Sliema Arts Festival Annullato Payout a causa del

TheMummichogblog è un partecipante al Amazon Services LLC Associates programma, un programma di affiliazione pubblicitario progettato per fornire un mezzo per siti per guadagnare tariffe pubblicitarie con la pubblicità e il link al amazon.com. Amazon, il logo di Amazon, AmazonSupply, e il logo AmazonSupply sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate.

Sliema Arts Festival Annullato Payout a causa del ritardo nel governo

Il consiglio locale di Sliema ha appena annunciato che non ospiterà l’edizione di quest’anno del Sliema Arts Festival.

“Purtroppo, a causa di condizioni fuori controllo [del Consiglio], il festival non poteva essere pianificato quest’anno.”

17965094 10212667235825850 157742372 N
Foto: Media nic

Il consiglio ha spiegato che a causa di ritardi nei finanziamenti governativi per gli eventi e le attività culturali, non è in grado di pianificare l’evento su larga scala in quanto richiede un minimo di sei mesi di preparazione per coordinare tutti gli artisti locali e stranieri che vi partecipano.

“[Abbiamo] inseguito il Dipartimento per il governo locale dallo scorso novembre 2016 … Senza tale sicurezza del finanziamento nelle fasi più precoci, eventi professionali su larga scala sono impossibili da organizzare.”

“Il Tas-Sliema Consiglio locale resta impegnata a riorganizzare questo evento nel corso dell’anno 2018, qualora le condizioni di finanziamento da parte del Dipartimento del Governo Locale essere inviati verso la fine dell’anno, come è sempre stato così nel corso degli ultimi anni i nostri.”

In primo piano Foto: Media nic

Condividi questo post, se sei triste vederlo andare

Sliema Arts Festival Cancelled Due To Delay In Government Payout

———–

Sliema Arts Festival Cancelled Due To Delay In Government Payout

The Sliema local council has just announced it will not be hosting this year’s edition of the Sliema Arts Festival.

“Unfortunately, due to conditions out of [the council’s] control, the festival could not be planned this year.”

17965094 10212667235825850 157742372 N
Photo: nic media

The council explained that due to delays in government funding for cultural events and activities, it is not able to plan the large-scale event as it requires a minimum of six months of preparation to coordinate all the local and foreign artists who participate.

“[We have] been chasing the Department for Local Government since last November 2016… Without such security of funding at the earliest stage, large scale professional events are impossible to organize.”

“The Tas-Sliema Local Council remains committed to reorganize this event in the year 2018, should the funding conditions by the Department of Local Government be sent towards the end of the year, as was always the case over the past our years.”

Featured Photo: nic media

Share this post if you’re sad to see it go

Sliema Arts Festival Cancelled Due To Delay In Government Payout

———–

Sliema Ubuciko Festival Kukhanseliwe wokukhokha Ngenxa Ukuze Ukubambezeleka in Uhulumeni

I Sliema umkhandlu wendawo umemezele nje ngeke ibamba edition salo nyaka we Sliema Ubuciko Festival.

“Ngeshwa, ngenxa yezimo kwamandla [yomkhandlu], umkhosi ayikwazanga kuhlelwe kulo nyaka.”

17965094 10212667235825850 157742372 N
Photo: abezindaba Nic

Umkhandlu wachaza ukuthi ngenxa ukubambezeleka ukuxhasa kukahulumeni imicimbi yamasiko kanye nemisebenzi, akusiyo bakwazi ukuhlela umcimbi ezinkulu njengoba kudingeka okungenani ube izinyanga eziyisithupha sokulungiselela ukuhlanganisa wonke abaculi bendawo nabakwamanye amazwe abayingenelayo.

“[Siye] kuye nokujaha uMnyango wezoHulumeni baseKhaya kusukela ngoNovemba odlule 2016 … Ngaphandle zokuphepha ezifana ngokulungiswa kwemigwaqo imali ngaso esigabeni bokuqala, ngezinga elikhulu izenzakalo professional azinakwenzeka ukuhlela.”

“I Tas-Sliema UMkhandlu weNdawo ihlala izibophezele kabusha lo mcimbi ngo-2018, kufanele izimo uxhaso uMnyango wezoHulumeni baseKhaya kuthunyelwe ngasekupheleni konyaka, njengoba kwaba njalo endabeni past iminyaka yethu iqhubeka.”

