uniti con la meditazione della Parola di Dio e il

uniti con la meditazione della Parola di Dio e il canto di
inni liturgici, entra nell’armonia dei segni della celebrazione
in modo che il mistero celebrato è impressa nella memoria del cuore
e viene poi espressa nella nuova vita dei fedeli.
Ill. QUANDO S liturgia celebrata?
liturgici
1163 “Santa Madre Chiesa ritiene che avrebbe dovuto celebrare
l’opera salvifica del suo Sposo divino in una commemorazione sacra
in certi giorni in tutto il corso dell’anno. Una volta ogni settimana,
il giorno che lei ha chiamato il giorno del Signore, lei continua la
la memoria della risurrezione del Signore. Lei celebra anche una volta ogni
anno, insieme alla sua beata passione, a Pasqua, che la più solenne
di tutte le feste. Nel corso dell’anno, inoltre, si svolge il
tutto il mistero di Cristo. . . . Così ricordando i misteri del 512
redenzione, essa apre ai fedeli le ricchezze del suo Signore
poteri e meriti, in modo che questi siano in qualche modo reso presente in
ogni età; stiva fedeli laici di loro e sono pieni di risparmio
grazia. “33
1164 Dal tempo della legge mosaica, il Popolo di Dio hanno
feste fisse osservati, a partire dalla Pasqua, per ricordare il
azioni straordinarie del Dio Salvatore, per dargli grazie per loro, a
perpetuare il loro ricordo, e insegnare nuove generazioni di conformarsi
loro condotta ad essi. Nel tempo della Chiesa, tra il
Pasqua di Cristo già compiuto una volta per tutte, e la sua consumazione
nel regno di Dio, la liturgia celebrata in giorni fissi
porta l’impronta della novità del mistero di Cristo.
1165 Quando la Chiesa celebra il mistero di Cristo, v’è 2 659-2836
una parola che segna la sua preghiera: “Oggi!” – una parola facendo eco alla
la preghiera il suo Signore le ha insegnato e la chiamata del Santo Spirit.34 Questo
“Oggi” del Dio vivente, che l’uomo è chiamato ad entrare è “l’ora”
della Pasqua di Gesù, che raggiunge tutto e sta alla base di tutta la storia: 1 085
La vita si estende su tutti gli esseri e li riempie con un numero illimitato
luce; l’Oriente di orienta pervade l’universo, e chi
era “prima della Daystar” e prima che i corpi celesti,
immortale e vasto, il grande Cristo, brilla su tutti gli esseri
più luminosa del sole. Quindi un giorno di tempo, eterna
luce viene inaugurato per noi che crediamo in lui, un giorno che 1S
mai cancellato: la mistica Passover.35
33 sc 102.
34 Cfr Mt 6,11; Eb 3: 7-4: 11; Sal 95: 7.

https://amzn.to/2G4Zik6

——-

united with meditation on the Word of God and the singing of
liturgical hymns, enters into the harmony of the signs of celebration
so that the mystery celebrated is imprinted in the heart’s memory
and is then expressed in the new life of the faithful.
Ill. WHEN I S THE LITURGY CELEBRATED?
Liturgical seasons
1163 “Holy Mother Church believes that she should celebrate
the saving work of her divine Spouse in a sacred commemoration
on certain days throughout the course of the year. Once each week,
on the day which she has called the Lord’s Day, she keeps the
memory of the Lord’s resurrection. She also celebrates it once every
year, together with his blessed Passion, at Easter, that most solemn
of all feasts. In the course of the year, moreover, she unfolds the
whole mystery of Christ . . . . Thus recalling the mysteries of the 512
redemption, she opens up to the faithful the riches of her Lord’s
powers and merits, so that these are in some way made present in
every age; the faithful lay hold of them and are filled with saving
grace.”33
1164 From the time of the Mosaic law, the People of God have
observed fixed feasts, beginning with Passover, to commemorate the
astonishing actions of the Savior God, to give him thanks for them, to
perpetuate their remembrance, and to teach new generations to conform
their conduct to them. In the age of the Church, between the
Passover of Christ already accomplished once for all, and its consummation
in the kingdom of God, the liturgy celebrated on fixed days
bears the imprint of the newness of the mystery of Christ.
1165 When the Church celebrates the mystery of Christ, there is 2 659-2836
a word that marks her prayer: “Today!” – a word echoing the
prayer her Lord taught her and the call of the Holy Spirit.34 This
“today” of the living God which man is called to enter is “the hour”
of Jesus’ Passover, which reaches across and underlies all history: 1 085
Life extends over all beings and fills them with unlimited
light; the Orient of orients pervades the universe, and he who
was “before the daystar” and before the heavenly bodies,
immortal and vast, the great Christ, shines over all beings
more brightly than the sun. Therefore a day of long, eternal
light is ushered in for us who believe in him, a day which 1S
never blotted out: the mystical Passover.35
33 sc 102.
34 Cf. Mt 6:11; Heb 3:7-4:11; Ps 95:7.

