Sondaggio sei daccordo con un ponte tra Tign e Val

TheMummichogblog è un partecipante al Amazon Services LLC Associates programma, un programma di affiliazione pubblicitario progettato per fornire un mezzo per siti per guadagnare tariffe pubblicitarie con la pubblicità e il link al amazon.com. Amazon, il logo di Amazon, AmazonSupply, e il logo AmazonSupply sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate.

Sondaggio: sei d’accordo con un ponte tra Tigné e Valletta?

Un architetto maltese ha proposto la costruzione di un ponte pedonale tra Tigne Point e il Gunpost a Valletta.

L’ingegnere strutturale e l’architetto Konrad Xuereb, che possiede il Konceptx basato su Londra, ha detto a TVM che un ponte garantirà tale aiuto nella rigenerazione sociale ed economica a lungo termine della parte inferiore della Valletta. Questi sono argomenti simili a quelli posti dalle persone a favore di un tunnel tra Malta e Gozo. Tranne, naturalmente, che la Valletta e Sliema sono già collegati da strada e dal traghetto.

Screen shot 2017 08 21 a 12 35 59
Architetto Konrad Xuereb cercando di giustificare la sua visione su TVM

Tuttavia, Xuereb ha detto a TVM che il ponte – che stima a costare tra € 7 e 8 milioni di euro – sarà un investimento utile, in quanto ridurrà l’uso dell’auto (e l’inquinamento) e collega la Valletta a Sliema.

“Ci sono esempi di tali progetti a Londra, come il Millennium Bridge che collega la Cattedrale di San Paolo con Southwark, che ospita la Tate Modern,” disse Xuereb.

Ha giocato riguardante che il ponte potesse rovinare la vista di La Valletta, usando il Bridge di Castleford nel West Yorkshire come esempio di come i ponti possono essere progettati in modo innovativo per ridurre l’impatto visivo.

Idea innovativa o un occhiello puro? Facci sapere cosa pensi nei commenti qui sotto.

https://lovinmalta.com/news/local/poll-do-you-eduree-with-a-bridge-between-tigne-and-valletta/

———

POLL: Do You Agree With A Bridge Between Tigné And Valletta?

A Maltese architect has proposed the construction of a pedestrian bridge between Tigne Point and the Gunpost in Valletta.

Structural engineer and architect Konrad Xuereb, who owns the London-based KonceptX, has told TVM that a bridge will ensure that help in the long-term social and economic regeneration of the lower part of Valletta. These are similar arguments to those posed by people in favour of a tunnel between Malta and Gozo. Except, of course, that Valletta and Sliema are already connected by road and by ferry.

Screen Shot 2017 08 21 At 12 35 59
Architect Konrad Xuereb trying to justify his vision on TVM

Still, Xuereb told TVM that the bridge – which he estimates to cost between €7 and €8 million – will be a worthwhile investment, as it will reduce car use (and pollution) and connect Valletta to Sliema.

“There are examples of such projects in London, such as the Millennium Bridge that connects St Paul’s Cathedral with Southwark, which houses the Tate Modern,” Xuereb said.

He played down concerns that the bridge could ruin the view of Valletta, using the Castleford Bridge in West Yorkshire as an example of how bridges can be designed innovatively to reduce the visual impact.

Innovative idea or a pure eyesore? Let us know what you think in the comments below.

POLL: Do You Agree With A Bridge Between Tigné And Valletta?

———

I-Poll: Ngabe uvumelana nebhuloho phakathi kweTiggé neValletta?

Umdwebi weMalta uhlongoze ukwakhiwa kwebhuloho labahamba ngezinyawo phakathi kwephoyinti le-tigne kanye nesibhamu eValletta.

Unjiniyela wesakhiwo kanye noMklami weKonrad Xuereb, ubani ongumnikazi we-kononx esekelwe eLondon, utshele i-TVM ukuthi leli bhuloho lizoqinisekisa ukuthi lusizo ekuvuseleleni isikhathi eside kwezenhlalo nakwezomnotho kwengxenye engezansi ye-Valletta. Lezi yizimpikiswano ezifanayo kulabo abangezwa ngabantu abathanda umhubhe ophakathi kweMalta naseGozo. Ngaphandle, kunjalo, ukuthi iValletta ne-sliema sezivele zixhunyiwe ngomgwaqo nangesikebhe.

