una agitazione di coscienza pu avviare un processo

TheMummichogblog è un partecipante al Amazon Services LLC Associates programma, un programma di affiliazione pubblicitario progettato per fornire un mezzo per siti per guadagnare tariffe pubblicitarie con la pubblicità e il link al amazon.com. Amazon, il logo di Amazon, AmazonSupply, e il logo AmazonSupply sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate.

una agitazione di coscienza può avviare un processo interiore che, sotto
l’azione della grazia, sarà portato a compimento da sacramentale
assoluzione. Da sola, tuttavia, la contrizione imperfetta non può
ottenere il perdono dei peccati gravi, ma dispone a riceverlo
il perdono nel sacramento della Penitenza .52
1454 ricevere questo sacramento dovrebbe essere preparata da un
exa m ina zio n di co nscie nce fatta alla luce della Parola di Dio. Il
passaggi più adatti a questo possono essere trovati nel Decalogo, la
catechesi morale dei Vangeli e delle lettere degli Apostoli, come il
Discorso della Montagna e gli insegnamenti apostolici. 53
La confessione dei peccati
1455 La confessione (o divulgazione) dei peccati, anche da un semplice 1 424
punto di vista umano, ci libera e facilita la nostra riconciliazione con
altri. Attraverso tale ammissione uomo guarda esattamente ai peccati
egli è colpevole di, si assume la responsabilità per loro, e si apre quindi 1 734
di nuovo se stesso a Dio e alla comunione della Chiesa in ordine
per rendere possibile un nuovo futuro.
1456 La confessione al sacerdote costituisce una parte essenziale del sacramento
della Penitenza: “Tutti i peccati mortali, di cui penite11ts dopo un diligente
auto-esame sono cosciente deve essere raccontata da loro in 1 855
la confessione, anche se sono più nascosti e sono stati commessi
contro i due ultimi comandamenti del Decalogo; per questi peccati
spesso feriscono più gravemente l’anima e si rivelano più pericolosi
di quelli chiaramente commessi “. 54
Quando i fedeli si sforzano di confessare tutti i peccati che essi
può ricordare, senza dubbio li mettono tutti loro prima
la misericordia divina per il perdono. Ma coloro che non riescono a farlo e 1 505
consapevolmente trattenere alcuni, luogo di nulla prima del divino
a Dio per la remissione attraverso la mediazione del sacerdote,
“Infatti, se il malato è troppo vergogna di mostrare la sua ferita
il medico, la medicina non può guarire ciò che non lo fa
so. “55
1457 Secondo il precetto della Chiesa “, dopo aver raggiunto il 2042
età della discrezione, ogni fedele è vincolato da un obbligo fedelmente
di confessare i peccati gravi, almeno una volta l’anno. “56 Chiunque sia a conoscenza di
dopo aver commesso un peccato mortale non deve ricevere la Santa Comunione, anche
se egli sperimenta la contrizione profondo, senza aver prima ricevuto sacramen- 1385
52 Cfr Connell di Trento (1551): DS 1678; 1705.
53 Cfr Mt 5-7; Ro m 12-15; 1 Cor 12-13; Gal S; Ef 4-6; eccetera.
54 Cotmcil di Trento (1551): DS 1680 (ND 1 626); cf. Es 20: 1 7; Mt 5,28.
55 Cotmcil di Trento (1551): DS 1680 (ND 1 626); cf. San Girolamo, in Eccl. 10, 1 1: PL
23: 1096.
56 Cf. CIC, can. 989; Cotmcil di Trento (1551): DS 1683; DS 1708.

https://amzn.to/2G4Zik6

——-

a stirring of conscience can initiate an interior process which, under
the prompting of grace, will be brought to completion by sacramental
absolution. By itself however, imperfect contrition cannot
obtain the forgiveness of grave sins, but it disposes one to obtain
forgiveness in the sacrament of Penance .52
1454 The reception of this sacrament ought to be prepared for by an
exa m ina tio n of co nscie nce made in the light of the Word of God. The
passages best suited to this can be found in the Ten Commandments, the
moral catechesis of the Gospels and the apostolic Letters, such as the
Sermon on the Mount and the apostolic teachings. 53
The confession of sins
1455 The confession (or disclosure) of sins, even from a simply 1 424
human point of view, frees us and facilitates our reconciliation with
others. Through such an admission man looks squarely at the sins
he is guilty of, takes responsibility for them, and thereby opens 1 734
himself again to God and to the communion of the Church in order
to make a new future possible.
1456 Confession to a priest is an essential part of the sacrament
of Penance: “All mortal sins of which penite11ts after a diligent
self-examination are conscious must be recounted by them in 1 855
confession, even if they are most secret and have been committed
against the last two precepts of the Decalogue; for these sins
sometimes wound the soul more grievously and are more dangerous
than those which are committed openly.”54
When Christ’s faithful strive to confess all the sins that they
can remember, they undoubtedly place all of them before
the divine mercy for pardon. But those who fail to do so and 1 505
knowingly withhold some, place nothing before the divine
goodness for remission through the mediation of the priest,
“for if the sick person is too ashamed to show his wound to
the doctor, the medicine cannot heal what it does not
know.”55
1457 According to the Church’s command, “after having attained the 2042
age of discretion, each of the faithful is bound by an obligation faithfully
to confess serious sins at least once a year.”56 Anyone who is aware of
having committed a mortal sin must not receive Holy Communion, even
if he experiences deep contrition, without having first received sacramen- 1385
52 Cf. Connell of Trent (1551): DS 1678; 1705.
53 Cf. Mt 5-7; Ro m 12-15; 1 Cor 12-13; Gal S; Eph 4-6; etc.
54 Cotmcil of Trent (1551): DS 1680 (ND 1 626); cf. Ex 20:1 7; Mt 5:28.
55 Cotmcil of Trent (1551): DS 1680 (ND 1 626); cf. St. Jerome, In Eccl. 10, 1 1 : PL
23:1096.
56 Cf. CIC, can. 989; Cotmcil of Trent (1551): DS 1683; DS 1708.

