ricordarsi di quanto poco si sa veramente e di com

ricordarsi di quanto poco si sa veramente, e di come il misterioso
resti mondo.
Conservatorismo: Se si guadagna alcun tipo di attenzione o di successo per la vostra
il lavoro in questa fase, si faccia il grande pericolo di strisciante conservatorismo. Questo
il pericolo è disponibile in diverse forme. Si comincia a innamorarsi con le idee e
le strategie che hanno funzionato per voi in passato. Perché rischiare di cambiare il vostro stile
midstream, o adattare un nuovo approccio per il vostro lavoro? Meglio attenersi al
vero e provato. Inoltre avrà una reputazione da proteggere, meglio non dirlo
o fare qualsiasi cosa che potrebbe affondare la barca. Si diventa sottilmente dipendenti da
comodità materiali che si hanno acquisito e prima di conoscerla, è sostenere
idee che si pensa si crede, ma che in realtà sono legati al vostro bisogno di
si prega il pubblico o il vostro sponsor, o chiunque.
La creatività è per sua natura un atto di audacia e ribellione. Non sei
accettare lo status quo o la saggezza convenzionale. Stai giocando con la
molto regole che avete imparato, sperimentare e testare i confini. Il
mondo sta morendo per le idee più audaci, per le persone che non hanno paura di speculare
e indagare. Strisciante conservatorismo sarà restringere le ricerche, cavezza
di idee confortevoli, e creare una discesa a spirale, come la creatività
foglie scintilla voi, vi troverete stringendo ancora di più con forza
idee morte, i successi del passato, e la necessità di mantenere il proprio stato. Rendere
creatività piuttosto che confortare il tuo obiettivo e si farà in modo di gran lunga più
successo per il futuro.
Dipendenza: Nella Fase Apprendistato aveva fatto affidamento su di mentori
e quelli sopra di voi per fornirvi i necessari standard di
giudizio per il vostro campo. Ma se non si è attenti, si porti questa esigenza
per l’approvazione sopra alla fase successiva. Invece di basarsi sul master per
valutazione del vostro lavoro, mai insicuro circa il vostro lavoro e come si
sarà giudicato arrivato a fare affidamento sulle opinioni del pubblico. Non è che si
deve ignorare questi giudizi, ma che è necessario lavorare sodo per sviluppare
standard interni e un alto grado di indipendenza. Tu hai il
capacità di vedere il proprio lavoro con una certa distanza; quando il pubblico reagisce,
è possibile distinguere tra ciò che è la pena prestare attenzione a quello che si e
dovrebbe ignorare. Quello che vuoi, alla fine, è quello di interiorizzare la voce del tuo
Maestro in modo che si diventa sia insegnante e allievo. Se si riesce a fare in modo che
non avrà alcun indicatore interno al valore del vostro lavoro, e sarete
soffiato qua e là dalle opinioni degli altri, mai a trovare te stesso.

https://amzn.to/2GCjTw1

———-

remind yourself of how little you truly know, and of how mysterious the
world remains.
Conservatism: If you gain any kind of attention or success for your
work in this phase, you face the great danger of creeping conservatism. This
danger comes in several forms. You begin to fall in love with the ideas and
strategies that worked for you in the past. Why risk changing your style in
midstream, or adapting a new approach to your work? Better to stick to the
tried and true. You also will have a reputation to protect—better to not say
or do anything that might rock the boat. You become subtly addicted to the
material comforts you have acquired and before you know it, you uphold
ideas that you think you believe in, but that really are tied to your need to
please the audience or your sponsors, or whomever.
Creativity is by its nature an act of boldness and rebellion. You are not
accepting the status quo or conventional wisdom. You are playing with the
very rules you have learned, experimenting and testing the boundaries. The
world is dying for bolder ideas, for people who are not afraid to speculate
and investigate. Creeping conservatism will narrow your searches, tether
you to comfortable ideas, and create a downward spiral—as the creative
spark leaves you, you will find yourself clutching even more forcefully to
dead ideas, past successes, and the need to maintain your status. Make
creativity rather than comfort your goal and you will ensure far more
success for the future.
Dependency: In the Apprenticeship Phase you relied upon mentors
and those above you to supply you with the necessary standards of
judgment for your field. But if you are not careful, you will carry this need
for approval over into the next phase. Instead of relying on the Master for
evaluation of your work, you—ever insecure about your work and how it
will be judged—come to rely on the opinions of the public. It is not that you
must ignore these judgments, but that you must first work hard to develop
internal standards and a high degree of independence. You have the
capacity to see your own work with some distance; when the public reacts,
you can distinguish between what is worth paying attention to and what you
should ignore. What you want in the end is to internalize the voice of your
Master so that you become both teacher and pupil. If you fail to do so you
will have no internal gauge as to the value of your work, and you will be
blown here and there by the opinions of others, never to find yourself.