Isithombe sesikrini esingu-08 21 59 59
Umakhi we-Konrad Xuereb uzama ukucacisa umbono wakhe ku-TVM

Noma kunjalo, u-Xuereb utshele i-TVM ukuthi leli bhuloho – elilinganisa ukuthi libize phakathi kwezigidi eziyi-7 no- € 8 – lizoba yimali ebalulekile, njengoba kuzonciphisa ukusetshenziswa kwezimoto (nokungcola) nokuxhuma iValletta ku-Sliema.

“Kunezibonelo zamaphrojekthi anjalo eLondon, njenge-Millenium Bridge exhuma iSt Paul Cathedral ngeSouthwark, enezindlu zesimanjemanje,” kusho uXuereb.

Udlale ukukhathazeka okuthi leli bhuloho lingonakalisa umbono weValletta, lisebenzisa i-Castleford Bridge eNtshonalanga Yorkshire njengesibonelo sendlela amabhuloho angenziwa ngayo ehlisa umthelela obonakalayo.

Umbono omusha noma i-soree emsulwa? Sazise ukuthi ucabangani kumazwana angezansi.

https://lovinmalta.com/News/local/poll-O-you-o-agree-with-Bridge-bet-Tigne-and-valletta/

———-

Poll: Stem jy saam met ‘n brug tussen Tneigne en Valletta?

‘N Maltese argitek het die konstruksie van ‘n voetgangerbrug tussen tignepunt en die Gunpost in Valletta voorgestel.

Strukturele ingenieur en argitek Konrad Xuereb, wat die Londen-gebaseerde Koncepcx besit, het aan TVM gesê dat ‘n brug sal verseker dat hulp in die langtermyn sosiale en ekonomiese regenerasie van die onderste deel van Valletta. Dit is soortgelyke argumente aan dié wat deur mense ten gunste van ‘n tonnel tussen Malta en Gozo gestel word. Behalwe, natuurlik, dat Valletta en Slieme reeds deur die pad en die veerboot verbind is.

Screen Shot 2017 08 21 op 12 35 59
Argitek Konrad Xuereb probeer om sy visie op TVM te regverdig

Tog het Xuereb aan TVM gesê dat die brug – wat hy skat tussen € 7 en € 8 miljoen, ‘n waardevolle belegging sal wees, aangesien dit motorgebruik (en besoedeling) sal verminder en Valletta aan Sliema kan verbind.

“Daar is voorbeelde van sulke projekte in Londen, soos die Millennium-brug wat St Paul’s Cathedral met Southwark verbind, wat die Tate-moderne huisves,” het Xuereb gesê.

Hy het kommer uitgespreek dat die brug die siening van Valletta kan verwoes, met die Castleford-brug in Wes-Yorkshire as voorbeeld van hoe brûe innoverend ontwerp kan word om die visuele impak te verminder.

Innoverende idee of ‘n suiwer oë? Laat ons weet wat u in die kommentaar hieronder dink.

https://lovinmalta.com/news/local/poll-do-you-agree-with-a-bridge-between-tigne-and-valetta/

———

Sondazhi: A jeni dakord me një urë midis Tigné dhe Valletta?

Një arkitekt maltez ka propozuar ndërtimin e një urë për këmbësorë midis Tigne Point dhe Gunpost në Valletta.

Inxhinier strukturor dhe arkitekti Konrad Xuereb, i cili zotëron Konceptin me bazë në Londër, i ka thënë TVM se një urë do të sigurojë që ndihma në rigjenerimin afatgjatë social dhe ekonomik të pjesës së poshtme të Valletta. Këto janë argumente të ngjashme për ata që paraqiten nga njerëzit në favor të një tuneli midis Maltës dhe Gozos. Përveç, natyrisht, që Valletta dhe Sliema janë të lidhura tashmë me rrugë dhe me traget.

Shot ekran 2017 08 21 në 12 35 59
Arkitekt Konrad Xuereb duke u përpjekur për të justifikuar vizionin e tij në TVM

Megjithatë, Xuereb i tha TVM se ura – të cilën ai vlerëson të kushtojë midis 7 dhe 8 milionë euro – do të jetë një investim i vlefshëm, pasi do të zvogëlojë përdorimin e makinave (dhe ndotjen) dhe të lidhë Vallettasliema.

Amazon e il logo di Amazon sono marchi di Amazon.com, Inc., o delle sue affiliate.