Sovrasviluppo A Malta cos male Unorganizzazione H

TheMummichogblog è un partecipante al Amazon Services LLC Associates programma, un programma di affiliazione pubblicitario progettato per fornire un mezzo per siti per guadagnare tariffe pubblicitarie con la pubblicità e il link al amazon.com. Amazon, il logo di Amazon, AmazonSupply, e il logo AmazonSupply sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate.

Sovrasviluppo A Malta è così male Un’organizzazione Heritage ha letteralmente Given Up

Lo Sliema Heritage Society ha ufficialmente dato la sua lotta contro lo sviluppo costante nella zona dopo un appello per impedire la distruzione di una ‘protezione Grado B +’ edificio è stato respinto.

In un post su Facebook, il gruppo ha annunciato che sarà svolta sue “risorse limitate” verso l’istruzione, nella speranza di ispirare il cambiamento futuro.

“Ci scusiamo per suonare disfattista, tale decisione una non è stata presa alla leggera.”
L’appello dal consiglio locale Sliema è stata respinta dal Tribunale di pianificazione, che invece ha dato il via libera per la costruzione da convertire in una pensione. Secondo un rapporto dal Times of Malta, il progetto aggiungerà tre nuovi piani in cima all’edificio, pur mantenendo la sua facciata.

Diverse altre ONG, organizzazioni ed esperti sul Patrimonio parlato contro il progetto di conversione, ma la Soprintendenza per i Beni Culturali ha presentato obiezioni ai piani.

Lo Sliema Heritage Society, che è stata fondata nel 2010, ha combattuto contro la distruzione di vecchie case e edifici della zona, ma è stato scoraggiato dal “disinteresse generale” che circonda questi problemi.

Qualora il patrimonio di Sliema essere conservati? Diteci nei commenti su Facebook

Overdevelopment In Malta Is So Bad A Heritage Organisation Has Literally Given Up


———–

Overdevelopment In Malta Is So Bad A Heritage Organisation Has Literally Given Up

The Sliema Heritage Society has officially given up its fight against the constant development in the area after an appeal to prevent the destruction of a ‘Grade B+ protection’ building was rejected.

In a post on Facebook, the group announced that it will be turning its “limited resources” towards education, in the hopes of inspiring future change.

“We apologise for sounding defeatist, such a decision was not taken lightly.”
The appeal by the Sliema local council was rejected by the Planning Tribunal, who instead gave the go-ahead for the building to be converted into a guesthouse. According to a report by Times of Malta, the project will add three new floors on top of the building while retaining its facade.

Several other NGOs, organisations and experts on Heritage spoke out against the conversion project, but the Superintendence for Cultural Heritage presented no objections to the plans.

The Sliema Heritage Society, which was founded in 2010, has been fighting against the destruction of old townhouses and buildings in the area, but has been disheartened by the “general disinterest” surrounding these issues.

Should Sliema’s heritage be preserved? Tell us in the comments on Facebook

Overdevelopment In Malta Is So Bad A Heritage Organisation Has Literally Given Up


———–

Overdevelopment Ngo Malta Ingabe Embi Kangaka Ifa Inhlangano Ingabe Ngokwezwi nezwi Given Up

I Sliema Heritage Society akuniké ngokusemthethweni kule mpi yayo yokulwa ukuthuthukiswa njalo endaweni emva isikhalo ukuvimbela kubhujiswa lesi ‘Grade B + Ukuvikelwa’ isakhiwo sinqatshelwe.

Ngo iposi on Facebook, iqembu wamemezela ukuthi azobe “kwemithombo yemvelo elinganiselwe” yayo kwezemfundo, e amathemba idolo esizayo ushintsho.

“Siyaxolisa ngokuphazamisa izinhlelo ukuzwakala ethena, isinqumo onjalo akazange sithathwe kalula.”
Sikhalo yi Sliema umkhandlu wendawo sinqatshiwe Ukuhlela Tribunal, bebe bebeke wanika selihanjiswa ngenjongo yokwakhiwa ukuba ibe yezivakashi. Ngokusho umbiko Times saseMelitha, iphrojekthi izokwengeza emabhilidini amathathu entsha phezu isakhiwo ngenkathi esaziwa olungaphambili lwesonto yayo.

amanye ama-NGO eziningana, izinhlangano kanye nompetha Heritage eyakhuluma ngokumelene iphrojekthi ukuguqulwa, kodwa Superintendence for Cultural Heritage ethulwa akanako ukuphikisa lesi izinhlelo.

