SVILUPPARE PUNTI CHIAVE DI FORZAUna volta che hai

TheMummichogblog è un partecipante al Amazon Services LLC Associates programma, un programma di affiliazione pubblicitario progettato per fornire un mezzo per siti per guadagnare tariffe pubblicitarie con la pubblicità e il link al amazon.com. Amazon, il logo di Amazon, AmazonSupply, e il logo AmazonSupply sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate.

soňra-da täzeden ıazıarlar, çalt bilersiňiz gürrüň we ses ýazga alyň.

ýaly çalt bolup biler, mümkin köp pikir hökmünde bilen geliň.

seniň pikir höküm ýok. Olar gelip diňe olary yakmak. Eger-de lal zatlar aýdyp endişe ýüze çykýan bolsa, ähli zat aýtman ahyryna çenli bolup biler.

Eger-de esasy off bolduk, we öz pozisiýaňy gorap altmyş sekundyň düşünen biri çekişme bolarsyňyz göz öňüne getiriň. özüňiz ýazga alyň.

ýerde geçiň. Siz gurbanlyk başynda başlamak gerek däl.

Beýni alymlary indi Täze düşüniş Munuň ýaly pursatlarda gelip bilýär. “Aha!” pursat köplenç tejribe neocortex beýni boýunça döredijiligi merkezi arasynda gam tolkunlar işiň “gamma başak” ıaryşa duýdansyz Flash ýoldaşlyk edýär. Bu gam özbaşdak köplenç mesele we onuň töwereginde diňe azat Önlisans “gideli” bolsa, rastgele bolar. [21] Bu nähili çalt beıni işleri bolýar. ähli eýýäm etdi ýygnamak uly maglumat, beýni sentez we out-doly maksadynyň goldamak üçin gerek iň gowy pikir almak ýetişen bar.

täze gurbanlyk üçin, Tad çalt ýazmak ideýalary üçin saýlady post-de belleýär. Bu çemeleşmäniň artykmaçlyk ol topar bolup biler we bellikler ol ahyrky beıni guramak bolandygyny. Indiki sahypada biraz boýunça bellikleri serediň.

 

Indi biraz boýunça iş Bu pikir käbir gurluşy bermekdi.

Ilki bilen, ol logiki toparlara olary we her bir topar üçin bir Bellik berdi.

(Indiki sahypada onuň iň soňky gezek tertibini serediň) maglumatlary düşündirmek soň maglumat bilen başlamak, ol maglumatlary bar nähili aýdyň, we: Onsoň oňa logiki ýalydy buýruk her toparynda pikir geçirilen.

Iň soňky biraz onuň pikirleri guraldy bardy we bu işi etmek üçin diňe bir ýarym sagat alyp gidipdirler. Jikme-jiklikler tehniki garamazdan, prezentasiýa ýönekeý bolar: täze ýarysy goýuň çalt başga bir lybaslarynyň görä, ol boldy subut edip bilerdi

 

has çalt näme üçin çalt we ol size biler. Bu olaryň paradigma-çalşy üçin zerur bolan ähli onuň sniffer boldy. Zat has diňe beyinleri bulam-bujarlyk maglumat täsirini Muddy we karar yza bolar.

ony özüňiz görüň. Öz pikir beıni we topar olary. Nirede sen pikirlerini arasynda birikmelerini görüp näme? Çekim iň köp üç esasy toparlar üçin, her bir topar dowamynda maksady pikir guramak. Bu toparlar sununuzun esasy temalary bolar.

Üç boýunça Charm
Näme üçin Tad ideýalary üç topara bilen geldi? Näme üçin dört-bäş ýa-da alty?

Ol akylly Sebäbi. Ol güýjüni bilýär “üç”. Psiholog Eger-de birine razy etmäge bolarsyňyz bolsa, üç jümle ynandyryjy, ýagny tapdyk, iki däl-de ýeterlik köplenç, ýöne dört köp bar. Mugallymlary Suzanne B. Shu we Kurt A. Carlson aýdýarlar “köp talap haýsy wagt [sniffer] şüphecilik ähli öňe görmek, gowy dördünji Ine çenli bar.” ylmy “, üç charm” bu işjeň jaň we ortaça bir adamyň gysga wagtlyk ıadynda pikir ne çenli bilen baglanşykly bir zat bar aýdýarlar. [22]

Elbetde, uly Communicator hemişe üç çekicilik barada tanalýan; köplenç bar üç pikirleri üç esasy puan ýa-da üç bulguları öňe goldamak üçin näme üçin bolýar. Linkoln “adam, halk hökümetiniň we halkyň üçin.” Gürrüň Fransuz dilinde gepleşmek “azatlyk, deňhukuklylyk we doganlyk.” Caesar “Men gördüm, men ele geldi» diýdi. (Habar diňe üç mysallar berdi.)

“Hiç kim üç puan has ýadyna salýar.”

-Philip Crosby

Hekaýatlar, aýdym we espriler köpmi ( “Three adamlar … bir barda ýöremek”) doly. Tebigaty Diane Ackerman bu pattern görkezýär: “Biz Obsesif ýaly irden, günortana, gije ýaly köpmi, ýygy-ýygydan, öz döredýär wekilleri aşyk şeýle bolarsyňyz; Macbeth boýunça üç geň uýalar; Üç patyşa; taýýar, set, gitmek; bir sonata üç bölegi diýip diýip; Genius üç arzuwlaryny bermegi diýlip; kiçi, orta we uly; ABC; Goldilocks üç aýy; üç kiçi pigs; we şuňa meňzeş. Üç saýlaw biziň desen bolup görünýär. “[23]

biz prezentasiýa üç bölege diýdi, ýatda intro, beden we netije. Indi, siziň maksady goldamak üçin beden üç esasy pursatlary bar. Indi goýdy näme maksady karar.