https://amzn.to/2G4Zik6

——-

a ibangele kanembeza ongamsiza ukuba aluthole inqubo ingaphakathi okuyinto, ngaphansi
the esibatshela somusa kuyolethwa luphele ngo sacramental
uyakhulula. Ngu uqobo Nokho, ukudabuka abangaphelele abakwazi
ukuthola ukuthethelelwa kwezono ethuneni, kodwa elahla eyodwa ukuthola
nentethelelo isakramente nokuJeziswa .52
1454 I yokwamukela lelisakramente kufanele alungele i
exa m ina Tio n co nscie NCE wenza ekukhanyeni iZwi likaNkulunkulu. I
amavesi kangcono lokhu kungenziwa esitholakala eMithethweni Eyishumi,
Catechesis zokuziphatha amaVangeli Encwadi yabaphostoli, ezifana
ENtshumayelweni YaseNtabeni futhi izimfundiso zabaphostoli nazo. 53
I sokuvuma izono
1455 Ukuvunywa (noma ukuvezwa) izono, ngisho kusuka nje 1 424
Ngokombono wabantu, kusikhulula futhi kusiza nokubuyisana bethu
abanye. Ngokusebenzisa enjalo ukuvuma indoda ukubukeka ngqó izono
unecala ngokwenza, ithatha umthwalo kubo, futhi ngaleyo ndlela kuvula 1 734
yena futhi kuNkulunkulu eyokuhlanganyela Church ukuze
ukuze senze kube nokwenzeka ngathi ikusasa elisha.
1456 Confession ukuze umfundisi kuyingxenye ebalulekile isakramente
ka nokuJeziswa: “Zonke izono ofayo zazo penite11ts emva ngenkuthalo
ukuzihlola bayazi kumele walandisa ngakubo 1 855
ukuvuma izono, ngisho noma imfihlo kakhulu futhi ziye uzibophezele
ngokumelene ezimbili zokugcina imithetho ye Decalogue; lezi izono
ngezinye izikhathi silimaza PHEFUMULO ningi kakhulu futhi eziyingozi kakhulu
kunomuntu sizibophezele obala. “54
Lapho bakaKristu abathembekile silwele ukuba avume zonke izono ukuthi
bangakhumbula, akungabazeki ukuthi ukubeka zonke phambi
isihe uNkulunkulu okumelwe siyilandele ukuze baxolelwe. Kodwa labo behluleka ukwenza kanjalo futhi 1 505
ngamabomu bagodle, indawo lutho phambi saphezulu
ubuhle elisho ukuxolela ngokusebenzisa kwaloba umpristi,
“Ngoba uma umuntu ogulayo onamahloni kakhulu ukukhombisa isilonda sakhe ukuze
udokotela, umuthi abakwazi ukuphulukisa lokho kungaqali
ukwazi. “55
1457 Ngokusho umyalo zeSonto, “ngemva kokuba umgomo 2042
yobudala ngokubona, ngayinye ethembekile oboshwe isibopho ngokwethembeka
ezonweni bavume sina okungenani kanye ngonyaka. “56 Noma ngubani okuqaphelayo
kokuba isono ofayo akumele bamukele Esingcwele, ngisho
uma uthola yokuzisola ezijulile, bengazange wokuqala wathola sacramen- 1385
52 Bheka Connell WaseTrent (1551): DS 1678; 1705.
53 Bheka Mt 5-7; Ro m 12-15; 1 Kor 12-13; Gal S; Efe 4-6; njll
54 Cotmcil WaseTrent (1551): DS 1680 (ND 1 626); qhathanisa Eks 20: 1 7; Math 5:28.
55 Cotmcil WaseTrent (1551): DS 1680 (ND 1 626); qhathanisa St UJerome, Ngo UmSh. 10, 1 1: PL
23: 1096.
56 Bheka CIC, ikani. 989; Cotmcil WaseTrent (1551): DS 1683; DS 1708.

Amazon e il logo di Amazon sono marchi di Amazon.com, Inc., o delle sue affiliate.