Uffiju talQariJekk din hija lewwel Siega li qed ti

Uffiċċju tal-Qari

Jekk din hija l-ewwel Siegħa li qed tirreċi llum, għandek tippreċediha bis- Salm tal-Invitazzjoni.INTRODUZZJONI

O Alla, għinna.

Mulej, għaġġel biex tgħinna.

Glorja lill-Missier u lill-Iben

u lill-Ispirtu s-Santu,

kif kien fil-bidu,

issa, u dejjem se jkun,

dinja bla tarf.

Amen. Alleluja.

Innu

Fejn tgħammar l-imħabba vera, hemm jgħammar Alla:

L-imħabba tal-Preżenza mħabba tal-imħabba stess qatt taqsam.

L-imħabba ta’ Kristu għamilna minn ħafna wieħed;

F’nofsna qiegħed jgħammar l-Iben etern ta’ Alla.

Agħtih merħba ferrieħa, ħobbu u reverem:

Jgħożżu lil xulxin b’imħabba sinċiera.

Salm 43 (44)
Fi żmien it-telfa

Kont int li salvajtna, Mulej: infaħħru ismek bla waqfien.

Widnejna stess semgħu, o Alla,

u missirijietna xandarna,

dak li għamilt fi żmienhom, fi żmien il-qedem:

kif b’idejk stess warrabt il-ġnus

u poġġina f’posthom,

qatgħuhom biex jagħmlulna spazju.

Ma kienx bix-xwabel tagħhom stess li missirijietna ħadu l-art f’idejhom,

ma kinitx is-saħħa tagħhom stess li tathom ir-rebħa;

imma idejk u s-saħħa tiegħek,

id-dawl ta’ wiċċek,

għax int ħadt pjaċir fihom.

Int Alla tiegħi u s-sultan tiegħi,

li jieħdu ħsieb is-sigurtà ta’ Ġakobb.

Permezz tiegħek neċedu l-għedewwa tiegħek;

f’ismek għerġajna lil dawk li qamu kontrija.

Jien mhux se npoġġi t-tamiet tiegħi fil-pruwa tiegħi,

sejf tiegħi mhux se jġibni fis-salvataġġ;

għax kont int li salvatna mit-tbatija tagħna,

int li poġġiet it-taħwid fost dawk li jobogħduna.

Niftaħru fil-Mulej il-ġurnata kollha,

u ħabbar ismek għal kull età.

Glorja lill-Missier u lill-Iben

u lill-Ispirtu s-Santu,

kif kien fil-bidu,

issa, u dejjem se jkun,

dinja bla tarf.

Amen.

Kont int li salvajtna, Mulej: infaħħru ismek bla waqfien.

It-Traduzzjoni tas-Salm

Biex tara s-salmi uffiċjali tal-Grail, ħu l-app Universalis minn Google Play jew mill-Amazon Appstore.

Salm 43 (44)

Eħlisna, Mulej, tħallix lill-poplu tiegħek jitqiegħed tal-mistħija.

Imma issa, Alla, int warrejtna u tħawwadna,

hekk li rridu mmorru fil-battalja mingħajrek.

Int ħarbitna quddiem l-għedewwa tagħna,

u dawk li jobogħduna jisirquna kif irid.

Int tajtna bħal nagħaġ mibjugħa għall-ikel,

int xerridna fost il-ġnus.

Int biegħet lin-nies tiegħek mingħajr flus,

lanqas biss japprofittaw mill-iskambju.

Int għamilna d-daħq ta’ ġirien tagħna,

mocked u moqdija minn dawk li jdawruna.

Il-ġnus għamluna kelma b’kelma,

il-popli jitfgħu rashom b’disprezz.

Il-ġurnata kollha jien mistħija,

I blush bil-mistħija

kif iqarrquni u jgħajruni,

l-għedewwa tiegħi u l-persekuturi tiegħi.

Glorja lill-Missier u lill-Iben

u lill-Ispirtu s-Santu,

kif kien fil-bidu,

issa, u dejjem se jkun,

dinja bla tarf.

