SEZIONE SECONDAI sette sacramentiDELLA CHIESA1210

TheMummichogblog è un partecipante al Amazon Services LLC Associates programma, un programma di affiliazione pubblicitario progettato per fornire un mezzo per siti per guadagnare tariffe pubblicitarie con la pubblicità e il link al amazon.com. Amazon, il logo di Amazon, AmazonSupply, e il logo AmazonSupply sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate.

SEZIONE SECONDA
I sette sacramenti
DELLA CHIESA
1210 Cristo ha istituito i sacramenti della nuova legge. Ci sono 1 1 1 3
sette: il Battesimo, la Confermazione (o Cresima), l’Eucaristia, la Penitenza,
l’Unzione degli infermi, l’Ordine e il Matrimonio. Il
sacramenti sette toccano tutte le tappe e tutti i momenti importanti
della vita cristiana: 1 partoriscono e l’aumento, la guarigione e la missione di
la vita del cristiano di fede. V’è quindi una certa somiglianza tra
le tappe della vita naturale e le tappe della vita spirituale.
1211 A seguito di questa analogia, il primo capitolo esporre la
tre sacramenti dell’iniziazione cristiana; la seconda, sacramenti
della guarigione; e la terza, i sacramenti al servizio della comunione
e la missione dei fedeli. Questo ordine, mentre non è l’unico
una possibile, non permettono di vedere che i sacramenti formano
intero organico nel quale ciascuno di essi ha il suo vitale
posto. In questo organismo l’Eucaristia occupa un posto unico
come “sacramento dei sacramenti”: “tutti gli altri sacramenti sono 1 3 74
ordinato ad essa come alla loro fine. “2
CAPITOLO PRIMO
I Sacramenti dell’iniziazione cristiana
1212 I sacramenti dell’iniziazione cristiana – Battesimo, Confermazione,
e l’Eucaristia – gettare le basi di ogni cristiano
vita. “La partecipazione alla natura divina dato agli uomini attraverso il
grazia di Cristo, rivela una certa analogia con l’origine, lo sviluppo,
e accrescimento della vita naturale. I fedeli, rinati nel
Il battesimo, rafforzato dal sacramento della Confermazione, e
ricevere nell’Eucaristia il cibo della vita eterna. Per mezzo di questi
sacramenti dell’iniziazione cristiana, che ricevono in tal modo ad aumentare
misurare i tesori della vita divina e avanzare verso la
perfezione della carità. “3
1 Cfr San Tommaso d’Aquino, 5 ° III, 65, 1.
2 San Tommaso d’Aquino, 5 ° III, 65, 3.
3 Paolo VI, Costituzione apostolica, Divinae consorzio naturae: AAS 63 (1971)
657; cf. RICA Introduzione 1-2.

https://amzn.to/2G4Zik6

——-

SECTION Two
THE SEVEN SACRAMENTS
OF THE CHURCH
1210 Christ instituted the sacraments of the new law. There are 1 1 1 3
seven: Baptism, Confirmation (or Chrismation), the Eucharist, Penance,
the Anointing of the Sick, Holy Orders and Matrimony. The
seven sacraments touch all the stages and all the important moments
of Christian life:1 they give birth and increase, healing and mission to
the Christian’s life of faith. There is thus a certain resemblance between
the stages of natural life and the stages of the spiritual life.
1211 Following this analogy, the first chapter will expound the
three sacraments of Christian initiation; the second, the sacraments
of healing; and the third, the sacraments at the service of communion
and the mission of the faithful. This order, while not the only
one possible, does allow one to see that the sacraments form an
organic whole in which each particular sacrament has its own vital
place. In this organic whole, the Eucharist occupies a unique place
as the “Sacrament of sacraments” : “all the other sacraments are 1 3 74
ordered to it as to their end.”2
CHAPTER ONE
THE SACRAMENTS OF CHRISTIAN INITIATION
1212 The sacraments of Christian initiation – Baptism, Confirmation,
and the Eucharist – lay the foundations of every Christian
life. “The sharing in the divine nature given to men through the
grace of Christ bears a certain likeness to the origin, development,
and nourishing of natural life. The faithful are born anew by
Baptism, strengthened by the sacrament of Confirmation, and
receive in the Eucharist the food of eternal life. By means of these
sacraments of Christian initiation, they thus receive in increasing
measure the treasures of the divine life and advance toward the
perfection of charity.”3
1 Cf. St. Thomas Aquinas, 5Th III, 65, 1.
2 St. Thomas Aquinas, 5Th III, 65, 3.
3 Paul VI, apostolic constitution, Divinae consortium naturae: AAS 63 (1971)
657; cf. RCIA Introduction 1-2.

