possibile ottenere almeno il governatorato di un m

possibile ottenere almeno il governatorato di un minore provincia. Sarebbe
necessario per sposare una moglie con po ‘di soldi per evitare l’onere di pesanti
la spesa, 15 e che sarebbe il limite della nostra ambizione. Molti grandi uomini
del tutto degno di imitazione hanno combinato lo stato sposato con una dedica a
lo studio della saggezza ‘.
(20) Questo era quello che dicevo, e questi venti hanno soffiato prima in un senso e poi
l’altro, spingendo il mio cuore avanti e indietro. Il tempo passava. I ‘ritardata rivolgendosi alla
Signore’e rinviata‘di giorno in giorno’(Ecclus 5:. 8) trovare in voi la vita. io no
rinviare il fatto che ogni giorno stavo morendo dentro di me. Avevo fame di
vita felice, ma aveva paura del luogo in cui ha sede, e fuggì da esso al
stesso momento in cui mi è stato alla ricerca di esso. Ho pensato di diventare molto infelice se io
sono stati privati ​​dei amplessi di una donna. Non pensavo che la medicina del
la misericordia che poteva guarire debolezza perché non avevo provato. Ho creduto la continenza
da raggiungere entro risorse personali, che non ero a conoscenza di possedere. ero
così stupido da non sapere che, come è scritto (Sap 8:. 21), ‘nessuno può essere
continente a meno che non si concede e’. Tu l’avresti concesso, se il mio interiore
gemito aveva colpito le orecchie e con la ferma fede che aveva gettato la mia cura su di voi.
xii (21) Alipio mi scoraggiato di sposare una moglie. Il suo tema è stato che,
se lo facessi, non ci sarebbe alcun modo per cui potremmo vivere insieme in spensierata
il tempo libero per l’amore della sapienza, come avevamo a lungo desiderato. In questa materia è stato
se stesso da quel momento una persona di assoluta castità, in un modo che mi ha sorpreso. In
la sua prima adolescenza aveva avuto una prima esperienza di un rapporto sessuale, ma
egli non aveva continuato con esso. Piuttosto era mai sentito repulsione per essa e disprezzava,
e da allora in poi ha vissuto nella continenza totale. Gli ho resistito facendo appello al
esempi di coloro che, anche se sposati, hanno avuto la saggezza coltivata e piacque a Dio
e mantenuto amicizie fedele e amorevole. Ero molto inferiori a loro per grandezza
dell’anima.
Incatenata per impulso morboso della carne e la dolcezza letali, ho trascinato mia catena,
ma aveva paura di essere liberi di esso. Come un uomo la cui ferita è stato colpito, ho spinto
da parte le parole di buon consiglio, come la mano perdendo il legame. Al di là
questo, le mie parole a Alipio erano persuasioni del serpente, usando la lingua per
tessere e le insidie ​​dispersione dolci nel suo cammino verso intrappolano il suo onesto e senza restrizioni
piedi.
(22) si stupì che io, per il quale ha avuto un così profondo senso, dovrebbe essere
veloce bloccato nella colla di questo piacere. Ogni volta che abbiamo sostenuto su questo argomento

https://amzn.to/3nPQmzH
——

possible to obtain at least the governorship of a minor province. It would be
necessary to marry a wife with some money to avert the burden of heavy
expenditure,15 and that would be the limit of our ambition. Many great men
entirely worthy of imitation have combined the married state with a dedication to
the study of wisdom.’
(20) That was what I used to say, and these winds blew first one way, then
the other, pushing my heart to and fro. Time passed by. I ‘delayed turning to the
Lord’ and postponed ‘from day to day’ (Ecclus. 5: 8) finding life in you. I did not
postpone the fact that every day I was dying within myself. I longed for the
happy life, but was afraid of the place where it has its seat, and fled from it at the
same time as I was seeking for it. I thought I would become very miserable if I
were deprived of the embraces of a woman. I did not think the medicine of your
mercy could heal that infirmity because I had not tried it. I believed continence
to be achieved by personal resources which I was not aware of possessing. I was
so stupid as not to know that, as it is written (Wisd. 8: 21), ‘no one can be
continent unless you grant it’. You would surely have granted it if my inward
groaning had struck your ears and with firm faith I had cast my care on you.
xii (21) Alypius discouraged me from marrying a wife. His theme was that,
if I did that, there would be no way whereby we could live together in carefree
leisure for the love of wisdom, as we had long desired. In this matter he was
himself by that time a person of complete chastity in a way that surprised me. In
his early adolescence he had had an initial experience of sexual intercourse, but
he had not continued with it. Rather had he felt revulsion for it and despised it,
and thereafter lived in total continence. I resisted him by appealing to the
examples of those who, though married, had cultivated wisdom and pleased God
and kept loyal and loving friendships. I was much inferior to them in greatness
of soul.
Fettered by the flesh’s morbid impulse and lethal sweetness, I dragged my chain,
but was afraid to be free of it. Like a man whose wound has been hit, I pushed
aside the words of good advice like the hand loosing the bond. Over and beyond
this, my words to Alypius were the serpent’s persuasions, using my tongue to
weave and scatter sweet snares in his path to entrap his honest and unfettered
feet.
(22) He was astonished that I, for whom he had so deep a regard, should be
stuck fast in the glue of this pleasure. Whenever we argued on this subject

