secondo il settimo comandamentolattivit economica

TheMummichogblog è un partecipante al Amazon Services LLC Associates programma, un programma di affiliazione pubblicitario progettato per fornire un mezzo per siti per guadagnare tariffe pubblicitarie con la pubblicità e il link al amazon.com. Amazon, il logo di Amazon, AmazonSupply, e il logo AmazonSupply sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate.

secondo il settimo comandamento;
l’attività economica è
uno dei punti principali
affrontato dalla Chiesa del sociale
dottrina (2426, 2430).
ECONOMIA DI SA LVATION
(Economia divina): Da un
parola greca (oikonomia, letteralmente
“Gestione di una famiglia” o
“Governo”), che si riferisce a
la rivelazione e la comunicazione di Dio
di se stesso al
mondo in tempo per il bene del
la salvezza di tutta l’umanità; quindi,
l’economia di salvezza (258,
1066). I Padri della Chiesa
distinta da oikonomia
Theologia; il termine si riferisce a tter la
il mistero della vita interna l del
Trinità (236). L’economia di
la salvezza, d’altra parte,
si riferisce all’attività di Dio nel creare
e governare il mondo, in particolare
per quanto riguarda il suo piano
per la salvezza del mondo in
la persona e l’opera di Gesù
Cristo, un piano che si sta
realizzato attraverso il suo Corpo
la Chiesa, nella sua vita e
sacramenti; quindi, il “sacramentale
economia”(1076 1093).
Ecum ENICAL CONSIGLIO:
See Consiglio, ecumenico.
Ecum ENISM: Promozione della
RESTAURAZIONE di unità tra tutti
I cristiani, l’unità che è un
dono di Cristo e alla quale il
Chiesa è chiamata dalla Santa
Spirito. Per la Chiesa cattolica,
il Decreto sull’ecumenismo del
Concilio Vaticano II fornisce
una carta per gli sforzi ecumenici
(816, 820-22).
ENCICLICA: Una lettera pastorale
scritta dal Papa e inviato a
tutta la Chiesa e anche al
mondo intero, per esprimere la Chiesa
Glossario
l’insegnamento su alcuni importanti
importa. Encicliche sono espressioni
della ordina ry pontificia
Magistero (cf 892).
IT VY: risentimento o tristezza
Ecco un’altra buona fortuna, e la
il desiderio di avere per se stessi. Uno
dei sette peccati capitali, l’invidia è
contrario al comandamento decimo
(2539).
EP ARCHY: See Diocesi.
Epiclesi: Il petizioni di preghiera
Dio per inviare il Santo
Spirito in modo che le offerte al
Eucaristia può diventare il corpo
e il sangue di Cristo e quindi la
fedele, ricevendo loro, possono
stessi diventano offerta vivente
a Dio. In ogni sacramento,
la preghiera per chiedere la santificante
potenza di Dio ‘il Santo Spirito
è un “epiclesi” (1 1 05 1 1 27).
EPIFANIA: La festa, che
celebra la manifestazione al
mondo del Cristo neonato come
Messia, Figlio di Dio, e Salvatore
del mondo. La festa o f dell’Epifania
celebra l’adorazione
Gesù da parte dei saggi (magi) da
est, insieme al suo battesimo
nel Giordano e il matrimonio
festa di Cana di Galilea (528; cf.
535).
EPISCOPALE / E PISCOPATE:
Appartenente alla carica di vescovo
(in greco: episkopos), quindi episcopali
consacrazione episcopale
universitari, conferenze episcopali
{883, 887, 1557). “Episcopato” è un
sostantivo collettivo riferimento a tutte le
coloro che hanno ricevuto sacramentale
ordinazione come vescovi.
Vita eremitica: La vita di un
eremita, separato dal mondo in
lode di Dio e per la salvezza
del mondo, nel silenzio

——

according to the seventh commandment;
economic activity is
one of the principal points
addressed by the Church’s social
doctrine (2426, 2430).
ECONOMY OF SA LVATION
(DIVINE ECONOMY) : From a
Greek word (oikonomia, literally
“management of a household” or
“stewardship”) which refers to
God’s revelation and communication
of himself to the
world in time for the sake of the
salvation of all humanity; hence,
the economy of salvation (258,
1066). The Fathers of the Church
distinguished oikonomia from
theologia; the la tter term refers to
the mystery of the interna l life of
the Trinity (236). The economy of
salvation, on the other hand,
refers to God’s activity in creating
and governing the world, particularly
with regard to his plan
for the salvation of the world in
the person and work of Jesus
Christ, a plan which is being
accomplished through his Body
the Church, in its life and
sacraments; hence, the “sacramental
economy” (1076, 1093).
ECUM ENICAL COUNCIL:
See Council, Ecumenical.
ECUM ENISM: Promotion of the
restora tion of unity among all
Christians, the unity which is a
gift of Christ and to which the
Church is called by the Holy
Spirit. For the Catholic Church,
the Decree on Ecumenism of the
Second Vatican Council provides
a charter for ecumenical efforts
(816, 820-22).
ENCYCLICAL: A pastoral letter
written by the Pope and sent to
the whole Church and even to the
whole world, to express Church
Glossary
teaching on some important
matter. Encyclicals are expressions
of the ordina ry papal
magisterium (cf. 892) .
EN VY: Resentment or sadness at
another’s good fortune, and the
desire to have it for oneself. One
of the seven capital sins, envy is
contrary to the tenth commandment
(2539).
EP ARCHY: See Diocese.
EPICLESIS: The prayer petitioning
God to send the Holy
Spirit so that the offerings at the
Eucharist may become the body
and blood of Christ and thus the
faithful, by receiving them, may
themselves become a living offering
to God. In every sacrament,
the prayer asking for the sanctifying
power of God ‘s Holy Spirit
is an ” epiclesis” ( 1 1 05, 1 1 27).
EPIPHANY: The feast which
celebrates the manifestation to the
world of the newborn Christ as
Messiah, Son of God, and Savior
of the world. The feast o f Epiphany
celebrates the adoration of
Jesus by the wise men (magi) from
the east, together with his baptism
in the Jordan and the wedding
feast of Cana in Galilee (528; cf.
535) .
EPISCOPAL/E PISCOPATE:
Pertaining to the office of bishop
(Greek: episkopos), hence episcopal
consecration, the episcopal
college, episcopal conferences
{883, 887, 1557). “Episcopate” is a
collective noun referring to all
those who have received sacramental
ordination as bishops.
EREMITICAL LIFE: The life of a
hermit, separate from the world in
praise of God and for the salvation
of the world, in the silence

