Siamo in discussione per assicurarsi Esami Iniziar

TheMummichogblog è un partecipante al Amazon Services LLC Associates programma, un programma di affiliazione pubblicitario progettato per fornire un mezzo per siti per guadagnare tariffe pubblicitarie con la pubblicità e il link al amazon.com. Amazon, il logo di Amazon, AmazonSupply, e il logo AmazonSupply sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate.

‘Siamo in discussione per assicurarsi Esami Iniziare’, dice Chris Fearne

Il ministro della Salute di Malta, Chris Fearne, ha confermato che è in discussione con il Ministero della Pubblica Istruzione e il suo ministro, Owen Bonnici, per decidere su ciò che accadrà per quanto riguarda gli esami che sono in programma per due settimane da oggi.

“Siamo in discussione con il Ministero per l’Istruzione in modo da assicurarsi che gli esami iniziano”, ha detto Fearne quando gli viene chiesto come il tappo di 15 persone si applica alle sessioni di esame.

La dichiarazione è stata fatta durante la conferenza stampa di questa mattina, in cui Fearne è stato raggiunto dalla Soprintendenza della sanità pubblica Charmaine Gauci di annunciare una nuova serie di COVID-19 regolamenti, tra cui un tappo di 15 persone su eventi e che le maschere devono essere indossati in chiusura luoghi pubblici.

Ha anche ricordato come insieme con il ministro dell’Istruzione, Owen Bonnici, si terranno incontri virtuali tra i ministri europei per l’istruzione e la sanità per discutere di ciò che dovrebbe essere fatto per assicurarsi che la prossima generazione di bambini e adolescenti continuano a imparare e ricevere un’istruzione, salvaguardando la loro mezzi di sussistenza.

I regolamenti annunciati nella conferenza stampa entreranno in vigore questo Mercoledì alle 8 del mattino.

Cosa ne pensa di questa decisione?

‘We Are In Discussion To Make Sure Exams Commence’ Says Chris Fearne

‘We Are In Discussion To Make Sure Exams Commence’ Says Chris Fearne

Malta’s Health Minister, Chris Fearne, has confirmed that he is in discussion with the Ministry of Education and its Minister, Owen Bonnici, to decide on what will happen regarding the exams which are scheduled for two weeks from now.

“We are in discussion with the Ministry for Education so we make sure that exams commence,” Fearne said when asked about how the 15-person cap applies to the examination sessions.

The statement was made during this morning’s press conference, where Fearne was joined by the Superintendent of Public Health Charmaine Gauci to announce a new set of COVID-19 regulations, including a 15-person cap on events and that masks are to be worn in closed public places.

He also mentioned how together with Education Minister Owen Bonnici, virtual meetings between European Ministers for education and health will be held to discuss what should be done to make sure that the next generation of children and adolescents keep on learning and receiving an education while safeguarding their livelihoods.

The regulations announced in the press conference will come into effect this Wednesday at 8am.

What do you think of this decision?

‘We Are In Discussion To Make Sure Exams Commence’ Says Chris Fearne

‘We Are In Ingxoxo Ukuze Qinisekani Izivivinyo qala’ usho Chris Fearne

UNgqongqoshe wezeMpilo Malta sika, Chris Fearne, uqinisekisile ukuthi ibambe izingxoxo nezinhlaka eMnyango Wezemfundo kanye noNgqongqoshe walo, u-Owen Bonnici, ukunquma ngokuthi kuzokwenzekani mayelana izivivinyo okuyinto ihlelelwe amasonto amabili kusukela manje.

“Singabantu ingxoxo ne-Ministry Yezemfundo ngakho qiniseka ukuthi izivivinyo qala,” Fearne wathi lapho bebuzwa ukuthi 15-Umuntu cap kusebenza amaseshini luhlolo.

Isitatimende senziwa ngesikhathi sabezindaba namhlanje ekuseni, lapho Fearne yadibana yi Superintendent of Public Health Charmaine Gauci ukumemezela ngesethi entsha COVID-19 imithetho, kuhlanganise 15-Umuntu cap ezenzakalweni nokuthi buso kumele igqoke avaliwe izindawo zomphakathi.