https://amzn.to/3nPQmzH
——

kungenzeka ukuthola okungenani yokubusa wesifundazwe ezincane. Kungase kube
ezidingekayo ukushada umfazi nabanye imali ukukugwema umthwalo osindayo
izindleko, 15 futhi lokhu kungaba kumkhawulo isifiso sethu. Amadoda amaningi kakhulu
ngokuphelele kuyinto okufanele siyilingise ukuhlanganisa isimo oshadile ukuzinikezela
ekutadisheni ukuhlakanipha. ‘
(20) Yilokho Ngangivame ukuthi, futhi lezi kwavunguza imimoya kuqala ngenye indlela, khona-ke
omunye, ukusunduza inhliziyo yami ngapha nangapha. Isikhathi esidlulile. Mina ‘wephuza Ephendukela
Nkosi ‘futhi lihlehliselwe’ usuku nosuku ‘(Ecclus 5: 8.) Lokuthola ukuphila. angizange
ukuhlehlisa phuzu lowo gcwele mina usuku yayifa ngaphakathi ngokwami. Ngalangazelela
okujabulisayo, kodwa wayesaba endaweni lapho has esihlalweni sayo, babaleka ngaleso
esifanayo njengoba ngangiya ukufuna. Ngangicabanga ukuthi babe dabukisa kakhulu uma mina
zaphucwa babangana yowesifazane. Bengingacabangi ukuthi umuthi we yakho
isihe ayekwazi ukuphulukisa ukuthi yobuthakathaka ngoba bengingafikile wazama ke. Ngangikholelwa continence
lekumele kutsi izuzwe imithombo siqu engayala ubengazi sinakho. bekade ngi
oyisiphukuphuku ukuze singathwesi ukwazi ukuthi, njengoba nje kulotshiwe (Wisd 8:. 21), ‘akekho kungaba
izwekazi ngaphandle kokuthi siphe khona. Wena nakanjani Unikeze uma owangaphakathi yami
ukububula wayelibulale ezindlebeni zakho kanye nokholo oluqinile mina wayilahla ukunakekelwa kwami ​​phezu kwenu.
xii (21) Alypius kwami ​​yokushada unkosikazi. Isihloko sakhe sasithi ukuthi,
uma ngenza lokho, besingeke sibe khona indlela lapho asikwazanga ukuhlala ndawonye awanaki
ezokungcebeleka ngokuba ukuthanda ukuhlakanipha, njengoba nje sasike saya eside oyifunayo. Kule ndaba wayengumuntu
yena ngaleso sikhathi umuntu ngobumsulwa ephelele ngendlela eyangimangaza. Ngo
ibhobhodlana wayekade isipiliyoni kokuqala ubuhlobo bobulili, kodwa
ebengalidluliselanga baqhubeka nalo. Kunalokho kwadingeka wafikelwa revulsion ngoba bedelela ke,
futhi ngemva kwalokho wahlala continence Imininingwane. Ngamelana naye ngu ihehe
izibonelo nalabo, okuyothi nakuba kokushada, kwakudingeka ukuba ukuhlakanipha otshaliwe futhi kuyamjabulisa uNkulunkulu
futhi igcinwe ubungane abaqotho futhi ngothando. Ngaba nomsebenzi omkhulu kunabayeni kubo ngobukhulu
emphefumulweni.
Iboshiwe ngu ngiyibona inyama sika okukhwantabalisayo ubumnandi ebulalayo, mina udonse uchungechunge yami,
kodwa wayesaba khululeka ke. Thanda umuntu oshaywa isilonda ushayiwe, ngazama ukuyiziba
eceleni amazwi iseluleko esihle efana esandleni nithukulula isibopho. Ngokuhamba nangale
lokhu, amazwi ami Alypius babe bezinkolo lenyoka, usebenzisa ulimi lwami ukuba
aluka futhi izingibe chitha amnandi ngendlela yakhe ukuze babambe yakhe ngokwethembeka futhi unfettered
izinyawo.
(22) Wayekhuluma wamangaza ukuthi mina, elingafunwa ayenakho ngokujulile ngakho mayelana, kufanele kube
okusheshayo bevaleleke esiminyaminyeni inhlaka yalesi ubumnandi. Noma nini lapho simenywe wagomela ngale ndaba

TheMummichogblog è un partecipante al Amazon Services LLC Associates programma, un programma di affiliazione pubblicitario progettato per fornire un mezzo per siti per guadagnare tariffe pubblicitarie con la pubblicità e il link al amazon.com. Amazon, il logo di Amazon, AmazonSupply, e il logo AmazonSupply sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate. Amazon e il logo di Amazon sono marchi di Amazon.com, Inc., o delle sue affiliate.