Talb ta Nofs Filgodu TerceINTRODUZZJONIO Alla ginn

Talb ta’ Nofs Filgħodu (Terce)

INTRODUZZJONI

O Alla, għinna.

Mulej, għaġġel biex tgħinna.

Glorja lill-Missier u lill-Iben

u lill-Ispirtu s-Santu,

kif kien fil-bidu,

issa, u dejjem se jkun,

dinja bla tarf.

Amen. Alleluja.

Innu

Ejja, Spirtu s-Santu, għix fina

Ma’ Alla l-Missier u l-Iben,

U agħtina l-grazzja abbundanti tiegħek

Biex tqaddes u tagħmilna ħaġa waħda.

Jalla l-moħħ u l-ilsien jissaħħu fl-imħabba

It-tifħir tiegħek madwar id-dinja ħabbar,

U jalla dik l-imħabba ġewwa qlubna

Agħti n-nar lill-oħrajn bil-fjamma tagħha.

Trinità l-aktar mbierka tal-imħabba,

Għal min saret il-qalb tal-bniedem,

Lilek tkun tifħir f’kanzunetta ta’ dejjem,

U ġieħ ta’ dejjem.

Stanbrook Abbey Hymnal

Salmi tal-jum

Salmi kumplimentari

Is-salmi tal-ġurnata huma murija hawn. Jekk qed tirreċi iktar minn siegħa ta’ bi nhar (Terce, Sext, Xejn) illum, uża s-salmi tal-ġurnata f’siegħa u s-salmi kumplimentari fl-oħrajn.

SALMI TAL-JUM

Salm 118(119): 65-72

Il-liġi minn fommok tfisser għalija iktar minn fidda u deheb.

Kont tajjeb mal-qaddej tiegħek, Mulej:

int leali mal-kelma tiegħek.

Għallimni t-tjubija u l-għerf u l-għarfien,

għax jien nafda l-kmandi tiegħek.

Qabel inbati kont nitbiegħed;

imma issa nżomm mal-wegħdiet tiegħek.

Int tajjeb u l-azzjonijiet tiegħek huma tajbin,

mela għallimni l-ġudizzji tiegħek.

Il-kburin jagħmlu pjanijiet gideb kontrija,

imma jien xorta nobdi l-kmandi tiegħek

b’qalbi kollha.

Qlubhom huma goffi daqs xaħam solidu,

imma jien nitgħaxxaq bil-liġi tiegħek.

It-tbatija tiegħi għamlitli ġid:

għallmitni l-ġudizzji tiegħek.

Il-liġi li int tħabbar tagħmilli l-ġid,

iktar minn teżor tal-fidda u tad-deheb.

Glorja lill-Missier u lill-Iben

u lill-Ispirtu s-Santu,

kif kien fil-bidu,

issa, u dejjem se jkun,

dinja bla tarf.

Amen.

Il-liġi minn fommok tfisser għalija iktar minn fidda u deheb.

It-Traduzzjoni tas-Salm

Biex tara s-salmi uffiċjali tal-Grail, ħu l-app Universalis minn Google Play jew mill-Amazon Appstore.

Salm 55 (56)
Fidu fil-kelma tal-Mulej

F’Alla nafda: ma nibżax minn dak li jista’ jagħmel miegħi l-bniedem mortali.

Ħenn minni, o Alla,

għax l-irġiel ħasfuni.

L-attakkanti tiegħi jagħfasni l-ġurnata kollha.

Il-ġurnata kollha l-għedewwa tiegħi jitfgħuni:

tant jiġġieldu kontrija, O Għolja!

Kull meta nibża,

Jiena npoġġi t-tama tiegħi fik –

f’Alla, li nfaħħar il-kliem tiegħu:

f’Alla npoġġi l-fiduċja tiegħi.

M’għadniex nibża’:

x’ħsara jista ‘jagħmel lili sempliċi laħam?

Il-ġurnata kollha attakkaw l-interessi tiegħi,

ħsibijiethom kienu diretti kontrija.

