Categories
TheMummichogblog.com

“PR200554en 25/03/2020 CO

investineu.com/content/invest-malta

سلب مسئولیت: “”https://themummichogblog.com/ فرض هیچ مسئولیت و یا مسئولیت هرگونه خطا و یا حذفیات در محتوای این صفحه. اطلاعات موجود در این وب سایت بر روی یک ارائه اساس با ضمانت کامل، دقت، بهنگام بودن سودمندی و یا “”به عنوان”” … “”

سلب مسئولیت: “”این پست حاوی مواد استفاده از آن همواره به طور خاص توسط صاحب حق و مجاز کپی رایت است.””

درباره: theMummichogblog.com (تاسیس در 2019/01/07) قصد دارد تا این اطلاعات را در دسترس تر را با محتوای ماشین ترجمه. درآمد ما برگرفته از بازاریابی وابسته. ما ترویج محصولات و دریافت درآمد در بازگشت (کمیسیون). اگر شما می خواهم برای حذف یک پست ارسال یک ایمیل به mummichogblog@gmail.com با لینک شما می خواهید را حذف کنیم.

درباره themummichogblog.com

لا ویتا رسیده Degli italiani چه گوارا vivono مالت.
Guida دی ایتالیا در خط باهم informazione مطلوب الکترونیکی gratuite در chiunque voglia venire در vacanza مالت الکترونیکی ویور میباشند نل، ایزولا.
سازمان ملل متحد SITO اینترنت dedicato آلا diffusione دی notizie در گویش جنوا concernenti مالت الکترونیکی L’آرچیپلاجو مالتی است.
فعالان گوجه فرنگی الکترونیکی recensioni سو negozi، locali، کمیسیون شکایات انتخاباتی مورد
اونتی الکترونیکی manifestazioni.
Possibilità دی lavoro … اد ALTRO ها Ancora.
Aggiungete TUTTI GLI italiani دی vostra conoscenza چه گوارا vivono sull’isola دی مالت.
وبلاگ dedicato agli italiani چه گوارا lavorano، studiano ای vivono مالت!
Speriamo چه گوارا من contenuti دل SITO siano UTILI یک chi سی trasferisce مالت در هر qualche سرعت … شبه potrete trovare interviste، informazioni، فعالان گوجه فرنگی الکترونیکی dritte در poter ویور میباشند AL meglio لا vostra esperienza مالتی!
ایزولا دی مالت.
Storie دی Italiani مالت.
————————————————– ————————————————– ——————–”
“PR200554en
25/03/2020

Komunikat prasowy Ministerstwa Dziedzictwa Narodowego, sztuki i samorządowe
W następstwie skoordynowanego zadania przez Departamentu Samorządu w Ministerstwie Dziedzictwa Narodowego, Sztuki i Samorządu Terytorialnego i MITA, platforma cyfrowa została wprowadzona, a więc na dzień dzisiejszy, lokalne spotkania rządowe mogą być utrzymywane w Internecie. Za pośrednictwem tej platformy, samorządy będą mogły wykonywać swoje spotkania bez konieczności bezpośredniego kontaktu między radnymi.

Minister José Herrera powtórzył, że ministerstwo wraz z Departamentu Samorządu, trzyma ciągłych dyskusji i ściśle współpracuje z lokalnymi radami i stowarzyszenia samorządów lokalnych. Wprowadzenie platformy cyfrowej jest jednym z szeregu środków i działań, które są realizowane w celu ochrony zdrowia pracowników, radnych i opinii publicznej.

Ministerstwo chciałoby, aby pokazać swoją wdzięczność Stowarzyszenia lokalnych rad, burmistrzowie, radni, sekretarze wykonawczy i ich stowarzyszenia, jak również wszystkim pracownikom za ich współpracy i pracy ciągłej te wykonują na rzecz ński i Gozitan społeczności.

www.gov.mt/en/Government/DOI/Press%20Releases/Pages/2020/March/25/pr200554en.aspx

“————————————————– ————————————————– ——–

Okazje i Promocje

Promocji sklep Dzisiejsze hotelach błyskawica, a rabaty ograniczone w czasie z Amazon.com

amzn.to/2ZOEcui

(Uwaga: link partnerski)

Z siedzibą w #Malta z zawartością w # # # # # #

Chcesz nam na maszynie przetłumaczyć treść? Kontakt mailowy: mummichogblog@gmail.com

Zawartość maszyna przetłumaczony przez TheMummiChogBlog

themummichogblog.com/

Mapa strony: themummichogblog.com/sitemap.xml

RSS: themummichogblog.com/sitemap_index.xml

Zalecana witryna turystyczna: centretravel.blogspot.com

23 Przyczyny zostać katolickim

www.catholicdoors.com/misc/23reasons.htm

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna.

