Talb ta Filgodu TifirJekk din hija lewwel Siega li

Talb ta’ Filgħodu (Tifħir)

Jekk din hija l-ewwel Siegħa li qed tirreċi llum, għandek tippreċediha bis- Salm tal-Invitazzjoni.INTRODUZZJONI

O Alla, għinna.

Mulej, għaġġel biex tgħinna.

Glorja lill-Missier u lill-Iben

u lill-Ispirtu s-Santu,

kif kien fil-bidu,

issa, u dejjem se jkun,

dinja bla tarf.

Amen. Alleluja.

Innu

Waħdi ma’ ħadd ħliefek, Alla tiegħi,

Nivvjaġġa fi triqti.

X’għandi bżonn nibża’, meta tkun qrib,

O Sultan tal-lejl u tal-jum?

Iktar sigur jien f’idejk,

Milli jekk ospitanti ma tond me stand.

Iż-żmien iddestinat tiegħi huwa ffissat minnek,

U l-mewt taf is-siegħa tiegħu.

Ġellieda b’saħħithom madwari f’ġemgħa,

Ma setgħux iwaqqfu l-qawwa tiegħu;

L-ebda ħajt tal-ġebel ma jista’ jiddefendi l-bniedem

Meta inti tibgħat il-messaġġier tiegħek.

Ħajti nċedi għad-digriet tiegħek,

U pruwa għall-kontroll jsw

Fil-kalma paċifika, għal minn driegħek

L-ebda qawwa ma tista’ tkisser ir-ruħ tiegħi.

Jistgħu l-awguri ta’ l-art dejjem jpaċpu

Bniedem li jagħti kas is-sejħa tas-sema!

It-tifel ta’ Alla ma jistax jibża’ mill-mard,

magħżul tiegħu dread ebda foe;

Inħallu d-destin tagħna miegħek, u nistennew

offerti tiegħek meta tmur.

’Mhix b’kumbinazzjoni l-kumdità tagħna,

Int il-fiduċja tagħna, O Sultan tas-slaten.

Salm 79 (80)
Mulej, ħares id-dielja tiegħek

Mulej, qajjem il-qawwa tiegħek u ejja għall-għajnuna tagħna.

Ragħaj ta’ Iżrael, isma –

int li tieħu lil Ġużeppi bħala l-merħla tiegħek.

Jiddi quddiem Efrajm u Benjamin u Manasse –

int li tpoġġi fuq it-tron fuq il-kerubini.

Qajmu l-qawwa tiegħek u ejja għandna,

ejja għandna u ssalvana.

Ġibna lura, o Alla:

ħalli wiċċek jiddi fuqna u aħna nsalvaw.

Mulej Alla tal-eżerċti –

kemm se ddum ir-rabja tiegħek

kontra t-talb tal-poplu tiegħek?

Int tajtna d-dmugħ għall-ħobż tagħna,

abbundanza ta’ dmugħ biex nixorbu.

Int għamilna moqrija fost il-ġirien tagħna,

u l-għedewwa tagħna jidħku magħna.

Ġibna lura, o Alla ta’ l-eżerċti:

ħalli wiċċek jiddi fuqna u aħna nsalvaw.

Int ħriġt dielja mill-Eġittu;

ħawwelha, u keċċa lill-ġnus.

Neħħejt l-art kollha dwarha,

sar sod l-għeruq tiegħu; u mliet l-art.

Id-dell tiegħu kien jgħatti l-muntanji,

id-driegħ tagħha sfumat liċ-ċedri ta’ Alla;

il-weraq tiegħu jinfirxu sal-baħar,

ir-rimjiet tagħha sa x-Xmara.

Allura għaliex qridt il-ħajt tagħha,

biex kulħadd ikun jista’ jaqtgħu l-frott tiegħu,

min kien għaddej minn?

Il-ħanżir tal-foresta kissruh,

kull bhima selvaġġa tista’ tirgħa minnha.

Erġa’ lura, o Alla ta’ l-eżerċti,

ħares ‘l isfel mis-sema u ħares din id-dielja.

Ipproteġi d-dielja, għax il-leminija ħawlitha;

u bin il-bniedem, li inti ssaħħaħ.

Id-dielja hija maħruqa u mħaffra;

u huma wkoll jintilfu meta jaraw li inti ċanfarhom.

Ifrex idek fuq il-magħżula tiegħek

fuq bin il-bniedem, li int saħħejtu –

u aħna mhux se nabbandunawk, u inti tagħtina l-ħajja;

u aħna nsejħu ismek.

Ġibna lura, Mulej Alla ta’ l-eżerċti:

ħalli wiċċek jiddi fuqna u aħna nsalvaw.

Glorja lill-Missier u lill-Iben

u lill-Ispirtu s-Santu,

kif kien fil-bidu,

issa, u dejjem se jkun,

dinja bla tarf.