Amen.

Eħlisna, Mulej, tħallix lill-poplu tiegħek jitqiegħed tal-mistħija.

Salm 43 (44)

Qum, Mulej! Ifdina minħabba l-imħabba tiegħek.

Dan kollu ġara lilna,

imma mhux għax konna nsejtek.

Aħna ma konniex żleali lejn il-patt tiegħek;

qlubna ma tbiegħdux;

il-passi tagħna ma ħarġux minn triqtek;

u madankollu ġibtilna baxxi,

bl-orrur kollha dwarna:

int għamiltna fid-dell tal-mewt.

Kieku insew l-isem ta’ Alla tagħna,

kieku konna nfirxu jdejna quddiem alla barrani —

Alla ma kienx jaf?

Hu jaf x’inhu moħbi f’qalbna.

Huwa għal ġid tiegħek li niffaċċjaw il-mewt il-ġurnata kollha,

li aħna meqjusa bħala nagħaġ li għandhom jinqatlu.

Stenbaħ, Mulej, għaliex torqod?

Qum, mhux dejjem tiċħadna.

Għaliex iddawwar wiċċek?

Kif tistaʼ tinsa l-​faqar tagħna u t-​tribulazzjoni tagħna?

L-erwieħ tagħna huma mgħaffġa fit-trab,

ġisimna mkaxkra sa l-art.

Qum, Mulej, u għinna.

Fil-ħniena tiegħek, ifdina.

Glorja lill-Missier u lill-Iben

u lill-Ispirtu s-Santu,

kif kien fil-bidu,

issa, u dejjem se jkun,

dinja bla tarf.

Amen.

Qum, Mulej! Ifdina minħabba l-imħabba tiegħek.

℣. Mulej, għand min se mmorru?

℟. Għandek il-kliem tal-ħajja ta’ dejjem.

L-Ewwel Qari2 Pietru 2:9-22 ©

Denunzja tal-midinbin

Il-Mulej jista’ jeħles lit-tajbin mit-tiġrib, u jżomm lill-ħżiena għall-kastig tagħhom sal-jum tal-Ġudizzju, speċjalment dawk li huma mmexxija mix-xewqat korrotti tagħhom tal-ġisem u m’għandhom l-ebda rispett għall-awtorità.

Nies b’rieda bħal din u bla riverenza ma jibżgħux li joffendu kontra l-glorjużi, imma l-anġli fil-qawwa u l-qawwa akbar tagħhom ma jagħmlu l-ebda ilment jew akkuża kontrihom quddiem il-Mulej. L-istess, dawn in-nies li jinsultaw biss xi ħaġa li ma jifhmux mhumiex ħlejjaq li jirraġunaw, iżda sempliċiment annimali mwielda biex jinqabdu u jinqatlu, u ċertament se jeqirdu lilhom infushom bix-xogħol tal-qerda tagħhom stess, u jiksbu l-premju tagħhom tal-ħażen. għall-ħażen li jagħmlu. Huma blots unsightly fuq is-soċjetà tiegħek: irġiel li l-uniku oġġett tagħhom huwa d-dissipazzjoni l-ġurnata kollha, u huma divertenti jqarrqu miegħek anke meta jkunu mistednin tiegħek waqt ikla; b’għajnejhom dejjem ifittxu l-adulterju; irġiel b’kapaċità infinita għad-dnub, huma se jisduċu kull ruħ li hija instabbli għal kollox. Ir-regħba hija l-waħda lezzjoni li tgħallmu moħħhom. Huma taħt saħta. Ħalqu t-triq it-tajba u telqu biex isegwu t-triq ta’ Balgħam bin Begħor, li ħaseb li seta’ japprofitta l-aħjar billi jidneb, sakemm ġie msejjaħ għall-ordni għad-difetti tiegħu. Il-ħmar mutu waqqaf il-ġenn ta’ dak il-profeta meta tkellem bħal bniedem. Nies bħal dawn huma xmajjar imnixxfin, ċpar li jdawwar fir-riħ, u d-dinja ta’ taħt id-dlam hija l-post riservat għalihom. Bit-taħdita ta’ l-għoli tagħhom, li hija kollha vojta, jitħajjar lura lil dawk li għadhom kemm ħarbu mill-paganiżmu, jilagħbu fuq ix-xewqat tal-ġisem tagħhom b’dibgħa. Jistgħu jwiegħdu l-libertà imma huma stess huma skjavi, skjavi tal-korruzzjoni; għax jekk xi ħadd iħalli lilu nnifsu jiġi dominat minn xi ħaġa, allura huwa lsir tiegħu; u kull min ħarab mit-tniġġis tad-dinja darba billi sar jaf lil Sidna u s-salvatur tagħna Ġesù Kristu, u li mbagħad iħalli lilu nnifsu jitħabbel biha għat-tieni darba u mhaddma, jispiċċa fi stat agħar minn dak li beda fih. Saħansitra kien ikun aħjar għalih li qatt ma tgħallem it-triq tal-qdusija, milli jagħrafha u wara jabbanduna r-regola qaddisa li kienet fdata lilu. Dak li għamel huwa eżatt kif jgħid sewwa l-qawl: Il-kelb imur lura għar-rimettar tiegħu stess u: Meta l-ħanżira tkun inħaslet, tbatti fit-tajn.