https://amzn.to/2G4Zik6

——-

ISIQEPHU amabili
THE SESIKHOMBISA amasakramente
OF IBANDLA
1210 Kristu wamisa amasakramente yomthetho entsha. Kukhona 1 1 1 3
eziyisikhombisa: Ubhapathizo, Isiqinisekiso (noma Chrismation), uKwamukelisa, nokuJeziswa,
kokugcotshwa Abagulayo, oda oNgcwele futhi ukushada. I
amasakramente ayisikhombisa uthinte yonke izigaba futhi zonke izikhathi ezibalulekile
zokuphila kobuKristu: 1 ezizala futhi ukwanda, ephulukisa kanye mission
zokuphila komKristu ukholo. Kukhona kanjalo ifana ezithile phakathi
ezigabeni lokuphila kwemvelo futhi izigaba impilo engokomoya.
1211 Ukulandela lesi sifaniso, isahluko sokuqala ngeke echaza le
ezintathu amasakramente ka Ukuqalwa lobuKristu; kwesibili, amasakramente
zokuphulukisa; eyesithathu yayingu-amasakramente ngenkonzo yemihlatshelo
futhi mission wabangcwele. Lo myalo, ngenkathi hhayi kuphela
kunokwenzeka, uyawavumela eyodwa ukubona ukuthi amasakramente ukwakha
organic iphelele lapho isakramente ngasinye ine siqu yayo ezibalulekile
indawo. Kulesi wonke organic, uMthendeleko unendima eyingqayizivele
ngokuthi “Sacrament of amasakramente”: “wonke amanye amasakramente kukhona 1 3 74
odwe kungathi ekupheleni kwabo. “2
ISAHLUKO SOKUQALA
Amasakramente OF YOBUKRISTU yokuqalisa
1212 I amasakramente ka Ukuqalwa Christian – Ubhapathizo, Isiqinisekiso,
futhi uMthendeleko – ukubeka izisekelo zawo wonke amaKristu
ukuphila. “I ukuhlanganyela isimo saphezulu elinikiwe ebantwini ngokusebenzisa
emuseni kaKristu uzalela wafana ezithile umsuka, ukuthuthukiswa,
futhi okunomsoco zokuphila zemvelo. Abathembekile azalwe ngu
Ukubhabhadiswa, beqiniswe isakramente Isiqinisekiso, futhi
wamukele uKwamukelisa ukudla lokuphila okuphakade. Ngalezi
amasakramente ka Ukuqalwa kobuKristu, ngaleyo ndlela athole ingxenye ekwandiseni
ukukala ingcebo ekuphileni saphezulu nokuthuthukisa bubheke
ukuphelela esiza abantulayo. “3
1 Bheka St uThomas Aquinas 5th III, 65, 1.
2 St uThomas Aquinas 5th III, 65, 3.
3 Paul VI, umthethosisekelo yabaphostoli, Divinae Consortium naturae: Aas 63 (1971)
657; qhathanisa RCIA Isingeniso 1-2.

https://amzn.to/2G4Zik6

——-

artikel twee
DIE SEWE SAKRAMENTE
VAN DIE KERK
1210 Christus ingestel die sakramente van die nuwe wet. Daar is 1 1 1 3
sewe: Die doop, Bevestiging (of Chrismation), die Eucharistie, Verzoening,
die Salwing van die siekes, Heilige Bestellings en huwelik. Die
sewe sakramente raak al die stadiums en al die belangrike oomblikke
van die Christelike lewe: 1 gee hulle geboorte en toename, genesing en missie te
die Christen se lewe van geloof. Daar is dus ‘n sekere ooreenkoms tussen
die stadiums van die natuurlike lewe en die stadiums van die geestelike lewe.
1211 Na aanleiding van hierdie analogie, sal die eerste hoofstuk uiteen te sit die
drie sakramente van Christelike inisiasie; die tweede, die sakramente
van genesing; en die derde, die sakramente aan die diens van die nagmaal
en die missie van die gelowiges. Hierdie orde, terwyl dit nie die enigste
een moontlike, toelaat een om te sien dat die sakramente vorm ‘n
organiese geheel waarin elke spesifieke sakrament het sy eie belangrike
plek. In hierdie organiese geheel, die Eucharistie beslaan ‘n unieke plek
as die “Sakrament van sakramente”: “al die ander sakramente is 1 3 74
beveel om dit as hul einde. “2
HOOFSTUK EEN
Die sakramente van die Christelike INITIATIE
1212 Die sakramente van die Christelike inisiasie – Doop, Bevestiging,
en die Eucharistie – die grondslag te lê van elke Christen
lewe. “Die deel in die goddelike natuur gegee word aan mense deur die
genade van Christus dra ‘n sekere gestalte aan die oorsprong, ontwikkeling,
en voed van natuurlike lewe. Die getroue word opnuut gebore deur
Doop, versterk deur die sakrament van bevestiging, en
ontvang in die Eucharistie die voedsel van die ewige lewe. Deur middel van hierdie
sakramente van Christelike inisiasie, hulle dus ontvang in toenemende
meet die skatte van die heilige lewe en te bevorder in die rigting van die
perfeksie van liefdadigheid. “3
1 Vgl St Thomas Aquinas, 5de III, 65, 1.
2 St Thomas Aquinas, 5de III, 65, 3.
3 Paulus VI, Apostoliese Grondwet, Divinae konsortium naturae: AAS 63 (1971)
657; vgl RCIA Inleiding 1-2.

Amazon e il logo di Amazon sono marchi di Amazon.com, Inc., o delle sue affiliate.