Amen.

Mulej, qajjem il-qawwa tiegħek u ejja għall-għajnuna tagħna.

It-Traduzzjoni tas-Salm

Biex tara s-salmi uffiċjali tal-Grail, ħu l-app Universalis minn Google Play jew mill-Amazon Appstore.

KantikuIsaija 12

Il-ferħ ta’ poplu mifdi

Il-Mulej għamel affarijiet tal-għaġeb: ħallihom ikunu magħrufa mad-dinja kollha.

Infaħħrek, Mulej, għal meta kont irrabjat miegħi

ikkalmat ir-rabja tiegħek u erġajt dawwart biex tikkonsolni.

Ara, Alla hu s-salvazzjoni tiegħi:

Inkun kunfidenti, ma nibżax;

għax il-Mulej hu l-qawwa tiegħi u l-ferħ tiegħi,

sar is-salvatur tiegħi.

U inti tifraħ hekk kif tiġbed l-ilma

mill-bjar tas-salvazzjoni.

U mbagħad tgħid:

“Faħħru lill-Mulej u sejjaħ ismu.

Għid lill-popli x’għamel,

ftakar dejjem fil-kobor ta’ ismu.

Ikantaw lill-Mulej, għax għamel ħwejjeġ kbar:

ħalli dan ikun magħruf mad-dinja kollha.

Għajtu bil-ferħ u bil-ferħ, int li tgħammar f’Sijon.

Kbir fostkom hu l-Qaddis ta’ Iżrael.”

Glorja lill-Missier u lill-Iben

u lill-Ispirtu s-Santu,

kif kien fil-bidu,

issa, u dejjem se jkun,

dinja bla tarf.

Amen.

Il-Mulej għamel affarijiet tal-għaġeb: ħallihom ikunu magħrufa mad-dinja kollha.

Salm 80 (81)
Tiġdid solenni tal-patt

Żomm il-ferħ tiegħek lil Alla s-saħħa tagħna.†

Għajjat ​​bil-ferħ lil Alla l-għajnuna tagħna,

ferħan f’Alla ta’ Ġakobb.

Ħu l-għanja, iddoqq it-timbru,

idoqq fuq il-lira u l-arpa.

Fil-bidu tax-xahar, iddoqq it-tromba,

fil-qamar mimli, fil-festa tagħna.

Għax din hija l-liġi għal Iżrael,

id-digriet ta’ Alla ta’ Ġakobb.

Taha lil Ġużeppi, bħala xhieda,

meta ħareġ mill-art tal-Eġittu;

bi kliem li qatt ma kien sema’:

“Ħelsitu dahru mill-piżijiet;

idejh ġew meħlusa minn tagħbijiet tqal.

Fit-tribulazzjoni tiegħek sejjaħtli u jien ħelsik,

Smajtek minn qalb il-maltemp,

Ipprovajtek fl-ilmijiet ta’ Meriba.

Isma, poplu tiegħi, u nressaq il-każ tiegħi –

Iżrael, kieku tismagħni!

M’għandek ikollok ebda alla stramba,

m’għandekx tadura lill-allat tal-barranin.

Għax jien il-Mulej, Alla tiegħek,

li ħariġkom mill-art tal-Eġittu.

Iftaħ ħalqek beraħ u jien nimlih.

Imma l-poplu tiegħi ma semgħux leħni:

Iżrael ma darux lejja.

Allura nħallihom għaddejjin fl-ebusija ta’ qalbhom,

u jsegwu l-pariri tagħhom stess.

Kieku n-nies tiegħi semgħuni,

kieku biss imxew fi toroq tiegħi –

Kont ngħaffeġ malajr lill-għedewwa tagħhom,

ġeddet idi fuq dawk li ppersegwitawhom.

L-għedewwa tal-Mulej ikunu megħluba bid-dgħufija,

Ta’ Iżrael tkun ix-xorti tajba, għal dejjem:

Kont nitmagħhom mimlija bl-aktar qamħ sinjur

u agħtihom għasel mill-blat,

għal qalbhom.

Glorja lill-Missier u lill-Iben

u lill-Ispirtu s-Santu,

kif kien fil-bidu,

issa, u dejjem se jkun,

dinja bla tarf.

Amen.

Żomm il-ferħ tiegħek lil Alla s-saħħa tagħna.

Qari Qasir Rumani 14:17-19 ©

Is-saltna ta’ Alla ma tfissirx li tiekol jew tixrob dan jew dak, tfisser tjieba u paċi u ferħ miġjuba mill-Ispirtu s-Santu. Jekk taqdi lil Kristu b’dan il-mod int togħġob lil Alla u tkun rispettat mill-bnedmin. Mela ejjew nadottaw kwalunkwe drawwa li twassal għall-paċi u t-titjib reċiproku tagħna.