https://amzn.to/2G4Zik6

——-

united nokuzindla ngeZwi likaNkulunkulu nokucula
emaculweni yesonto, engena Ukuvumelana izimpawu celebration
ukuze imfihlakalo kugujwa is sihleli kumemori kwenhliziyo
futhi wabe esesho kule impilo entsha wabangcwele.
Ill. LAPHO ngikhula S izimfundiso kugujwa?
zonyaka eyimidanti
1163 “Ungcwele Umama Isonto ukholelwa kufanele ukuthi ukugubha
umsebenzi osindisa Umlingani wakhe zaphezulu embungatweni engcwele
ngezinsuku ezithile kuwo wonke phakathi nonyaka. Uma isonto ngalinye,
ngosuku ngaso ngokuthi uSuku lweNkosi, yena igcina
inkumbulo okuvuka khona kungumyalo weNkosi. Wabuye ziyawugubha kanye njalo
nyaka, kanye nabantu Passion lakhe ebusisekile, at Easter, ukuthi onesizotha kakhulu
kuzo zonke emadilini. Ngokuhamba konyaka, ngaphezu kwalokho, yena lapho kwenzeka izenzakalo ezihilela
lonke ngemfihlakalo kaKristu. . . . ukukhumbula Ngakho izimfihlakalo 512
ukukhulula, yena okuvulela ethembekileyo ingcebo yakhe SeNkosi
amandla kanye kokufaneleka, ukuze lawa ngandlela-thile eyenziwe samanje
yonke iminyaka; ulwazi oluyisisekelo abathembekile babamba kubo futhi zigcwele kulondolozwa
umusa. “33
1164 Kusukela esikhathini umthetho kaMosisi, aBantu bakaNkulunkulu babe
waphawula emadilini fixed, oqala iPhasika, ukuze bakhumbule
izenzo ezimangalisayo zikaNkulunkulu noMsindisi ukuba anike kuye siyabonga kubo, ukuze
abhebhezela ukukhunjulwa kwabo, futhi ukufundisa izizukulwane ezintsha ukuze kuvumelane
ukuziphatha kwabo kubo. Ngo engu kweBandla, phakathi
IPhasika kaKristu kakade kufezeke kanye bonke, kwesiphelo yayo
embusweni kaNkulunkulu, izimfundiso kugujwa izinsuku ezihleliwe
uzalela isinyathelo we lensha imfihlakalo kaKristu.
1165 Lapho iSonto igubha ngemfihlakalo kaKristu, kukhona 2 659-2836
igama ukuthi amamaki umthandazo wakhe: “Namuhla!” – igama sesinanela
umthandazo wakhe eNkosini ayemfundisa kanye call of the Holy Spirit.34 Lokhu
“Namuhla” kaNkulunkulu esiphilayo ndoda ibizwa ngokuthi ukungena kuyinto “ihora”
iPhasika likaJesu, lelo sifinyelela ngaphesheya esitholakala wonke umlando: 1 085
Life ubabonisa phezu kwayo yonke inyama sekufikile futhi igcwalise nabo angenamkhawulo
ukukhanya; aseMpumalanga ka izimisa zigcwele yonke, futhi lowo
kwaba “phambi ikhwezi” futhi ngaphambi ezintweni zasemkhathini,
awufi amaningi, Kristu omkhulu, ubaneke uze ufinyelele akubo bonke
akhanye kakhudlwana kunelanga. Ngakho-ke usuku eside, eyaphakade
ukukhanya kwangenisa kithi abakholwa kuye, ngosuku lapho 1S
ungalokothi ulesulile: i ezingaqondakali Passover.35
33 sc 102.
34 Bheka Math 6:11; Heb 3: 7-4: 11; IHu 95: 7.

TheMummichogblog è un partecipante al Amazon Services LLC Associates programma, un programma di affiliazione pubblicitario progettato per fornire un mezzo per siti per guadagnare tariffe pubblicitarie con la pubblicità e il link al amazon.com. Amazon, il logo di Amazon, AmazonSupply, e il logo AmazonSupply sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate. Amazon e il logo di Amazon sono marchi di Amazon.com, Inc., o delle sue affiliate.