Categories
TheMummichogblog.com

“PR200554en 25/03/2020 CO

themummichogblog.com ਬਾਰੇ

ਲਾ Vita ਡੀਗਲੀ italiani ਚੇ vivono ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਲਟਾ.
Guida ਦੀ ‘ਤੇ-ਲਾਈਨ ਠੱਗ informazione utile ਈ gratuite ਪ੍ਰਤੀ chiunque voglia venire ਵਿਚ vacanza ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਲਟਾ ਈ vivere Nell’ ਇਜ਼ੋਲਾ.
Un ਸੀਤੋ ਇੰਟਰਨੈੱਟ dedicato ਅੱਲਾ diffusione ਦੀ notizie ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾ Italiana concernenti ਮਾਲਟਾ ਈ l’arcipelago ਮਾਲਟੀ.
Consigli ਈ recensioni su negozi, locali ਕੇਸ ECC
Eventi ਈ manifestazioni.
Possibilità ਦੀ lavoro … ਸੰਪਾ altro ancora.
Aggiungete tutti gli italiani ਦੀ vostra conoscenza ਚੇ vivono sull’isola ਦੀ ਮਾਲਟਾ.
Blog dedicato agli italiani ਚੇ lavorano, studiano ਹੇ vivono ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਲਟਾ!
Speriamo ਚੇ ਮੈਨੂੰ contenuti ਡੇਲ ਸੀਤੋ siano utili ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀ si trasferisce ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਲਟਾ ਪ੍ਰਤੀ qualche ਟੈਮਪੋ … qui potrete trovare interviste, informazioni, consigli ਈ dritte ਪ੍ਰਤੀ poter vivere ਅਲ meglio ਲਾ vostra esperienza ਮਾਲਟੀ!
ਇਜ਼ੋਲਾ ਦੀ ਮਾਲਟਾ.
Storie ਦੀ Italiani ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਲਟਾ.
————————————————– ————————————————– ——————–”
“PR200554en
25/03/2020

COMUNICAT DE PRESĂ prin Ordinul Ministerului MOȘTENIREA NAȚIONAL, cea de arte și administrația publică locală
Ca urmare a unei sarcini coordonat de Departamentul Administrației Locale din cadrul Ministerului Patrimoniului Național, Arte și guvernul local și Mita, o platformă digitală a fost introdusă și, astfel, începând de astăzi, ședințele publice locale pot avea loc on-line. Prin intermediul acestei platforme, guvernele locale vor fi în măsură să efectueze reuniunile lor, fără a fi nevoie de un contact direct între consilieri.

Ministrul José Herrera a reiterat faptul că ministerul, împreună cu Departamentul administrației locale, organizează discuții continue și lucrează în strânsă colaborare cu consiliile locale și Asociația Consiliilor Locale. Introducerea platformei digitale este una dintr-o serie de măsuri și acțiuni care sunt în curs de implementare, în scopul de a proteja sănătatea lucrătorilor, consilierilor și a publicului larg.

Ministerul ar dori să arate recunoștința față de Asociația Consiliilor Locale, primarii, consilierii, secretarii executivi și asocierea lor, precum și toți angajații pentru colaborarea lor și activitatea continuă care desfășoară în beneficiul maltez și Gozitan comunitățile.

www.gov.mt/en/Government/DOI/Press%20Releases/Pages/2020/March/25/pr200554en.aspx

“————————————————– ————————————————– ——–

Oferte și promoții

Magazinul de azi oferte, oferte fulger, și reduceri limitate în timp de la Amazon.com

amzn.to/2ZOEcui

(Notă: link-ul afiliat)

Bazat în # cu conținut în # # # #italia # #

ne Vrei mașină pentru a traduce conținutul dvs.? Contactati-ne prin e-mail: mummichogblog@gmail.com

de TheMummiChogBlog Conținut tradus mașină-

themummichogblog.com/

Harta site-ului: themummichogblog.com/sitemap.xml

RSS: themummichogblog.com/sitemap_index.xml

site-ul de călătorie recomandate: centretravel.blogspot.com

23 motive pentru a deveni un catolic

www.catholicdoors.com/misc/23reasons.htm

Ave Maria, plină de har.

Domnul nostru este cu tine.

Binecuvântată ești tu între femei,

și binecuvântat este rodul pântecelui tău,

Iisus.

Sfântă Maria, Maica lui Dumnezeu,

Rugați-vă pentru noi păcătoși,

acum și în ceasul morții noastre.

Amin.

