Tutta la Legge evangelica contenuta nel nuovo 1 8

Tutta la Legge evangelica è contenuta nel “nuovo 1 823
il comandamento” di Gesù, l’amore l’un l’altro us.28 come lui ha amato
1971 Discorso del Signore sulla montagna è opportuno aggiungere
la catecltesis morale degli insegnamenti apostolici, come Rm 12-15,
1 Corin thians 1 2-13 Colossesi 3-4, 4-5 Efesini, ecc dottrina
le mani su l’insegnamento del Signore con l’autorità degli apostoli,
in particolare nella presentazione delle virtù che derivano dalla fede
in Cristo e sono animati dalla carità, il dono principale della Santa
Spirito. “La carità non abbia finzioni…. Amatevi gli uni gli altri con fraterno
affetto. . . . Siate lieti nella speranza, forti nella tribolazione, bz
costanti nella preghiera. Solleciti per le necessità dei fratelli, la pratica
ospitalità. “29 Questa catechesi ci insegna anche a che fare con casi di 1 789
la coscienza alla luce del nostro rapporto con Cristo e alla
Church.30
1972 La Legge nuova è chiamata una legge d’amore perché ci fa agire 782
per l’amore infuso dallo Spirito Santo, piuttosto che dalla paura; un
legge di grazia, perché conferisce la forza della grazia di agire, mediante
della fede e dei sacramenti; una legge di libertà, perché ci rende liberi
dalle osservanze rituali e giuridiche della Legge antica, pendenze
ad agire spontaneamente sotto l’impulso della carità e, infine,
ci fa passare dalla condizione di un servo che “non sa 1 828
ciò che fa il suo padrone “a quello di un amico di Cristo -” Per tutto ciò che
Che ho udito dal Padre mio l’ho fatto conoscere a voi” – o anche
alla condizione di figlio e heir.31
1973 Oltre ai suoi precetti, la Legge nuova comprende anche l’evan- 2053
consigli gelical. La distinzione tradizionale tra i comandamenti di Dio
e consigli evangelici è disegnato in relazione
la carità, la perfezione della vita cristiana. I precetti sono destinati 915
per rimuovere ciò che è incompatibile con la carità. Lo scopo della
consigli è quello di rimuovere tutto ciò che potrebbe ostacolare lo sviluppo di
carità, anche se non è in contrasto con it.32
1974 I consigli evangelici esprimono la pienezza vivente della
la carità, che non è mai soddisfatto di non dare di più. essi attestano
la sua vitalità e suscitare la nostra disponibilità spirituale. La perfezione di
la nuova legge consiste essenzialmente nei precetti dell’amore di Dio e il 2013
vicino. I consigli sottolineano le vie più dirette, il più pronto
mezzi, e devono essere praticati in linea con la vocazione di ciascuno:
28 Cfr Gv 15,12; 13:34.
29 Rm 12: 9-13.
30 Cfr Rm 14; 1 Cor 5-10.
31 Gv 15,15; cf. Jas 1:25; 02:12; Gal 4: 1-7. 21-31; Rm 8,15.
32 Cfr San Tommaso d’Aquino, Summa theologiae, II-II, 184, 3.

https://amzn.to/2G4Zik6

——-

The entire Law of the Gospel is contained in the “new 1 823
commandment” of Jesus, to love one another as he has loved us.28
1971 To the Lord’s Sermon on the Mount it is fitting to add
the moral catecltesis of the apostolic teachings, such as Romans 12-15,
1 Corin thians 1 2-13, Colossians 3-4, Ephesians 4-5, etc. This doctrine
hands on the Lord’s teaching with the authority of the apostles,
particularly in the presentation of the virtues that flow from faith
in Christ and are animated by charity, the principal gift of the Holy
Spirit. “Let charity be genuine . . . . Love one another with brotherly
affection . . . . Rejoice in your hope, be patient in tribulation, bz
constant in prayer. Contribute to the needs of the saints, practice
hospitality.”29 This catechesis also teaches us to deal with cases of 1 789
conscience in the light of our relationship to Christ and to the
Church.30
1972 The New Law is called a law of love because it makes us act 782
out of the love infused by the Holy Spirit, rather than from fear; a
law of grace, because it confers the strength of grace to act, by means
of faith and the sacraments; a law of freedom, because it sets us free
from the ritual and juridical observances of the Old Law, inclines
us to act spontaneously by the prompting of charity and, finally,
lets us pass from the condition of a servant who “does not know 1 828
what his master is doing” to that of a friend of Christ – “For all that
I have heard from my Father I have made known to you” – or even
to the status of son and heir.31
1973 Besides its precepts, the New Law also includes the evan- 2053
gelical counsels. The traditional distinction between God’s commandments
and the evangelical counsels is drawn in relation to
charity, the perfection of Christian life. The precepts are intended 915
to remove whatever is incompatible with charity. The aim of the
counsels is to remove whatever might hinder the development of
charity, even if it is not contrary to it.32
1974 The evangelical counsels manifest the living fullness of
charity, which is never satisfied with not giving more. They attest
its vitality and call forth our spiritual readiness. The perfection of
the New Law consists essentially in the precepts of love of God and 2013
neighbor. The counsels point out the more direct ways, the readier
means, and are to be practiced in keeping with the vocation of each:
28 Cf. Jn 15:12; 13:34.
29 Rom 12:9-13.
30 Cf. Rom 14; 1 Cor 5-10.
31 Jn 15:15; cf. Jas 1:25; 2:12; Gal 4:1-7. 21-31; Rom 8:15.
32 Cf. St. Thomas Aquinas, STh II-II, 184, 3.

