sono chiamati a includere nel nostro lavoro una di

sono chiamati a includere nel nostro lavoro una dimensione di ricettività e di gratuità, che è molto diverso dalla semplice inattività. Piuttosto, è un altro modo di lavorare, che fa parte della nostra vera essenza. Protegge l’azione umana di diventare vuoto attivismo; ma impedisce anche che l’avidità senza restrizioni e il senso di isolamento che ci fanno cercare un guadagno personale a scapito di tutto il resto. La legge del settimanale lavoro riposo forbade il settimo giorno, “in modo che il tuo bue e il tuo asino possano riposarsi, e il figlio della tua serva, e lo straniero, può essere rinfrescato” (Es 23:12). Resto apre gli occhi al quadro più grande e ci dona nuova sensibilità per i diritti degli altri. E così il giorno di riposo, incentrato sull’Eucaristia, getta luce su esso tutta la settimana, e ci spinge a una maggiore attenzione per la natura ed i poveri.
VII
. T la Trinità e la relazione
tra le creature
238.
Il Padre è la fonte ultima di ogni cosa, la fondazione d’amore e di auto-comunicazione di tutto ciò che esiste. Il Figlio, la sua riflessione, per mezzo del quale sono state create tutte le cose, si è unito su questa terra quando è stato formato nel grembo di Maria. Lo Spirito, infinito vincolo di amore, è intimamente presente al centro dell’universo, ispirando e portando nuovi percorsi. Il mondo è stato creato da tre Persone che agiscono come un unico principio divino, ma ognuno di loro eseguito questo lavoro comune in accordo

 

https://amzn.to/34qkESq

——-

are called to include in our work a dimension of receptivity and gratuity, which is quite different from mere inactivity. Rather, it is another way of working, which forms part of our very essence. It protects human action from becoming empty activism; it also prevents that unfettered greed and sense of isolation which make us seek personal gain to the detriment of all else. The law of weekly rest forbade work on the seventh day, “so that your ox and your donkey may have rest, and the son of your maidservant, and the stranger, may be refreshed” (Ex 23:12). Rest opens our eyes to the larger picture and gives us renewed sensitivity to the rights of others. And so the day of rest, centred on the Eucharist, sheds it light on the whole week, and motivates us to greater concern for nature and the poor.
VII
. T the Trinity and the relationship
between creatures
238.
The Father is the ultimate source of everything, the loving and self-communicating foundation of all that exists. The Son, his reflection, through whom all things were created, united himself to this earth when he was formed in the womb of Mary. The Spirit, infinite bond of love, is intimately present at the very heart of the universe, inspiring and bringing new pathways. The world was created by the three Persons acting as a single divine principle, but each one of them performed this common work in accord

 

https://amzn.to/34qkESq

——-

abizwa ngokuthi ukufaka emsebenzini wethu isici ka ukwamukela futhi ngikhiphe isipho, okuyinto ihluke kakhulu sokungasebenzi nje. Kunalokho, enye indlela yokusebenza, oyingxenye essence yethu kakhulu. Kuvikela wezenzo zomuntu ekubeni yobushoshovu lingabi nalutho; futhi evimbela ukuthi ukuhaha unfettered futhi umqondo ngabodwa ezivuma kithi ukufuna bazizuzise alimaze kunakho konke okunye. Umthetho masonto onke umsebenzi ukuphumula wamenqabela ukwenza ngosuku lwesikhombisa, “ukuze inkabi yakho nembongolo yakho ziphumule futhi indodana yencekukazi yakho nomfokazi, kungase ngiqabuleke” (Eks 23:12). Phumula kuvula amehlo ethu ukuba isithombe enkudlwana futhi usinika ukuzwela esivuselelwe amalungelo abanye. Futhi ngakho ngosuku lonke, igxile uKwamukelisa, sinikeza ke ukukhanyisa kokuphelele ngesonto, futhi kusishukumisela ukuba ukukhathalela okukhulu imvelo nabampofu.
VII
. T-zintathu nokungafi Ubuhlobo
phakathi izidalwa
238.
UBaba ungumthombo omkhulu wazo zonke izinto, isisekelo sothando nokuzihlonipha, ngokuba nezingxabano ukuxhumana konke okukhona. INdodana, reflection wakhe, ezikhona ngayo zonke izinto zadalwa, united yena kulomhlaba lapho kumiswa naye esizalweni sikaMariya. UMoya, isibopho esingapheliyo uthando, kuyinto ngokuseduze akhona kunoma kakhulu inhliziyo yonke, idolo futhi ngokuletha izindlela ezintsha. Umhlaba wadalwa kuBantu abathathu osebenza njengokuvimbelayo isimiso esisodwa saphezulu, kodwa ngamunye wabo wenziwa kulo msebenzi ezivamile ngokuvumelana