Responsorju Qasir

Kmieni filgħodu naħseb fik, Mulej.

– Kmieni filgħodu naħseb fik, Mulej.

Int kont l-għajnuna tiegħi.

– Kmieni filgħodu naħseb fik, Mulej.

Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu s-Santu.

– Kmieni filgħodu naħseb fik, Mulej.

CanticleBenedictus

Il-Messija u l-prekursur tiegħu

Agħti lill-poplu tiegħek għarfien tas-salvazzjoni, Mulej, u aħfrilna dnubietna.

Imbierek il-Mulej, Alla ta’ Iżrael,

għax ġie għand il-poplu tiegħu u ġab il-fidwa tagħhom.

Hu qajjem is-sinjal tas-salvazzjoni

fid-dar tal-qaddej tiegħu David,

kif wiegħed minn fomm il-qaddisin,

il-profeti tiegħu matul iż-żminijiet:

biex isalvana mill-għedewwa tagħna

u dawk kollha li jobogħduna,

li nieħdu ħasra minn missirijietna,

biex jiftakar fil-patt qaddis tiegħu

u l-ġurament li ħalef lil Abraham missierna,

li kien jagħti lilu nnifsu lilna,

li nistgħu naqduh mingħajr biża’

– meħlusa minn idejn l-għedewwa tagħna –

fil-ġustizzja u l-qdusija quddiemu,

għall-jiem tagħna kollha.

U int, tifel, tissejjaħ il-profeta tal-Għoli:

għax int se tmur quddiem wiċċ il-Mulej biex tħejji triqtu,

biex il-poplu tiegħu jkun jaf is-salvazzjoni tiegħu,

sabiex dnubiethom ikunu maħfura.

Permezz tal-ħniena bla qiegħ ta’ Alla tagħna,

wieħed imwieled fil-għoli se jżurna

biex jagħti d-dawl lil dawk li jimxu fid-dlam,

li jgħixu fid-dell tal-mewt;

biex inwasslu saqajna fit-triq tal-paċi.

Glorja lill-Missier u lill-Iben

u lill-Ispirtu s-Santu,

kif kien fil-bidu,

issa, u dejjem se jkun,

dinja bla tarf.

Amen.

Agħti lill-poplu tiegħek għarfien tas-salvazzjoni, Mulej, u aħfrilna dnubietna.

Talb u interċessjonijiet

Imbierek Alla u Missierna: jisma’ t-talb ta’ wliedu.

– Mulej, ismagħna.

Nirringrazzjawk, Missier, talli bagħtitilna lil Ibnek:

ejjew inżommuh quddiem għajnejna matul dan il-jum.

– Mulej, ismagħna.

Agħmel l-għerf il-gwida tagħna,

għinna nimxu f’ħajja ġdida.

– Mulej, ismagħna.

Mulej, agħtina s-saħħa tiegħek fid-dgħufija tagħna:

meta niltaqgħu ma’ problemi agħtina kuraġġ biex niffaċċjawhom.

– Mulej, ismagħna.

Idderieġi l-ħsibijiet tagħna, il-kliem tagħna, l-azzjonijiet tagħna llum,

sabiex inkunu nafu, u nagħmlu, ir-rieda tiegħek.

– Mulej, ismagħna.

Missierna, li int fis-smewwiet,

jitqaddes ismek.

Is-saltna tiegħek tiġi.

Issir ir-rieda tiegħek fuq l-art, kif inhi fis-sema.

Agħtina llum il-ħobż tagħna ta’ kuljum,

u aħfrilna ħtijietna,

kif aħna naħfru lil dawk li ħatfu magħna,

u twasslux fit-tentazzjoni,

imma jeħlisna mill-ħażen.

Mulej Alla, Dawl veru u Ħallieq tad-dawl,

agħti li taħseb fidil fuq dak kollu li hu qaddis,

nistgħu qatt ngħixu fl-isplendor tal-preżenza tiegħek.

Permezz ta’ Sidna Ġesù Kristu, Ibnek,

li jgħix u jsaltan miegħek fl-għaqda tal-Ispirtu s-Santu,

(wieħed) Alla, għal dejjem ta’ dejjem.

Amen.

Il-Mulej iberikna, u jħarisna minn kull ħażen, u jġibna għall-ħajja ta’ dejjem.

Amen.

TheMummichogblog è un partecipante al Amazon Services LLC Associates programma, un programma di affiliazione pubblicitario progettato per fornire un mezzo per siti per guadagnare tariffe pubblicitarie con la pubblicità e il link al amazon.com. Amazon, il logo di Amazon, AmazonSupply, e il logo AmazonSupply sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate. Amazon e il logo di Amazon sono marchi di Amazon.com, Inc., o delle sue affiliate.