I Sliema Heritage Society, okuyinto yasungulwa ngo-2010, iye elwa ukubhujiswa townhouses ubudala futhi izakhiwo endaweni, kodwa iye wadumala yi “disinterest jikelele” ezizungezile lezi zinkinga.

Kufanele Sliema sika ifa kungalondolozwa kuphilile? Sitshele ku amazwana Facebook

Overdevelopment In Malta Is So Bad A Heritage Organisation Has Literally Given Up


———–

Oorontwikkeling In Malta is so erg A Heritage organisasie Letterlik Gegewe Up

Die Sliema Heritage Society het amptelik opgegee sy stryd teen die voortdurende ontwikkeling in die gebied na ‘n beroep op die vernietiging van ‘n “Graad B + beskerming” gebou is verwerp voorkom.

In ‘n post op Facebook, het die groep aangekondig dat dit sal draai sy “beperkte hulpbronne” teenoor onderwys, in die hoop van die inspirerende toekoms verandering.

“Ons vra om verskoning vir klinkende nederlaag, so ‘n besluit is nie ligtelik geneem nie.”
Die appèl deur die plaaslike raad Sliema is deur die beplanning Tribunaal, wat in plaas het die groen lig gegee vir die bou te omskep in ‘n gastehuis verwerp. Volgens ‘n verslag deur Times van Malta, sal die projek drie nuwe vloere voeg op die top van die gebou, terwyl die behoud van sy fasade.

Verskeie ander nie-regeringsorganisasies, organisasies en kundiges op Heritage spreek hom uit teen die omskakeling projek, maar die toesig vir Cultural Heritage aangebied geen besware teen die planne.

Die Sliema Heritage Society, wat gestig is in 2010, is die stryd teen die vernietiging van ou meenthuise en geboue in die gebied, maar is moedeloos deur die “algemene gebrek aan belangstelling” rondom hierdie kwessies.

Indien Sliema se erfenis bewaar word? Vertel ons in die kommentaar op Facebook

Overdevelopment In Malta Is So Bad A Heritage Organisation Has Literally Given Up


———–

Mbizhvillimin Në Malta është aq e keqe Një organizatë Heritage ka dhënë fjalë për fjalë Up

Shoqëria Heritage Sliema ka dhënë zyrtarisht luftën e saj kundër zhvillimit të vazhdueshëm në fushën pas një apeli për të parandaluar shkatërrimin e një ndërtese ‘Grade B + mbrojtjes “u refuzua.

Në një postim në Facebook, grupi njoftoi se ajo do të jetë kthyer “burime të kufizuara” e saj në drejtim të arsimit, në shpresën e frymëzuar ndryshim në të ardhmen.

“Ne kërkojmë ndjesë për fryrë disfatist, vendim i tillë një nuk është marrë lehtë.”
Ankesa nga këshilli vendor Sliema është refuzuar nga Tribunali Planifikimit, i cili në vend që dha viston për ndërtesa që do të konvertohet në një bujtinë. Sipas një raporti nga Times of Malta, projekti do të shtojë tre kate të reja në krye të ndërtesës duke e mbajtur fasadën e saj.

Disa OJQ të tjera, organizata dhe ekspertë të Trashëgimisë foli kundër projektit të konvertimit, por Mbikëqyrje për Pasuritë Kulturore paraqitur asnjë kundërshtim ndaj planeve.

Shoqëria Heritage Sliema, e cila u themelua në vitin 2010, ka luftuar kundër shkatërrimit të townhouses vjetra dhe ndërtesave në zonën, por ka qenë disheartened nga “indiferencë të përgjithshme” që rrethojnë këto çështje.

Trashëgimia A duhet Sliema-së të ruhet? Na tregoni në komentet në Facebook

Overdevelopment In Malta Is So Bad A Heritage Organisation Has Literally Given Up


———–

Overdevelopment ውስጥ ማልታ እንዲሁ ነው መጥፎ የሆነ ቅርስ ድርጅት በቃል የላይ ሰጥቶናል

Amazon e il logo di Amazon sono marchi di Amazon.com, Inc., o delle sue affiliate.