De ce să investească în Malta?

stimulente speciale oferite de guvernul maltez pentru investitorii străini

Există o mulțime de stimulente de afaceri pe care Malta le oferă guvernului investitorilor străini. Acestea includ în principal dispoziții de bunuri imobile, credite preferențiale, garanții la împrumuturi, subvenții la dobândă împrumut, permise de muncă și acordarea de asistență de formare. Există, de asemenea, multe stimulente fiscale pe care guvernul Malta oferă investitorilor. Acestea includ credite fiscale asupra investițiilor. Guvernul prevede, de asemenea, certificate de investiții, cum ar fi o deducere de impozit de 50% la instalații și mașini și 20% deducere pe clădiri sau structuri industriale. Există, de asemenea, stimulente pentru crearea de locuri de muncă și tratatele fiscale.

investineu.com/content/invest-malta

Disclaimer: „https://themummichogblog.com/ nu își asumă nicio responsabilitate sau răspundere pentru orice erori sau omisiuni în conținutul acestei pagini. Informațiile conținute în acest site este furnizat „ca atare“, fără garanții de completitudinea, acuratețea, utilitatea sau actualitatea …“

Disclaimer: „Acest post conține drepturi de autor materiale a căror utilizare nu a fost întotdeauna autorizată în mod expres de către proprietarul drepturilor de autor.“

Despre: theMummichogblog.com (Fondat în 01/07/2019) își propune să facă mai multe informații accesibile prin conținut mașină traducere. venitul nostru derivă din marketing afiliat. Promovam produse și a obține venituri în schimbul (comision). Dacă doriți să eliminați un post trimite un e-mail la mummichogblog@gmail.com cu link-ul pe care doriți să o eliminați.

Despre themummichogblog.com

La degli Italiani che vita vivono un Malta.
Guida di Italia on-line con informazional Cotații e pe chiunque voglia gratuite în vacanza o venire Malta e Vivere Nell“isola.
Un sito de internet dedicato alla Diffusione di Notizie în Malta a limbii italiene concernenti e l’Arcipelago malteză.
Consigli e recensioni su negozi, loca, caz ecc
Eventi e manifestazioni.
Possibilità di lavoro … ed altro Ancora.
Aggiungete Tutti Gli Italiani di vostra conoscenza che vivono sull’isola di Malta.
Blog dedicato Agli Italiani che Lavorano, studiano o vivono un Malta!
Speriamo che i contenuti del Sito Siano chi si o rata de utilizare a trasferisce un Malta pe qualche tempo … qui Potrete trovare interviste, Informazioni, Consigli e dritte pe poter Vivere al Meglio la vostra esperienza malteză!
Isola di Malta.
Storie di Italiani un Malta.
————————————————– ————————————————– ——————–”
“PR200554en
25/03/2020

ПЕЧАТИ Министерство национального наследие, искусство и местное самоуправление
После согласованной задачи Департамента по вопросам местного самоуправления в рамках министерства национального наследия, искусства и местного самоуправления и MITA, цифровая платформа была введена и, таким образом, на сегодняшний день, встречи местного самоуправления могут проводиться в режиме онлайн. С помощью этой платформы, местные органы власти смогут проводить свои заседания без необходимости непосредственного контакта между советниками.

Министр Хосе Эррера подтвердил, что министерство совместно с Департаментом по вопросам местного самоуправления, проводят непрерывные дискуссии и тесно сотрудничает с местными советами и Ассоциацией местных советов. Внедрение цифровой платформы является одним из целого ряда мер и действий, которые осуществляются в целях защиты здоровья работников, советников и широкой общественности.

Министерство хотели бы показать свою благодарность Ассоциации местных советов, мэры, советники, исполнительные секретари и их объединения, а также всех сотрудников за их сотрудничество и непрерывной работы они осуществляют в интересах мальтийский и Гозо сообщества.

www.gov.mt/en/Government/DOI/Press%20Releases/Pages/2020/March/25/pr200554en.aspx

“————————————————– ————————————————– ——–

Предложения и акции

Магазин Сегодняшние предложений, Lightning предложение и ограниченное время скидка от Amazon.com

amzn.to/2ZOEcui

(Примечание: Партнерская ссылка)

Основанная в #Malta с содержанием в #italy #Italian #Italiano #italia #themummichogblogcom #GaryVeeChallenge

Хочет, чтобы машина перевести содержание? Свяжитесь с нами по электронной почте: mummichogblog@gmail.com

Содержание машины переведен TheMummiChogBlog

themummichogblog.com/

Карта сайта: themummichogblog.com/sitemap.xml

RSS: themummichogblog.com/sitemap_index.xml

Рекомендуемый туристический сайт: centretravel.blogspot.com

23 причин стать КАТОЛИЧЕСКИМИ