Nasz Pan jest z tobą.

Błogosławiona jesteś między niewiastami

i błogosławiony jest owoc Twojego łona,

Jezus.

Święta Maryjo, Matko Boża,

módl się za nami grzesznymi,

teraz iw godzinę śmierci naszej.

Amen.

Dlaczego warto inwestować w Polsce?

Specjalnych zachęt oferowanych przez rząd maltański do inwestorów zagranicznych

Istnieje mnóstwo bodźców gospodarczych, które to Malta oferuje rządowe dla inwestorów zagranicznych. Należą do nich przede wszystkim przepisy nieruchomości, kredytów, gwarancji kredytowych, dotacji Oprocentowanie kredytu, pozwoleń na pracę i udzielanie pomocy szkoleniowej. Istnieje również wiele zachęty podatkowe, które rząd Malta zapewnia inwestorom. Należą do nich ulgi podatkowe na inwestycje. Rząd zapewnia również ulg inwestycyjnych, takich jak 50% ulgi podatkowej na maszynach i urządzeniach oraz 20% odliczenia na budynkach przemysłowych lub struktur. Istnieją również zachęty dla tworzenia miejsc pracy i umowach podatkowych.

investineu.com/content/invest-malta

Zastrzeżenie: „https://themummichogblog.com/ nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub pominięcia w treści tej strony. Informacje zawarte na tej stronie są dostarczane w stanie „jak jest” bez gwarancji kompletności, dokładności, przydatności lub terminowości …”

Zastrzeżenie: „Ten post zawiera materiał chroniony prawami autorskimi, którego stosowanie nie zawsze specjalnie upoważnionych przez właściciela praw autorskich.”

O: theMummichogblog.com (założony w 01/07/2019) ma na celu uczynić informacje bardziej dostępne przez maszynę tłumacza treści. Nasz dochód pochodzi z affiliate marketingu. Promujemy produkty i uzyskać dochód w zamian (Komisja). Jeśli chcesz usunąć post wysłać e-mail do mummichogblog@gmail.com z linkiem chcesz nam usunąć.

o themummichogblog.com

La vita degli Italiani che vivono Malta.
Guida di Italia on-line con informazione utile e gratuite za chiunque voglia venire w Vacanza Malta e vivere Nell”Isola.
Un Sito Internet dedicato alla Diffusione di lingua italiana notizie w concernenti Malta e l’arcipelago maltański.
Consigli e recensioni su negozi, locali, sprawa ecc
Eventi e manifestazioni.
Possibilità di lavoro … ed altro ancora.
Tutti gli Italiani Aggiungete di vostra conoscenza che vivono sull’isola di Malta.
Blog dedicato agli Italiani che lavorano, studiano o vivono Malta!
Speriamo che ja contenuti del sito siano Utili chi si trasferisce Malta per qualche tempo … qui potrete trovare interviste, informazioni, consigli e dritte za Poter vivere in meglio la vostra esperienza maltański!
Isola di Malta.
Storie di Italiani Malta.
————————————————– ————————————————– ——————–”
“PR200554en
25/03/2020

PRESS RELEASE pelo Ministério do património nacional, das artes e do governo local
Após uma tarefa coordenada pelo Departamento de Governo Local dentro do Ministério para o Património Nacional, as Artes e Governo Local e MITA, uma plataforma digital foi introduzida e, portanto, a partir de hoje, as reuniões do governo local podem ser realizadas on-line. Através desta plataforma, os governos locais serão capazes de realizar suas reuniões, sem a necessidade de contato direto entre os conselheiros.

Ministro José Herrera reiterou que o ministério, em conjunto com o Departamento para a Administração Local, está mantendo discussões contínuas e está trabalhando em estreita colaboração com os conselhos locais e a Associação dos Conselhos Locais. A introdução da plataforma digital é um de uma série de medidas e ações que estão sendo implementadas, a fim de proteger a saúde dos trabalhadores, conselheiros e o público em geral.

O ministério gostaria de mostrar a sua gratidão a Associação dos Conselhos Locais, prefeitos, vereadores, secretários executivos e sua associação, bem como todos os funcionários para a sua colaboração eo trabalho contínuo que eles estão realizando para o benefício do maltês e Gozitan comunidades.