Ufficiale Malta ha aggiunto alla lista verde del R

Ufficiale: Malta ha aggiunto alla “lista verde” del Regno Unito

Malta è stata finalmente aggiunta alla “lista verde” del viaggio del Regno Unito. Ciò significa che i viaggiatori a Malta non dovranno mettere in quarantena il loro ritorno nel Regno Unito.

Il ministro dei trasporti del Regno Unito Grant SHAPPS ha appena annunciato in Parlamento che Malta è tra i paesi che verranno aggiunti alla lista verde, dopo settimane sull’elenco ambrato.

Fino ad ora, viaggiare a Malta è stato scoraggiato e i viaggiatori hanno dovuto trascorrere 10 giorni in quarantena al loro arrivo nel Regno Unito.

Parlando con thejournal.mt, il ministro del Turismo di Malta per il turismo Clayton Bartolo ha detto che “questa notizia è di fondamentale importanza per il settore del turismo. Il nostro impegno rimane quello di diversificare la nostra base turistica, cioè sia per i turisti in entrata e per il pubblico maltese in generale. ”

Malta aveva sperato di essere aggiunto alla lista verde nella precedente revisione all’inizio di questo mese, ma una riunione di cabinet “riscaldata” nel Downing Street ha portato a omissione di Malta dalla lista dopo ciò che i tempi della domenica del Regno Unito descritti come una fila tra il ministro dei trasporti Grant SHAPPS e Ministro della salute Mat Hancock.

Questa decisione è la notizia di benvenuto per l’industria del turismo di Malta, specialmente dal momento che il Regno Unito è il più grande mercato del turismo di Malta.

https://thejournal.mt/official-malta-addedd-to-uk-green-List/

———

OFFICIAL: Malta added to UK ‘green list’

Malta has finally been added to the UK’s travel ‘green list’. This means that travellers to Malta will not have to quarantine upon their return to the UK.

UK Transport Minister Grant Shapps has just announced in Parliament that Malta is among the countries that will be added to the green list, after weeks on the amber list.

Until now, travelling to Malta was discouraged and travellers had to spend 10 days in quarantine upon their arrival in the UK.

Speaking to TheJournal.mt, Malta’s Minister for Tourism Clayton Bartolo said that “This news is of crucial importance for the tourism sector. Our commitment remains that of diversifying our tourist base, that is safe both for incoming tourists and the Maltese public in general.”

Malta had hoped to be added to the green list in the previous revision earlier this month but a “heated” Cabinet meeting in Downing Street led to Malta’s omission from the list after what the UK Sunday Times described as a row between Transport Minister Grant Shapps and Health Minister Mat Hancock.

This decision is welcome news for Malta’s tourism industry, especially since the UK is Malta’s biggest tourism market.

OFFICIAL: Malta added to UK ‘green list’

———

Isikhulu: UMalta ungezwe ohlwini luka-UK ‘Green Green’

Ekugcineni uMalta wengezwe ohlwini luka-UK ‘oluhlaza okotshani’. Lokhu kusho ukuthi abahambi eMalta ngeke bahlukaniswe yedwa e-UK.

UNgqongqoshe WezokuThutha i-UK UGrant Shapps usanda kumemezela ePhalamende ukuthi iMalta iphakathi kwamazwe azongezwa ohlwini oluhlaza, ngemuva kwamasonto ohlwini lwe-amber.

Kuze kube manje, ukuya eMalta kwadangala futhi abahambi kwakudingeka basebenzise izinsuku eziyi-10 behlukaniswe yedwa lapho befika e-UK.

Ekhuluma ne-Journal.mt, isikhonzi sikaMalta weTourism Clayton Bartolo uthe “lezi zindaba zibaluleke kakhulu emkhakheni wezokuvakasha. Ukuzibophezela kwethu kusele lokho kokuhlukanisa isisekelo sethu sabavakashi, esiphephile zombili izivakashi ezingenayo kanye nomphakathi waseMalta ngokubanzi. ”

UMalta wayenethemba lokuthi uzongezwa ohlwini oluhlaza ekubuyekezweni kwangaphambilini ekuqaleni kwale nyanga kodwa umhlangano weKhabhinethi “ovuthayo ohlelwe nguNgqongqoshe we-Uksi osuchazwe njengoNgqongqoshe WezokuThutha amaGrant Shapps futhi UNgqongqoshe Wezempilo Mat Hancock.