ResponsorjuF 4:8-9; 1 Ko 16:13

℟. Dak kollu li hu minnu, dak kollu li hu nobbli, dak kollu li hu ġust u pur – imla ħsibijietek kollha b’dawn l-affarijiet,* u Alla tal-paċi jkun miegħek.

℣. Kun attent; żommu sod fil-fidi; kun qalbieni u b’saħħtu,* u Alla tal-paċi jkun miegħek.

It-Tieni QariOmelija minn San Ġwann Krisostmu

Jekk aħna nagħaġ, negħlbu; jekk ilpup, aħna megħluba

Sakemm inkunu nagħaġ, negħlbu u, għalkemm imdawrin b’għadd ta’ ilpup, noħorġu rebbieħa; imma jekk inbiddlu l-ilpup, nirbħu, għax nitilfu l-għajnuna tar-ragħaj. Hu, wara kollox, jitma’ n-nagħaġ, mhux l-ilpup, u jabbandunak jekk ma tħallihx juri l-qawwa tiegħu fik.

Dak li jgħid hu dan: “Tiddejjaqx li, hekk kif nibgħatkom fost l-ilpup, nixtieqkom tkunu bħal nagħaġ u gamiem. Stajt immexxi l-affarijiet b’mod pjuttost differenti u bgħattkom, mhux biex tbati l-ħażen u lanqas biex tiċċedi bħan-nagħaġ lill-ilpup, imma tkun iktar ħarxa mill-iljuni. Imma l-mod li għażilt huwa tajjeb. Iġibilkom tifħir akbar u fl-istess ħin nuru l-qawwa tiegħi.” Hekk qal lil Pawlu: Il-grazzja tiegħi hi biżżejjed għalik, għax fid-dgħufija l-qawwa tiegħi ssir perfetta. “Jien beħsiebni,” jgħid, “li nittratta miegħek bl-istess mod.” Għax, meta jgħid, qed nibgħatkom bħal nagħaġ, jimplika: “Imma għalhekk taqtgħux qalbkom, għax jien naf u jien ċert li ħadd ma jistaʼ jegħlibkom.”

TheMummichogblog è un partecipante al Amazon Services LLC Associates programma, un programma di affiliazione pubblicitario progettato per fornire un mezzo per siti per guadagnare tariffe pubblicitarie con la pubblicità e il link al amazon.com. Amazon, il logo di Amazon, AmazonSupply, e il logo AmazonSupply sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate. Amazon e il logo di Amazon sono marchi di Amazon.com, Inc., o delle sue affiliate.