societ7 autentico sviluppo umano ha un carattere m

società”.7 autentico sviluppo umano ha un carattere morale. Si presume pieno rispetto della persona umana, ma deve anche essere preoccupato per il mondo che ci circonda e “tener conto della natura di ciascun essere e della sua mutua connessione in un sistema ordinato” .8 Di conseguenza, la nostra capacità umana di trasformare la realtà deve procedere in linea con il regalo originale di Dio di tutto ciò che is.9
6.
Mio predecessore Benedetto XVI altresì proposto “eliminando le cause strutturali delle disfunzioni dell’economia mondiale e correggere modelli di crescita che si sono rivelati incapaci di garantire il rispetto dell’ambiente” .10 Egli ha osservato che il mondo non può essere analizzato isolando unico nel suo aspetti, dal momento che “il libro della natura è uno e indivisibile”, e include l’ambiente, la vita, la sessualità, la famiglia, le relazioni sociali, e così via. Ne consegue che “il degrado della natura è strettamente connesso alla cultura che modella la convivenza umana” .11 Papa Benedetto ci ha chiesto di riconoscere che l’ambiente naturale è stato gravemente danneggiato dal nostro comportamento irresponsabile. L’ambiente sociale ha subito danni. Entrambi sono ulti7
Ibid, 58:. AAS 83 (1991), p. 863.
8 Giovanni Paolo II, Lettera Enciclica Sollicitudo rei socialis (30 dicembre 1987), 34: AAS 80 (1988), 559.
9 Cfr Id, Lettera enciclica Centesimus Annus (1 maggio 1991), 37:. AAS 83 (1991), 840.
10 Discorso al Corpo Diplomatico accreditato presso la Santa Sede (8 gennaio 2007): AAS 99 (2007), 73.
11 Lettera Enciclica Caritas in veritate (29 giugno 2009), 51: AAS 101 (2009), 687.

 

https://amzn.to/34qkESq

——-

societies”.7 Authentic human development has a moral character. It presumes full respect for the human person, but it must also be concerned for the world around us and “take into account the nature of each being and of its mutual connection in an ordered system”.8 Accordingly, our human ability to transform reality must proceed in line with God’s original gift of all that is.9
6.
My predecessor Benedict XVI likewise proposed “eliminating the structural causes of the dysfunctions of the world economy and correcting models of growth which have proved incapable of ensuring respect for the environment”.10 He observed that the world cannot be analyzed by isolating only one of its aspects, since “the book of nature is one and indivisible”, and includes the environment, life, sexuality, the family, social relations, and so forth. It follows that “the deterioration of nature is closely connected to the culture which shapes human coexistence”.11 Pope Benedict asked us to recognize that the natural environment has been gravely damaged by our irresponsible behaviour. The social environment has also suffered damage. Both are ulti7
Ibid., 58: AAS 83 (1991), p. 863.
8 John Paul II, Encyclical Letter Sollicitudo Rei Socialis (30 December 1987), 34: AAS 80 (1988), 559.
9 Cf. Id., Encyclical Letter Centesimus Annus (1 May 1991), 37: AAS 83 (1991), 840.
10 Address to the Diplomatic Corps Accredited to the Holy See (8 January 2007): AAS 99 (2007), 73.
11 Encyclical Letter Caritas in Veritate (29 June 2009), 51: AAS 101 (2009), 687.

 

https://amzn.to/34qkESq

——-

imiphakathi “.7 ukukhula komuntu Qinisekile has a indlela oziphatha ngayo. It ogabadela inhlonipho ephelele ngokuba umuntu womuntu, kodwa kumelwe futhi othintekayo ukuze umhlaba osizungezile futhi “acabangele ubunjalo nenhlalakahle ngamunye kanye yokuxhumana kwawo mutual uhlelo ngaphambilini” .8 Ngakho, ikhono lethu womuntu okuguqula ngokoqobo kumelwe uqhubeke ngokuvumelana isipho kaNkulunkulu yasekuqaleni konke is.9
6.
eyandulela yami Benedict XVI ngokufanayo okuhlongozwayo “izimbangela isakhi dysfunctions komnotho womhlaba nokulungisa amamodeli we ukukhula okuye bazibonakalisa behluleka ukuqinisekisa nokuhlonipha imvelo” .10 Waphawula ukuthi izwe ayikwazi ukuhlaziywa by ukuzihlalela nje omunye walo izici, njengoba “nencwadi eyimvelo ingenye futhi indivisible”, futhi kuhlanganisa imvelo, ukuphila, ubulili, umndeni, nobudlelwane bokuhlalisana, kanjalonjalo. Lokho kusho ukuthi “Ukuwohloka imvelo buhlobene eduze isiko lapho amajamo nokuhlalisana komuntu” .11 uPapa Benedict usicele ukuba baqaphele ukuthi imvelo iye kwaphazamiseka kabana ukuziphatha kwethu kokunganaki. Imvelo zomphakathi futhi uye alimala. Omabili ahlala avela ulti7
Ibid, 58:. Aas 83 (1991), k. 863.
8 John Paul II, Encyclical Incwadi Sollicitudo Rei Socialis (30 Disemba 1987), 34: Aas 80 (1988), 559.
9 Bheka I-Id, Encyclical Incwadi Centesimus Annus (1 Meyi 1991), 37:. Aas 83 (1991), 840.
10 ethi Address to the Yokusebenzelana Kwamazwe Corps oluGunyaziwe kuya Holy See (8 Januwari 2007): Aas 99 (2007), 73.
11 Encyclical Incwadi Caritas e Veritate (29 Juni 2009), 51: Aas 101 (2009), 687.