Lesi sinqumo samukelekile izindaba zemboni yezokuvakasha yaseMalta, ikakhulukazi njengoba i-UK iyimakethe enkulu kunazo zonke yezokuvakasha.

https:/-thejaurnal.mt/Official-malta-added-to-uk-uk-uleen-list/

———-

Amptelike: Malta bygevoeg aan die Verenigde Koninkryk ‘Green List’

Malta is uiteindelik by die Verenigde Koninkryk se Reis ‘Groen Lys’ gevoeg. Dit beteken dat reisigers na Malta nie sal moet kwarantyn op hul terugkeer na die Verenigde Koninkryk nie.

Die Britse minister van vervoer, Grant Shapps, het pas in die parlement aangekondig dat Malta onder die lande is wat na weke op die Amber-lys by die Groenlys gevoeg sal word.

Tot nou toe is reis na Malta ontmoedig en reisigers moes 10 dae in kwarantyn spandeer by hul aankoms in die Verenigde Koninkryk.

Malta se minister van Toerisme Clayton, Bartolo, het gesê dat “hierdie nuus van kardinale belang vir die toerismesektor is. Ons verbintenis bly die diversifisering van ons toeristebasis, dit is veilig vir inkomende toeriste en die Maltese publiek in die algemeen. ”

Malta het gehoop om vroeër hierdie maand by die Groenlys in die vorige hersiening gevoeg te word, maar ‘n “verhitte” kabinetsvergadering in Downing Street het gelei tot Malta se weglating van die lys na wat die Verenigde Koninkryk Sunday Times beskryf het as ‘n ry tussen die Vervoer Minister Grant Shapps en Gesondheidsminister Mat Hancock.

Hierdie besluit is welkom nuus vir Malta se toerismebedryf, veral aangesien die Verenigde Koninkryk Malta se grootste toerismemark is.

https://thejournal.mt/ficial-malta-added-to-uk-green-list/

———

Zyrtare: Malta shtoi në listën e gjelbër ‘të Mbretërisë së Bashkuar’

Malta më në fund është shtuar në listën e gjelbër të udhëtimit të Mbretërisë së Bashkuar. Kjo do të thotë që udhëtarët në Maltë nuk do të duhet të karantinohen pas kthimit të tyre në Mbretërinë e Bashkuar.

Ministri i Transportit në Mbretërinë e Bashkuar Grant Shapps sapo ka njoftuar në parlament se Malta është ndër vendet që do të shtohen në listën e gjelbër, pas disa javësh në listën e qelibar.

Deri tani, udhëtimi në Maltë u dekurajua dhe udhëtarët duhej të kalonin 10 ditë në karantinë pas mbërritjes së tyre në Britani të Madhe.

Duke folur për TheJournal.MT, Ministri i Maltës për Turizmin Clayton Bartolo tha se “ky lajm është me rëndësi vendimtare për sektorin e turizmit. Angazhimi ynë mbetet ai i diversifikimit të bazës turistike tona, që është e sigurt për turistët që vijnë dhe publikun maltez në përgjithësi “.

Malta kishte shpresuar të shtohej në listën e gjelbër në rishikimin e mëparshëm më parë këtë muaj, por një mbledhje e kabinetit “të nxehtë” në Downing Street çoi në lëshimin e Maltës nga lista pas asaj që Mbretëria e Bashkuar Sunday Times përshkroi si një rresht midis ministrit të transportit grant Shapps dhe Ministri i Shëndetësisë Mat Hancock.

TheMummichogblog è un partecipante al Amazon Services LLC Associates programma, un programma di affiliazione pubblicitario progettato per fornire un mezzo per siti per guadagnare tariffe pubblicitarie con la pubblicità e il link al amazon.com. Amazon, il logo di Amazon, AmazonSupply, e il logo AmazonSupply sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate. Amazon e il logo di Amazon sono marchi di Amazon.com, Inc., o delle sue affiliate.