Una parola che Galikhom Obdu Marisa DAmatoSpiegan

TheMummichogblog è un partecipante al Amazon Services LLC Associates programma, un programma di affiliazione pubblicitario progettato per fornire un mezzo per siti per guadagnare tariffe pubblicitarie con la pubblicità e il link al amazon.com. Amazon, il logo di Amazon, AmazonSupply, e il logo AmazonSupply sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate.

“Una parola che Għalikhom. Obdu!” – Marisa D’Amato
Spiegando la sua situazione!

Lo stato presentatore e cantante Marisa D’Amato del paese dopo il rilascio delle nuove misure affermando: “Ho una sola parola per voi. OBDU !! Vediamo come disciplinato noi …”

 

Sotto lo stesso status, Marisa continuare tikeb e spiegare la sua situazione. “Ho perso tutto il lavoro che ho avuto da marzo in poi, eliminare tutto il canto che ho avuto all’estero, in vari paesi e obdejt. Smajtuni effettuare la spedizione? Smajtuni dire che sei stato senza pagare? No vero?”

Lei non gli Stati farlo, “perché ho capito le circostanze. Ma poi mi aspetto serio. Sì, era arrabbiato perché so che ci sono molti che ignorato, accorso qui e oltre a più non posso e vedere cosa è successo. ovunque tu vada le persone di tutte le età senza maschere. Sì, obdu e che disobbediscono pagare le multe “.

Facebook / Marisa D’Amato

https://www.gwida.mt/mt/kelma-wahda-ghandi-ghalikhom-obdu—marisa-d-amato

———-

“One word I Għalikhom. Obdu!” – Marisa D’Amato
Explaining her situation!

The presenter and singer Marisa D’Amato country’s status after issuing the new measures stating, “I have one word for you. OBDU !! Let see how disciplined we …”

 

Under the same status, Marisa continue tikeb and explain her situation. “I lost all the work that I had from March onwards, delete all singing that I had abroad, in various countries and obdejt. Smajtuni make the shipment? Smajtuni say that you have been without pay? No it?”

She states not doing so, “Why I understand the circumstances. But then I expect seriously. Yes, he was angry because I know there are many who disregarded, who rushed here and beyond as they could and see what happened. wherever you go people of all ages without masks. Yes, obdu and who disobey pay the fines. ”

Facebook / Marisa D’Amato

https://www.gwida.mt/mt/kelma-wahda-ghandi-ghalikhom-obdu—marisa-d-amato

———-

“Omunye izwi engalisho Għalikhom. Obdu!” – Marisa D’Amato
Ukuchaza isimo sakhe!

isimo umethuli futhi umculi Marisa D’Amato wezwe ngemuva kokukhipha izinyathelo ezintsha esho ukuthi: “Angikudingi izwi elilodwa ngawe. OBDU !! Ake sibone ukuthi lokujeziselwa thina …”

 

Ngaphansi isimo esifanayo, uMarisa uqhubeke tikeb abuye achaze isimo sakhe. Ithi: “Ngalahlekelwa umsebenzi ukuthi kwadingeka kusukela ngoMashi kuqhubeke, susa konke ukucula ukuthi kwadingeka phesheya, emazweni ahlukahlukene futhi obdejt. Smajtuni wenze le mpahla? Smajtuni bathi oye ngaphandle kwenkokhelo? Cha ke?”

Yena uthi cha Ngokwenza kanjalo, “Kungani Ngiyaqonda kwezimo. Kodwa ke ngiyilindele sina. Yebo, yathukuthela ngoba ngiyazi kukhona abaningi ezazingenandaba, ngubani baphuthuma lapha nangale ngezinga ababengenza futhi sibone ukuthi kwenzekani. nomaphi lapho uya khona abantu babo bonke ubudala ngaphandle buso. Yebo, obdu nabangalilaleli ukukhokha inhlawulo. ”

Facebook / Marisa D’Amato

https://www.gwida.mt/mt/kelma-wahda-ghandi-ghalikhom-obdu—marisa-d-amato

———-

“Een woord wat ek Għalikhom. Obdu!” – Marisa D’Amato
Verduidelik haar situasie!

status die aanbieder en sangeres Marisa D’Amato land se na die uitreiking van die nuwe maatreëls wat verklaar, “Ek het ‘n woord vir u. OBDU !! Kom kyk hoe gedissiplineerd ons …”

 

Onder dieselfde status, Marisa voortgaan tikeb en verduidelik haar situasie. “Ek al die werk wat ek moes vanaf Maart af, verwyder al sing dat ek in die buiteland, in verskeie lande en obdejt. Smajtuni maak die verskeping? Smajtuni sê dat jy sonder betaling gewees dit verloor? Nee?”