https://amzn.to/2G4Zik6

——-

wonke UMthetho yeVangeli iqukethwe “entsha 1 823
umyalo “kaJesu, ukuba bathandane us.28 njengoba akuthandile
1971 Ukuze iNtshumayelo SeNkosi yaseNtabeni it is fitting ukwengeza
the catecltesis kokuziphatha izimfundiso zabaphostoli nazo, efana neyabaseRoma 12-15,
1 Corin thians 1 2-13, Kolose 3-4, Kubase-Efesu 4-5, njll Le mfundiso
izandla nifundisana SeNkosi ne igunya labaphostoli,
ikakhulukazi kokwethula izimfanelo ukuthi kuqhamuke ukholo
kuKristu futhi animated ngu esiza abantulayo, isipho avelele oNgcwele
UMoya. “Ake esiza abantulayo ibe ngeyoqobo…. Nithandane nge lobuzalwane
uthando. . . . Jabulani ngethemba lakho, ubekezele osizini, Bz
njalo ngomthandazo. Nikela izidingo zabangcwele, umkhuba
ukungenisa izihambi. “29 Lokhu Catechesis lisifundisa nemacala 1 789
unembeza ekukhanyeni ubuhlobo bethu kuKristu futhi kuya
Church.30
1972 New Law ibizwa ngokuthi umthetho wothando ngoba kusenza isinyathelo 782
aphume uthando wafaka ngoMoya oNgcwele, kunokuba ekwesabeni; a
umthetho womusa, ngoba ayinika ngamandla umusa ukwenza, esebenzisa
sokholo amasakramente; umthetho wenkululeko, ngoba usetha kithi khulula
kusukela imikhosi isiko kanye ezomthetho yoMthetho Old, sifune
ukuba senze angesabi yi esibatshela zomusa futhi, ekugcineni,
kusivumela ukuba kudlule isimo eyincekukazi “akazi 1 828
lokho inkosi yayo yenzani “ukuze ukuthi umngane kaKristu -” Naphezu kwakho konke lokho
Engizizwe kuBaba nginazisile zona “- noma
ukuze isimo indodana heir.31
1973 Ngaphandle imithetho yayo, i-New Law kuhlanganisa evan- 2053
ecebisa gelical. Ukuhlukaniswa wendabuko phakathi imiyalo kaNkulunkulu
futhi ngamacebo ivangeli idwetshwa maqondana
esiza abantulayo, ukuphelela nokuphila ngendlela yobuKrestu. Izimiso enzelwe 915
ukususa noma yini aluhambelani esiza abantulayo. Inhloso
ecebisa iwukuba ukususa noma yini engase ithiye ukuthuthukiswa
esiza abantulayo, ngisho noma akusiyo kuphambene it.32
1974 Izinjongo ivangeli sibonakalise ukugcwala eziphilayo
esiza abantulayo, okuyinto neze aneliseke ukungayeki ngaphezulu. bafakazela
nobungqabavu kanye ucingo naphambili ukulungela kwethu okungokomoya yayo. Ukuklanywa kahle
i-New Law siqukethe ngokuyisisekelo e eziyimiyalo othandweni lukaNkulunkulu nasekubekezeleni 2013
umakhelwane. Izinjongo khomba dlela ngqo ngaphezulu, le readier
izindlela, futhi isilandelwa ngokuvumelana ubizo ngayinye:
28 Bheka Jwan 15:12; 13:34.
29 Roma 12: 9-13.
30 Bheka Roma 14; 1 Kor 5-10.
31 Joh 15:15; qhathanisa Jak 1:25; 2:12; Gal 4: 1-7. 21-31; Roma 8:15.
32 Bheka St uThomas Aquinas STH II-II, 184, 3.

TheMummichogblog è un partecipante al Amazon Services LLC Associates programma, un programma di affiliazione pubblicitario progettato per fornire un mezzo per siti per guadagnare tariffe pubblicitarie con la pubblicità e il link al amazon.com. Amazon, il logo di Amazon, AmazonSupply, e il logo AmazonSupply sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate.Amazon e il logo di Amazon sono marchi di Amazon.com, Inc., o delle sue affiliate.