——

ngokuvumelana nomyalo lwesikhombisa;
umsebenzi komnotho
omunye amaphuzu avelele
iphendulwa Church nomphakathi
imfundiso (2426, 2430).
UMNOTHO OF SA LVATION
(UMNOTHO WAPHEZULU): Kusuka
Igama lesiGreki (oikonomia, ngokoqobo
“Ukuphathwa yasendlini” noma
“Nobuphathi”) elibhekisela
isambulo sikaNkulunkulu nokuxhumana
ka yokuzihlanganisa
emhlabeni ngesikhathi ngenxa
insindiso yaso sonke isintu; ngakho-ke,
emnothweni wensindiso (258,
1066). Ethi Fathers of the Church
oikonomia esihlukile
Theologia; i la tter gama libhekisela
imfihlakalo ukuphila interna l we
imfundiso kaZiqu-zintathu (236). Umnotho
insindiso, ngakolunye uhlangothi,
Libhekisela esenzweni kaNkulunkulu yokudala
ebusa emhlabeni, ikakhulukazi
mayelana icebo lakhe
ukuze kusindiswe umhlaba
umuntu kanye nomsebenzi kaJesu
Kristu, uhlelo okuyinto nenhlalakahle
kufezwa umzimba wakhe
iSonto, empilweni yalo futhi
amasakramente; yingakho, “sacramental
umnotho “(1076, 1093).
ECUM ENICAL UMKHANDLU:
Bona Council, WamaSonto.
ECUM ENISM: Ukuthuthukiswa
restora THI ubunye phakathi kwazo zonke
AmaKristu, ubunye okuyinto
sesipho sikaKristu futhi lapho
Isonto ibizwa ngokuthi yi-Holy
UMoya. ESontweni LamaKatolika,
Isinqumo ku Ecumenism we
Wesibili WeVatican inikeza
sisekelo ngemizamo yamasonto
(816, 820-22).
ENCYCLICAL: Incwadi yabefundisi
eyabhalwa uPapa nabanye futhi wathumela kuJehowashi
lonke iBandla ngisho kuze kube
umhlaba wonke, ukuveza Church
Uluhlu
befundisa okunye okubalulekile
ezibalulekile. Encyclicals aveza
we ordina ry sobupapa
magisterium (cf. 892).
EN Vy: Nentukuthelo noma ukudabuka ngesikhathi
omunye umuntu inhlanhla, kanye
sifisa ukuba ke wena. Omunye
yenhloko-dolobha izono eziyisikhombisa, umona kuyinto
kuphambene Umyalo weshumi
(2539).
EP ARCHY: Bona Diocese.
EPICLESIS: I ecela umthandazo
Nkulunkulu ukuthumela oNgcwele
UMoya ukuze iminikelo ngesikhathi
UKwamukelisa ingavuthi umzimba
legazi likaKristu futhi kanjalo
ethembekile, ngokuthola kwabo, kwangathi
beba ngumnikelo ophilayo
kuNkulunkulu. Kuwo wonke isakramente,
umthandazo ecela ukungcweliswa
ngamandla kaNkulunkulu ‘s ngoMoya oNgcwele
kuyinto “epiclesis” (1 1 05, 1 1 27).
Epiphany: Umkhosi okuyinto
igubha ukubonakaliswa kuya
izwe kaKristu olusanda kuzalwa
UMesiya, iNdodana kaNkulunkulu, noMsindisi
zomhlaba. O idili f Epiphany
igubha wokudumisa
UJesu yizazi (abenzi bemilingo) kusukela
empumalanga, ndawonye ekubhapathizweni kwayo
eJordani kanye lomshado
ukuzitika waseKhana laseGalile (528; qhathanisa
535).
Episcopal / E PISCOPATE:
Ephathelene ehhovisi umbhishobhi
(NgesiGreki: episkopos), yingakho Episcopal
lokwahlukaniselwa, le Episcopal
ekolishi, izingqungquthela Episcopal
{883, 887, 1557). “Episcopate” kuyinto
Ibizo collective libhekisele kuwo wonke
labo abase bethole sacramental
ukugcotshwa njengoba ababhishobhi.
IMPILO EREMITICAL: Ukuphila
unkom ‘idlayodwa, sihluke ezweni e
ukudumisa uNkulunkulu futhi alindele insindiso
zezwe, kuthule

Amazon e il logo di Amazon sono marchi di Amazon.com, Inc., o delle sue affiliate.