 

https://amzn.to/34qkESq

——-

ook geroep is in ons werk in te sluit ‘n dimensie van ontvanklikheid en gratifikasie, wat is heel anders as blote onaktiwiteit. Inteendeel, dit is ‘n ander manier van werk, wat deel van ons wese vorm. Dit beskerm menslike aksie uit om leë aktivisme; Dit voorkom ook dat onbelemmerde gierigheid en gevoel van isolasie wat maak ons ​​soek persoonlike gewin ten koste van alle ander dinge. Die wet van weeklikse res verbied werk op die sewende dag, (Ex 23:12) “sodat jou os en jou esel kan uitrus en die seun van jou slavin en die vreemdeling, kan verkwik het”. Res open ons oë om die groter prentjie en gee ons nuwe sensitiwiteit vir die regte van ander. En so die rusdag, gesentreer op die Eucharistie, werp dit lig op die hele week, en motiveer ons om ‘n groter bekommernis vir die natuur en die armes.
VII
. T die Drie-eenheid en die verhouding
tussen wesens
238.
Die Vader is die uiteindelike bron van alles, die liefdevolle en self-kommunikasie fondament van alles wat bestaan. Die Seun, sy besinning, deur wie alle dinge geskape, verenig homself om hierdie aarde toe hy in die baarmoeder van Maria was gevorm. Die Gees, oneindige band van liefde, is intiem teenwoordig in die hart van die heelal, inspirerende en bring nuwe paaie. Die wêreld is geskep deur die drie Persone wat optree as ‘n enkele Goddelike beginsel, maar elkeen van hulle verrig hierdie algemene werk in ooreenstemming

 

https://amzn.to/34qkESq

——-

janë të thirrur për të përfshirë në punën tonë një dimension të ndjeshmërisë dhe shpërblim, e cila është mjaft e ndryshme nga të thjeshtë pasivitet. Përkundrazi, kjo është një tjetër mënyrë për të punuar, që është pjesë e esencës tonë shumë. Ajo mbron veprimin e njeriut të bëhet aktivizmi bosh; ajo gjithashtu parandalon se lakmia papenguar dhe ndjenjën e izolimit të cilat na bëjnë të kërkojnë përfitime personale në dëm të të gjithë të tjerët. Ligji i përjavshëm punës pjesa tjetër ndaloi në ditën e shtatë “, me qëllim që kau yt dhe gomari yt të mund të pushojnë, dhe biri i shërbëtores sate dhe i huaji, mund ta marrin veten” (Ex 23:12). Rest hap sytë në foto më të madhe dhe na jep ndjeshmëri të ripërtërirë të drejtat e të tjerëve. Dhe kështu ditën e shtunë, me qendër në Eukaristi, hedh atë dritë në të gjithë javës, dhe na motivon që të shqetësimit më të madhe për natyrën dhe të varfërit.
VII
. T Triniteti dhe lidhja
mes krijesave
238.
Ati është burimi i fundit i çdo gjëje, themeli i dashur dhe vetë-komunikimi i gjithçkaje që ekziston. Biri, reflektimi i tij, nëpërmjet të cilit u krijuan të gjitha gjërat, të bashkuar veten me këtë tokë, kur ai u formua në barkun e Marisë. Shpirti, lidhja e pafund të dashurisë, është ngushtë i pranishëm në zemër të universit, frymëzues dhe sjelljen e rrugë të reja. Bota u krijua nga tre persona që veprojnë si një parim të vetëm hyjnor, por secili prej tyre kryer këtë punë të përbashkët në përputhje

TheMummichogblog è un partecipante al Amazon Services LLC Associates programma, un programma di affiliazione pubblicitario progettato per fornire un mezzo per siti per guadagnare tariffe pubblicitarie con la pubblicità e il link al amazon.com. Amazon, il logo di Amazon, AmazonSupply, e il logo AmazonSupply sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate.Amazon e il logo di Amazon sono marchi di Amazon.com, Inc., o delle sue affiliate.