Sy sê dit nie te doen, “Hoekom ek die omstandighede te verstaan. Maar dan verwag ek ernstig. Ja, hy was kwaad omdat ek weet daar is baie mense wat in ag geneem, wat hier ingestorm en verder as wat hulle kon en kyk wat gebeur. oral waar jy gaan mense van alle ouderdomme sonder maskers. Ja, obdu en wat ongehoorsaam die boetes betaal. ”

Facebook / Marisa D’Amato

https://www.gwida.mt/mt/kelma-wahda-ghandi-ghalikhom-obdu—marisa-d-amato

———-

“Një fjalë I Għalikhom. Obdu!” – Marisa D’Amato
Duke shpjeguar situatën e saj!

Statusi Prezantuesja dhe këngëtarja Marisa D’Amato vendit pas lëshimit masat e reja duke thënë: “Kam një fjalë për ju. OBDU !! Le të shohim se si të disiplinuar ne …”

 

Nën të njëjtin status, Marisa vazhdojnë tikeb dhe të shpjegojë situatën e saj. “Kam humbur të gjithë punën që kam pasur nga marsi e tutje, fshini të gjitha të kënduarit që kam pasur jashtë vendit, në vende të ndryshme dhe obdejt. Smajtuni bëjë dërgesën? Smajtuni thonë se ju keni qenë të pa paguar? Jo atë?”

Ajo nuk shtetet bërë kështu, “Pse unë e kuptoj rrethanat. Por pastaj pres seriozisht. Po, ai ishte i zemëruar, sepse unë e di se ka shumë të cilët shpërfillën, të cilët nxituan këtu dhe më gjerë si ata mund dhe të shohim se çfarë ka ndodhur. kudo që të shkoni njerëz të të gjitha moshave pa maska. Po, obdu dhe të cilët nuk i binden paguajnë gjobat “.

Facebook / Marisa D’Amato

https://www.gwida.mt/mt/kelma-wahda-ghandi-ghalikhom-obdu—marisa-d-amato

———-

“አንድ ቃል እኔ Għalikhom. Obdu!” – ማሪሳ d’አማቶ
እሷን ሁኔታ የሚያብራራ!

, በመግለጽ አዲሱ እርምጃዎችን መስጫው በኋላ PRESENTER እና ዘፋኝ ማሪሳ d’አማቶ ሀገር ሁኔታ “እኔ. OBDU !! እስቲ አንድ ለአንተ አንድም ቃል አለን ተግሣጽ እንዴት ማየት …”

 

በተመሳሳይ ሁኔታ ሥር, ማሪሳ tikeb ለመቀጠል ከእሷ ሁኔታ ያብራራሉ. “እኔ ቢያስፈልገን, እኔ በተለያዩ አገሮች ውስጥ, አገር ነበር እና obdejt. Smajtuni Smajtuni እናንተ ክፍያ ያለ ሊሆን ይላሉ? ጭነቱ ማድረግ ሁሉ በመዘመር ለመሰረዝ መጋቢት ጀምሮ ነበር ሁሉ ሥራ አጥተዋል? የለም ነው?”

እኔ ሁኔታዎች መረዳት ለምን እሷ “እንዲህ ሲያደርግ አይደለም ይላል. ነገር ግን በዚያን ጊዜ እኔ በቁም. እኔ እዚህ ሮጡ ማን ችላ ብዙዎች ናቸው እናውቃለን; ምክንያቱም አዎ, ተቈጣ እነርሱም አልቻሉምም የሆነውን ነገር ለማየት እንደ በላይ ይጠብቃሉ. የትም ጭምብል ያለ በሁሉም የዕድሜ ክልል ሰዎች ይሄዳሉ. አዎን, obdu እና ማን ቅጣቶች መክፈል ባምጽ. ”

Facebook / ማሪሳ d’አማቶ

https://www.gwida.mt/mt/kelma-wahda-ghandi-ghalikhom-obdu—marisa-d-amato

———-

“كلمة واحدة وأنا Għalikhom. Obdu!” – ماريسا داماتو
شرح الوضع لها!

وضع المذيع والمطرب ماريسا داماتو البلاد بعد إصدار الإجراءات الجديدة قائلا: “لدي كلمة واحدة بالنسبة لك. OBDU !! دعونا نرى كيف منضبطة نحن …”

 

تحت وضع نفسه، ماريسا مواصلة tikeb وشرح حالتها. “لقد فقدت كل العمل الذي كان لي من مارس فصاعدا، وحذف كل الغناء ان كان لي في الخارج، في مختلف البلدان وobdejt. Smajtuni تجعل شحنة؟ Smajtuni القول إن كنت قد تعرضت بدون أجر؟ لا ذلك؟”

وتقول عدم القيام بذلك، “لماذا أنا أفهم هذه الظروف. ولكن بعد ذلك أتوقع على محمل الجد. نعم، كان غاضبا لأنني أعلم أن هناك العديد من الذين تجاهلوا، الذين هرعوا هنا وراء ما يمكن ومعرفة ما حدث. أينما تذهب الناس من جميع الأعمار دون أقنعة. نعم، obdu والذين يعصون دفع الغرامات “.

Amazon e il logo di Amazon sono marchi di Amazon.com, Inc., o delle sue affiliate.

http://xzh.i3geek.com