
As discussed in the introduction (see here), our most primitive ancestors
developed various forms of intelligence that predated the invention of
language, which aided them in the harsh struggle for survival. They thought
mostly in terms of visual images, and became highly adept at noticing
patterns and discerning important details in their environment. Roaming
over vast spaces, they developed the ability to think spatially and learned
how to orient themselves in varied landscapes, using landmarks and the
position of the sun. They were able to think in mechanical terms, and
became supremely skilled at coordinating the hand and eye in making
things.
With the invention of language, the intellectual powers of our
ancestors were vastly enhanced. Thinking in words, they could imagine
more possibilities in the world around them, which they could then
communicate and act on. The human brain thus developed along these
evolutionary lines as a multiuse, immensely flexible instrument that is able
to think on various levels, combining many forms of intelligence with all of
the senses. But somewhere along the way a problem developed. We slowly
lost our previous flexibility and became largely dependent on words for our
thinking. In the process, we lost our connection to the senses—sight, smell,
touch—that once played such a vital role in our intelligence. Language is a
system largely designed for social communication. It is based on
conventions that everyone can agree upon. It is somewhat rigid and stable,
so that it allows us to communicate with minimum friction. But when it
comes to the incredible complexity and fluidity of life, it can often fail us.
The grammar of language locks us into certain forms of logic and
ways of thinking. As the writer Sidney Hook put it, “When Aristotle drew
up his table of categories which to him represented the grammar of

https://amzn.to/2GCjTw1

———-

obuqinile nokuningi uyazi amaphutha udinga ukulungisa. Ngo ngokomzimba
umsebenzi, ukumelana kuyindlela ukwenza umzimba namandla, futhi kuyinto efanayo
ngengqondo. Google ukushintsha ezifanayo inhlanhla nokubona okuhle bezikhali
izingozi yokuba elithambile, umlutha ukunakwa, kanjalonjalo. Lezi
nezimo ngeke ukhulule umcabango ukubona amathuba amaningi, okuyinto kuthanda
kuthinte lokho okwenzayo. Uma ubona ukushiyeka njengoba amathuba, cishe
ukwenza ukuthi ngokoqobo.
E. Buyela Primal AMAFOMU intelligence
Njengoba sifundile isingeniso (bheka lapha), okhokho bethu kakhulu bakudala
ithuthukiswe amafomu ahlukahlukene intelligence nakaliswa kokusungulwa
ulimi, okusenzeka bawasiza emzabalazweni esinzima kakhulu sokusinda. babecabanga
ikakhulukazi ngokuya ebukwayo, futhi baba kakhulu nekhono eqaphela
amaphethini ukuhlukanisa imininingwane ebalulekile endaweni yazo yemvelo. Iyazulazula
phezu izikhala elikhulu, zakha ikhono lokucabanga spatially futhi wafunda
indlela eMpumalanga ngokwabo e namathafa nhlobonhlobo, usebenzisa izimpawu zendawo kanye
ekhomba lapho ilanga lingakhona. Yayikwazi ukuba sicabange ngendlela yokuhlakanipha mechanical, futhi
phathelana ngaphezu kwanoma ubani nekhono lokuhlela isandla futhi iso ekwenziweni
izinto.
Njengoba sekunezikhali ulimi, amandla bokusungula yethu
okhokho abangu kakhulu ngcono. Ukucabanga amazwi, ngakwazi ukuzibona kahle ngeso
amathuba ngaphezulu elalibazungezile, okuyinto ababengakwenza ke
ukuxhumana futhi uthathe isinyathelo. ngaleyo ndlela Ubuchopho bomuntu athuthukiswe kanye lezi
imigqa yokuziphendukela kwemvelo njengoba multiuse, kakhulu insimbi nezimo okwaziyo
ukucabanga emazingeni ehlukene, ngokuhlanganisa izinhlobo eziningi yengqondo zonke
izinzwa. Kodwa endaweni ethile endleleni inkinga athuthukile. Thina kancane
lost Ukuzivumelanisa nezimo zethu odlule futhi baba kuncike kakhulu amazwi ngenxa yethu
ukucabanga. Phakathi nalokho kubingelelana, silahlekelwe uxhumano yethu nezinzwa-emehlweni, ukuhogela,
uthinte-ukuthi uma waba nendima ebaluleke kakhulu ezifana ngokuhlakanipha kwethu. Ulimi isikhali sokuba abantu
uhlelo ngokuyinhloko yakhelwe ukuxhumana nomphakathi. Kusekelwe
emihlanganweni wonke umuntu angakwazi ukuvumelana. Kuthi eqinile ezinzile,
ukuze kusivumela ukuthi ukuxhumana ubuncane ukuhilizisana. Kodwa uma
kuziwa ukuba yinkimbinkimbi ngendlela engakholeki kanye fluidity ngokweqiniso kwempilo, kungaba bavame ukusidumaza.
I lolimi ikhiye nathi ku izinhlobo ezithile yikuphi ukuhlakanipha
nendlela abacabanga ngayo. Njengoba umlobi Sidney Hook akubeka, “Lapho u-Aristotle wahosha
kuze etafuleni lakhe lwezigaba okuyinto kuye wayemelele lolimi we

TheMummichogblog è un partecipante al Amazon Services LLC Associates programma, un programma di affiliazione pubblicitario progettato per fornire un mezzo per siti per guadagnare tariffe pubblicitarie con la pubblicità e il link al amazon.com. Amazon, il logo di Amazon, AmazonSupply, e il logo AmazonSupply sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate. Amazon e il logo di Amazon sono marchi di Amazon.com, Inc., o delle sue affiliate.