Wabala kanjani kanye uNgqongqoshe wezeMfundo u-Owen Bonnici, imihlangano ebonakalayo phakathi Izikhonzi aseYurophu nezemfundo kanye nezempilo izobanjelwa ukuze sixoxe ngalokho okufanele kwenziwe ukuze siqiniseke ukuthi isizukulwane esilandelayo izingane nentsha singaqhubeka sifunda futhi ithola imfundo ngenkathi ekuvikeleni zabo zokuziphilisa.

Imithethonqubo umemezele esithangamini sabezindaba kuyofika ukusebenza lokhu ngoLwesithathu ngesikhathi 8am.

Ucabangani ngalesi sinqumo?

‘We Are In Discussion To Make Sure Exams Commence’ Says Chris Fearne

“Ons is in ‘Bespreking om seker te maak Eksamens Begin” sê Chris Fearne

Malta se minister van gesondheid, Chris Fearne, het bevestig dat hy in gesprek met die Ministerie van Onderwys en die Minister, Owen Bonnici, om te besluit oor wat sal gebeur met betrekking tot die eksamens wat geskeduleer is vir twee weke van nou af.

“Ons is in gesprek met die Ministerie van Onderwys, sodat ons seker maak dat eksamens begin,” sê Fearne toe hy gevra is oor hoe die 15-persoon cap geld vir die eksamensessies.

Die stelling is gemaak tydens vanoggend se perskonferensie, waar Fearne het by die Superintendent van Openbare Gesondheid Charmaine Gauci om ‘n nuwe stel van COVID-19 regulasies aan te kondig, insluitend ‘n 15-persoon cap op gebeure en dat maskers is om gedra word in ‘n geslote openbare plekke.

Hy het ook genoem hoe tesame met die minister van onderwys Owen Bonnici, sal virtuele vergaderings tussen die Europese ministers vir onderwys en gesondheid gehou word om te bespreek wat gedoen moet word om seker te maak dat die volgende generasie van kinders en tieners hou op leer en die ontvangs van ‘n opvoeding, terwyl die beskerming van hul lewensbestaan.

Die regulasies in die perskonferensie aangekondig sal in werking tree hierdie Woensdag om 08:00.

Wat dink jy van hierdie besluit?

‘We Are In Discussion To Make Sure Exams Commence’ Says Chris Fearne

“Ne jemi në diskutime për të siguruar provimeve fillon” thotë Chris Fearne

Ministri i Shëndetësisë Maltës, Chris Fearne, ka konfirmuar se ai është në diskutim me Ministrinë e Arsimit dhe ministrit të tij, Owen Bonnici, për të vendosur se çfarë do të ndodhë në lidhje me provimet të cilat janë planifikuar për dy javë nga tani.

“Ne jemi në diskutim me Ministrinë e Arsimit në mënyrë që të sigurohemi që provimet të fillojë”, tha Fearne kur u pyet se si 15-personi cap vlen për sesionet e provimeve.

Deklarata u bë gjatë konferencës për shtyp këtë mëngjes, ku Fearne u bashkua nga Superintendent e Shëndetit Publik Charmaine Gauci për të njoftuar një seri të re të COVID-19 rregullore, duke përfshirë një 15-personi kapak mbi ngjarjet dhe se maskat janë të veshur në të mbyllura vende publike.

Ai gjithashtu përmendi se si së bashku me ministrin e Arsimit Owen Bonnici, takime virtuale në mes të ministrave të Evropës për arsim dhe shëndetësi do të mbahet për të diskutuar se çfarë duhet të bëhet për të siguruar që gjenerata e ardhshme e fëmijëve dhe adoleshentëve të mbajtur në mësim dhe të marrin një arsimim, ndërsa ruajtjen e tyre mjetet e jetesës.

Rregulloret e shpallura në konferencën për shtyp do të hyjë në fuqi këtë të mërkurë në 8.

Çfarë mendoni për këtë vendim?

‘We Are In Discussion To Make Sure Exams Commence’ Says Chris Fearne

‘እኛ እርግጠኛ ምርመራዎች ተጀምሮ ለማድረግ ውስጥ ውይይት ነህ’ ክሪስ Fearne ይላል?

Amazon e il logo di Amazon sono marchi di Amazon.com, Inc., o delle sue affiliate.