Huma qabdu tilwim, huma mqiegħda f’embossat,

huma segwew fl-għarqbejn tiegħi stess.

Int żammejt kont tal-ġirja tiegħi –

mela iġbor id-dmugħ tiegħi fil-qoxra tal-inbid tiegħek,

u żomm l-għadd ta’ kull wieħed!

Imbagħad l-għedewwa tiegħi jiġu mdawra lura

dakinhar stess insejjaħlek.

Imbagħad inkun naf li inti Alla tiegħi.

F’Alla nittama, li l-kliem tiegħu nfaħħar;

fil-Mulej, li nfaħħar il-kliem tiegħu.

F’Alla npoġġi t-tama tiegħi.

Ma nibżax: x’ħsara jistgħu jagħmluli l-irġiel sempliċi?

Il-wegħdiet li għamiltkom imdendla fuqi:

Jiena nwettaqhom u nagħtikom tifħir.

Int ħelsitli ruħi mill-mewt

u saqajja milli tfixkel.

Jien se nimxi fil-preżenza ta ‘Alla

fid-dawl li jiddi fuq il-ħajjin.

Glorja lill-Missier u lill-Iben

u lill-Ispirtu s-Santu,

kif kien fil-bidu,

issa, u dejjem se jkun,

dinja bla tarf.

Amen.

F’Alla nafda: ma nibżax minn dak li jista’ jagħmel miegħi l-bniedem mortali.

Salm 56 (57)
Talb ta’ filgħodu fil-ħin ta’ tbatija

L-imħabba ħanina tiegħek tasal sas-smewwiet, Mulej.

Ħenn minni, Alla, ħenn.

Ir-ruħ tiegħi itir lejk għall-kenn.

Jiena nistaħbi fil-kenn tal-ġwienaħ tiegħek

sakemm jgħaddi ż-żmien tal-imbuska.

Jiena nibki lil Alla l-Għoli,

lil Alla li jieħu ħsiebi.

Hu se jibgħat għajnuna mis-sema biex jeħlisni.

Hu se jgħajjar lil dawk li jitfgħuni taħt saqajhom.

Hu se jibgħat il-ħniena u l-fedeltà tiegħu.

Ir-ruħ tiegħi tinsab fost frieħ tal-iljun

li kien jibla’ wlied il-bnedmin.

Snienhom huma lanez u vleġeġ,

ilsienhom huma xwabel bil-ponta.

Jalla tkun imgħolli ’l fuq mis-smewwiet, O Alla;

ħalli l-glorja tiegħek tkopri l-art kollha.

Huma ħejjew nassa għal saqajja;

ruħi kienet mgħawweġ doppju taħt il-piż tagħha;

ħaffru ħofra quddiemi

– imma waqgħu fiha huma stess.

Qalbi lesta, Alla.

Qalbi lesta.

Noffrilek mużika u kanzunetta.

Stenbaħ, glorja tiegħi,

imqajjem, lira u arpa.

Se nqajjem is-sebħ.

Jiena nxandark fost il-popli, Mulej,

u agħmel mużika għalik fost il-ġnus,

għax il-ħniena tiegħek tilħaq sa s-smewwiet,

il-fedeltà tiegħek lejn is-sħab.

Jalla tkun imgħolli ’l fuq mis-smewwiet, O Alla;

ħalli l-glorja tiegħek tkopri l-art.

Glorja lill-Missier u lill-Iben

u lill-Ispirtu s-Santu,

kif kien fil-bidu,

issa, u dejjem se jkun,

dinja bla tarf.

Amen.

L-imħabba ħanina tiegħek tasal sas-smewwiet, Mulej.

Kompli

JEW:

Fis-sigħat tal-ġurnata (Terce, Sext, Xejn) meta ma tagħżelx li tuża s-salmi tal-ġurnata, uża s-salmi kumplimentari minflok.

SALMI KUMPLEMENTARI

Salm 119 (120)
Jixxenqu għall-paċi

Ċempilt u l-Mulej weġibni.