 

https://amzn.to/34qkESq

——-

samelewings “0,7 Authentic menslike ontwikkeling het ‘n morele karakter. Dit veronderstel volle respek vir die menslike persoon, maar dit moet ook betrokke vir die wêreld rondom ons en “in ag neem die aard van elke wese en van sy onderlinge verband in ‘n geordende stelsel” 0,8 Gevolglik, ons menslike vermoë om die werklikheid te omskep moet voortgaan in lyn met God se oorspronklike geskenk van alles wat Jes.9
6.
My voorganger Benedictus XVI ook voorgestel “die uitskakeling van die strukturele oorsake van die disfunksies van die wêreld ekonomie en die regstelling van modelle van groei wat in staat is om te verseker respek vir die omgewing het bewys” .10 Hy het opgemerk dat die wêreld nie kan ontleed word deur isoleer net een van sy aspekte, aangesien “die boek van die natuur is een en ondeelbaar”, en sluit die omgewing, die lewe, seksualiteit, die gesin, sosiale verhoudings, en dies meer. Dit volg dus dat “die agteruitgang van die natuur is nou verbind aan die kultuur wat die menslike samelewing vorm” 0,11 Pous Benedictus het ons gevra om te erken dat die natuurlike omgewing het ernstig beskadig deur ons onverantwoordelike gedrag. Die sosiale omgewing het ook skade gely. Albei is ulti7
Ibid, 58:. AAS 83 (1991), p. 863.
8 Johannes Paulus II, ensikliek Brief Sollicitudo Rei Socialis (30 Desember 1987), 34: AAS 80 (1988), 559.
9 Vgl Id, ensikliek Brief Centesimus Annus (1 Mei 1991), 37. AAS 83 (1991), 840.
10-adres aan die diplomatieke korps geakkrediteerde tot die Heilige Stoel (8 Januarie 2007): AAS 99 (2007), 73.
11 ensikliek Brief Caritas in Veritate (29 Junie 2009), 51: AAS 101 (2009), 687.

 

https://amzn.to/34qkESq

——-

Shoqëritë “.7 zhvillimi autentik njerëzor ka një karakter moral. Kjo nënkupton respektimin e plotë të personit njerëzor, por ajo duhet të jenë të shqetësuar për botën që na rrethon dhe “të marrë parasysh natyrën e çdo qenieje dhe të lidhjes së saj të ndërsjellë në një sistem të urdhëruar” .8 Kështu, aftësia jonë njerëzore për të transformuar realitetin duhet të vazhdojë në përputhje me dhuratën fillestar të Perëndisë e të gjithë asaj is.9
6.
Paraardhësi im Benedikti XVI i propozuar po ashtu “eliminimin e shkaqeve strukturore e dysfunctions të ekonomisë botërore dhe korrigjimin modele të rritjes të cilat kanë rezultuar të paaftë për të siguruar respektimin për mjedisin” .10 Ai vërejti se bota nuk mund të analizohet duke izoluar vetëm një prej saj aspekte, që nga “libri i natyrës është një dhe i pandashëm”, dhe përfshin mjedisit, jetës, seksualitetin, familjen, marrëdhëniet sociale, dhe kështu me radhë. Ai vijon se “përkeqësimi i natyrës është i lidhur ngushtë me kulturën që modelon bashkëjetesën njerëzore” .11 Papa Benedikti na kërkoi që të njohin se mjedisi natyror është dëmtuar rëndë nga sjellja e papërgjegjshme tonë. Mjedisi social ka pësuar edhe dëmtime. Të dyja janë ulti7
Aty, 58. AAS 83 (1991), p. 863.
8 Gjon Pali II, Enciklika Letter Sollicitudo rei socialis (30 dhjetor 1987), 34: AAS 80 (1988), 559.
9 Cf. Id, Enciklikën Centesimus annus Letter (1 maj 1991), 37:. AAS 83 (1991), 840.
10 Adresa të Trupave diplomatike të akredituara në Selinë e Shenjtë (8 janar 2007): AAS 99 (2007), 73.
11 Enciklika Letër Caritas in veritate (29 qershor 2009), 51: AAS 101 (2009), 687.

TheMummichogblog è un partecipante al Amazon Services LLC Associates programma, un programma di affiliazione pubblicitario progettato per fornire un mezzo per siti per guadagnare tariffe pubblicitarie con la pubblicità e il link al amazon.com. Amazon, il logo di Amazon, AmazonSupply, e il logo AmazonSupply sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate. Amazon e il logo di Amazon sono marchi di Amazon.com, Inc., o delle sue affiliate.