Photo esifakiwe: abezindaba Nic

Aba lesi sithombe uma udabukile ukubona Kuhambe

Sliema Arts Festival Cancelled Due To Delay In Government Payout

———–

Sliema Kunstefees gekanselleer as gevolg van vertraging In Regering uitbetaling

Die Sliema plaaslike raad het pas aangekondig dat hy sal nie die gasheer wees van vanjaar se uitgawe van die Sliema Kunstefees.

“Ongelukkig, as gevolg van omstandighede buite beheer [die raad se], die fees kon nie vanjaar beplan.”

17965094 10212667235825850 157742372 N
Photo: Nic media

Die raad het verduidelik dat as gevolg van vertragings in die regering befondsing vir kulturele gebeurtenisse en aktiwiteite, dit is nie in staat om die grootskaalse gebeurtenis te beplan as dit vereis ‘n minimum van ses maande van voorbereiding om al die plaaslike en buitelandse kunstenaars wat deelneem koördineer.

“[Ons het] is jaag die Departement van Plaaslike Regering sedert verlede November 2016 … Sonder sodanige sekuriteit van befondsing op die vroegste stadium, grootskaalse professionele gebeurtenisse is onmoontlik om te organiseer.”

“Die Tas-Sliema Plaaslike Raad bly verbind tot hierdie gebeurtenis te herorganiseer in die jaar 2018, moet die befondsing voorwaardes deur die Departement van Plaaslike Regering gestuur word aan die einde van die jaar, soos altyd die geval die afgelope ons jare was.”

Gewilde Foto: Nic media

Deel hierdie post as jy hartseer is om te sien dit gaan

Sliema Arts Festival Cancelled Due To Delay In Government Payout

———–

Festival Sliema Arts Anullohen Pagim për shkak të vonesës në qeveri

Këshilli lokal Sliema sapo ka njoftuar se nuk do të pret edicionin e këtij viti të Festivalit të Arteve Sliema.

“Për fat të keq, për shkak të kushteve jashtë kontrollit [të këshillit], festivali nuk mund të planifikohet këtë vit.”

17965094 10212667235825850 157742372 N
Foto: media Nic

Këshilli shpjegoi se për shkak të vonesave në fondet e qeverisë për ngjarjet dhe aktivitetet kulturore, ajo nuk është në gjendje për të planifikuar ngjarjen në shkallë të gjerë si ajo kërkon një minimum prej gjashtë muajsh të përgatitjes për të koordinuar të gjitha artistët vendas dhe të huaj që marrin pjesë.

“[Ne kemi] janë përpjekje për të kapur të Departamentit për Qeverisje Lokale që nga nëntori i kaluar 2016 … Pa siguri të tillë e financimit në fazën më të hershme, ngjarjet shkallë të madhe profesionale janë të pamundur për të organizuar”.

“Këshilli Lokal Tas-Sliema mbetet e angazhuar për të riorganizuar këtë ngjarje në vitin 2018, duhet të dërgohen kushtet e financimit nga ana e Departamentit të Pushtetit Lokal në fund të vitit, siç ishte gjithmonë rasti gjatë e kaluara viteve tona.”

Featured Foto: media Nic

Share këtë post në qoftë se ju jeni të trishtuar për të parë atë të shkuar

Sliema Arts Festival Cancelled Due To Delay In Government Payout

———–

Sliema ጥበባት ፌስቲቫል ተሰርዟል ምክንያት መዘግየት ውስጥ መንግስት ክፍያ

Sliema በአካባቢ ምክር ቤት ይህ Sliema ጥበባት ፌስቲቫል በዚህ ዓመት እትም ማስተናገጃ አይኖረውም አስታወቀ ብቻ ነው.

“መጥፎ ዕድል ሆኖ, ምክንያት [ምክር ቤቱ ያለውን] ከቁጥጥር ውጭ ሁኔታዎች, በዓል በዚህ ዓመት የታቀዱ አልቻለም.”

17965094 10212667235825850 157742372 N
ፎቶ: ኒቆዲሞስም ሚዲያ

ምክር ቤቱ ይህን የሚሳተፉ ሰዎች ሁሉ የአገር ውስጥ እና የውጭ አርቲስቶችን ለማቀናጀት ዝግጅት ክፍል ስድስት ወራት ውስጥ ቢያንስ ይጠይቃል እንደ የባህል ክስተቶች እና እንቅስቃሴዎች መንግስት ገንዘብ ውስጥ መዘግየት ምክንያት, ይህ መጠነ ሰፊ ክስተት እቅድ አይችሉም መሆኑን አብራርቷል.

Amazon e il logo di Amazon sono marchi di Amazon.com, Inc., o delle sue affiliate.