Kont fl-inkwiet, u għajjat ​​lill-Mulej;

u weġibni.

Mulej, ħelisni minn fomm il-giddieb,

minn ilsna qarrieqa.

X’se jingħatak, x’ser tirċievi,

ilsien qarrieqi?

Vleġeġ li jaqtgħu mill-gwerrier,

imwebbes fil-fjammi.

Alas, jien eżiljat f’Mesek;

Jien noqgħod fost it-tined ta’ Kedar!

Ir-ruħ tiegħi għexet wisq

ma’ dawk li jobogħdu l-paċi.

Jien biex nagħmel il-paċi;

imma kull meta tkellimt, attakkawni.

Glorja lill-Missier u lill-Iben

u lill-Ispirtu s-Santu,

kif kien fil-bidu,

issa, u dejjem se jkun,

dinja bla tarf.

Amen.

Ċempilt u l-Mulej weġibni.

Salm 120 (121)
Il-gwardjan tal-poplu

Jalla l-Mulej iħares id-dħul u l-ħruġ tiegħek.

Ngħolli għajnejja lejn l-għoljiet:

minn fejn ġejja l-għajnuna tiegħi?

L-għajnuna tiegħi tiġi mill-Mulej,

li għamel is-sema u l-art.

Hu mhux se jħalli saqajk tiżloq:

hu mhux se doze, gwardjan tiegħek.

Ara, hu mhux se jordna jew jorqod,

il-gwardjan ta’ Iżrael.

Il-Mulej hu l-gwardjan tiegħek, il-Mulej id-dell tiegħek;

hu fuq il-lemin tiegħek.

Bi nhar ix-xemx mhux se tolqok;

lanqas il-qamar bil-lejl.

Il-Mulej iħariskom minn kull ħsara;

il-Mulej iħares ħajtek.

Il-Mulej iħares il-miġja tiegħek u t-tluq tiegħek

kemm issa kif ukoll għal dejjem.

Glorja lill-Missier u lill-Iben

u lill-Ispirtu s-Santu,

kif kien fil-bidu,

issa, u dejjem se jkun,

dinja bla tarf.

Amen.

Jalla l-Mulej iħares id-dħul u l-ħruġ tiegħek.

Salm 121 (122)
Ġerusalemm, il-belt qaddisa

I ferħan bl-affarijiet li ntqal lili.

Imlewni bil-ferħ meta qalu,

“Aħna mmorru fid-dar tal-Mulej.”

Issa saqajna qegħdin bilwieqfa

ġewwa bibien tiegħek, Ġerusalemm.

Ġerusalemm, mibnija bħala belt,

sħiħ u indipendenti:

hemm it-tribujiet telgħu,

it-tribujiet tal-Mulej –

ix-xhieda ta’ Iżrael,

biex infaħħru isem il-Mulej.

Għax hemm it-tron tal-ġustizzja,

it-troni tad-dar ta’ David.

Itlob għall-paċi ta’ Ġerusalemm:

“Sigurtà għal dawk li jieħdu ħsiebek,

paċi ġewwa ħitan tiegħek,

sigurtà fi ħdan is-swar tiegħek!”

Għal ħuti u dawk qrib tiegħi ngħid

“Is-sliem għalik.”

F’ġieħ id-dar tal-Mulej Alla tagħna,

Se nsejjaħ barkiet fuqkom.

Glorja lill-Missier u lill-Iben

u lill-Ispirtu s-Santu,

kif kien fil-bidu,

issa, u dejjem se jkun,

TheMummichogblog è un partecipante al Amazon Services LLC Associates programma, un programma di affiliazione pubblicitario progettato per fornire un mezzo per siti per guadagnare tariffe pubblicitarie con la pubblicità e il link al amazon.com. Amazon, il logo di Amazon, AmazonSupply, e il logo AmazonSupply sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate. Amazon e il logo di Amazon sono marchi di Amazon.com, Inc., o delle sue affiliate.