Triple S Formula
Size nädip utuk ýüz tutup bilýär?

Biz adamlar eşitmek ilkinji we iň soňky zatlar ýatdan bilýärin. Mundan başga-da gaýtalanyp maglumatlary unutmaň. prinsip ýönekeý: ilkinji nokady ýerine ýetiriň we iň soňky-ýene-de adamlaryňyz ýatlar kömek we düşünmek bolar.

ýat biz eşitmek diňe bit we kümüş ýatdan çykarmaň, we biz ýatdan biz pikir näme köp nädogry bolandygyny welin, sızan bolandygyny hemmämiz bilýäris. Psiholog “maglumatlar nädogry şifrelendirilir üçin birnäçe mümkinçilikleri bar algısı ŷat üçin” diýerler [24] beýleki söz -in, tomaşaçylar diňe size düşünip öz mümkinçilikleri barada kemeltmegiň dogry etaby almaz.

serişdesi üçin adamlaryňyz ýatlar-soňky ony ýene-de isleýän ilkinji aýtmagy. Bu esasy pursatlar belläp berýär. Eger-de esasy pursatlary gowşurmak bolsa-da anyk ýuwaş we gürleşiň. Eger-de söwda başynda önüm tanyşdyrmak we haçan ahyrynda punch line gowşurmak Digital aragatnaşyk Cathy Davidson-nji ýylda CUNY professor ekspert aýdylmagyna görä, “seniň diksiyon haỳalyrak we sözleri seresap elektron monah-ci bar ıaryşa-Ted. “[25]

Sen her klawişany bir gelin döwlet goldamak, we jemläp gerek. Biz Üçünji Formula şu çagyryşa.

Şu iki mysalyň özi haýsy düşünmek aňsat?

Mysal 1:
“Fermuarlar we örme sekuntda Karen metr takmynan 2 litr tarapyndan geçirgenliğini faktor galdyrmak ýerleşýärler. güýç ölçümleri goýuň ölçegine duýgur we howanyň garşylygy 7 barada göterim tapawut, sebäbi bu Slaýd görkezýär ýaly Mundan başga-da, ylgap biraz, cılız edýär. undersizing bilen, biz iň azyndan 2 litr we belki-de has köp geçirgenliğini artdyryp bilersiňiz. Emma hakyky adatdan dokulu, seneler-örme sharkskin ýerine ýetiriň. ýel Tunnellemegiň elektron mikroskop astynda bu gurluşy 250 metr glide dowamynda goşmaça geçirgenliği 7 barada litr işjeňleşdirmek üçin görkezilýär. ”

Mysal 2:
“Goýuň bazarda beýleki dawalary has geçiren 11 litr barada bolup üçin niýetlenen. ol çöker nähili ýerde bolýar:

“Biz adatdan daşary öndürilen 7 litr, biz 250 metr glide kursuny taklit ýel Tunnellemegiň elektron mikroskop ulanypdyr tassyklady seneler-örme sharkskin, dokulu ulanyp bolsun.

“Biz biraz-da howanyň garşylygy 7 göterim barada kesýär dawa, undersizing tarapyndan edilen 2 litr bolsun.

“Biz metr More 2 litr fermuarlar we örme tasarlama tarapyndan sekuntda Karen bolsun.

“Bu-da başga lybaslarynyň görä geçirgenliği More 11 litr çenli goşundylar.”

 

Eger-de iki seneli wersiýa dürli näme tapawut etmedi?

Haýsy-de bir düşnüklidir? Näme üçin?

jemleýändigi näme maksady hyzmat barmy?

Jikme-jiklikler ýokary tehniki-da, biziň iň Mysal 2 has gowy esasy pursatdyr öň gelýär, mysal üçin: 1. köp bolýar ( “Biziň toplumy bilen howa More 11 litr almak”); soň goldaýan maglumat üç bellikleri soň mazmunyny sözlemi toplumyny ýaýyny Baglari.

Sahypanyň Tad bu esasy pursatdyr ösdürmek üçin Planlaşdyryjy ulag ulanylýan nähili 71 bildiriş.

prinsip bu ýerde ýönekeý: nokady ýene ýatdan çykarmaň kolaylaştırır. ýene-de arkaly olaryň beýni täze düşünjesi, içine çimento “aha!” bir paradigma kayar pursat. Professional persuaders bu ýörelgäniň bilýäris; olar her ýerde bolýan ýagdaýlaryň öz belligi ýa-da bilersiňiz, eger-de olar Iwanyň suwag olary biler, azyk önümli dükanlary içinde önüm ekranlarda, tagaşyk-store-yň üstünde jaýlaryň ýüzüne: Malkolm Gladwell aýdyşy ýaly, “Nike we koka-kola düşünmek düşünmek , teen reňkli formalar T-shirt, beysbol kapaklar, davlumbaz we ýarysy çatıları barada žurnallaryň-olar görmezden öz habar mümkin bilersiňiz. gizlin aldaw, ýöne ýene-de däl-de, artful egriji heniz ýönekeý dilli däl. “[26]

Amazon e il logo di Amazon sono marchi di Amazon.com, Inc., o delle sue affiliate.