https://amzn.to/2GCjTw1

———-

uzikhumbuze ukuthi kuncane kangakanani sewati, futhi kanjani le engaqondakali
izinsalela zomhlaba.
Conservatism: Uma you nqoba phi hlobo ukunakwa noma impumelelo yakho
umsebenzi kulesi sigaba, ubhekene ingozi enkulu sokwanda kwezingwadule conservatism. Lokhu
ingozi kunhlobo eziningana. Uqala ukuthandana nalo imibono kanye
amasu elalisebenzela wena esikhathini esidlule. Kungani ingozi ekushintsheni isitayela sakho e
kwelinye iphuzu phakathi nendawo, noma ukujwayeza indlela entsha emsebenzini wakho? Better lunamathele
wazama futhi kuyiqiniso. Wena ubuye bayoba nedumela ukuvikela-kangcono ukusho
noma ukwenza noma yini engase rock esikebheni. Uba kungabonakali ingumlutha
ukunethezeka ngokwezinto ezibonakalayo osunazo futhi ngaphambi kokuthi wazi, wena uphold
imibono ocabanga ukholwa, kodwa ngempela iboshelwa isidingo sakho ukuze
sicela izilaleli noma abaxhasi yakho, noma whomever.
Ukudala ingumuntu yayo isenzo isibindi futhi ivukele. Awuyona
Ngokwamukela ESIKHONA noma ukuhlakanipha okungokwesiko isimo. Wena udlala ne
kakhulu obusa eniyifundile, ukuzama futhi ukuhlola imingcele. I
izwe sifa imibono nesibindi sokushumayela, ngoba abantu abangekho esabe ukuqagela
futhi uphenyo. Ezinwabuzelayo conservatism ngeke unciphise usesho lwakho, njengemodemu
ukuba imibono ukhululekile, bese udala Kuvunguza njengoba phansi lokudala
amahlamvu inhlansi wena, uzothola ngokwakho ephethe nakakhulu ngamandla
imibono efile, impumelelo esikhathini esidlule, kanye nesidingo ukuze unakekele isimo sakho. Yenza
lokusungula kunokuba ukududuza umgomo wakho futhi sizoqinisekisa kakhulu
Impumelelo esizayo.
Ukuncika: Esikhathini umsebenzi Isigaba wena wencika abeluleki
nalabo ngenhla ukukutholela namazinga ledzingekako
isahlulelo ensimini yakho. Kodwa uma ungaqaphile, uyokulwa lesi sidingo
ukuvunywa Welela esigabeni esilandelayo. Esikhundleni sokuncika ku eNkosini
kokuhlaziywa komsebenzi wakho, wena-wake ukungaqiniseki ngezinkolelo umsebenzi wakho nokuthi
bayokwahlulelwa-sesincika imibono emphakathini. Akukhona ukuthi
kumele indiva lezi zahlulelo, kodwa kuzomele uqale ukusebenza kanzima ukuthuthukisa
amazinga yangaphakathi futhi ngezinga eliphezulu ukuzimela. Unalo
umthamo ukubona umsebenzi wakho nabanye ibanga; lapho iphendula yomphakathi,
ungakwazi phakathi kwalokho kuwufanele ukunaka nokuthi yini
kufanele indiva. Yini ufuna ekupheleni iwukuba internalize izwi lakho
Master ukuze babe bobabili uthisha kanye umfundi. Uma uhluleka ukwenza njalo wena
ngeke babe khona gauge yangaphakathi njengoba nenani komsebenzi wakho, futhi nizoba
kushaywa lapha nalaphaya by ukwamukela imibono yabanye, singalokothi uzithola.

TheMummichogblog è un partecipante al Amazon Services LLC Associates programma, un programma di affiliazione pubblicitario progettato per fornire un mezzo per siti per guadagnare tariffe pubblicitarie con la pubblicità e il link al amazon.com. Amazon, il logo di Amazon, AmazonSupply, e il logo AmazonSupply sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate. Amazon e il logo di Amazon sono marchi di Amazon.com, Inc., o delle sue affiliate.