venire anche se vengono prese misure rigorose ora

venire, anche se vengono prese misure rigorose ora, alcuni paesi con scarse risorse richiederanno assistenza nell’adattamento agli effetti già in produzione, che influenzano le loro economie. In questo contesto, v’è la necessità per la responsabilità comuni e differenziate. Come i Vescovi della Bolivia hanno dichiarato, “i paesi che hanno beneficiato di un alto grado di industrializzazione, a costo di enormi emissioni di gas serra, hanno una responsabilità maggiore per fornire una soluzione ai problemi che hanno causato” .127
171.
La strategia di acquisto e di vendita “crediti di carbonio” può portare ad una nuova forma di speculazione che non contribuirebbe a ridurre l’emissione di gas inquinanti in tutto il mondo. Questo sistema sembra fornire una soluzione facile e veloce con il pretesto di un certo impegno per l’ambiente, ma in nessun modo lo fa per permettere il cambiamento radicale che richiedono le circostanze attuali. Piuttosto, si potrebbe semplicemente diventare uno stratagemma che consenta il mantenimento il consumo eccessivo di alcuni paesi e settori.
172.
Per i paesi poveri, le priorità devono essere per eliminare la povertà estrema e per promuovere lo sviluppo sociale dei loro popoli. Allo stesso tempo, hanno bisogno di riconoscere il livello scandalosa dei consumi in alcuni settori privilegiati
Conferenza 127 boliviani episcopale, Lettera pastorale per l’ambiente e lo sviluppo umano in Bolivia El Universo, Don de Dios para la vida (marzo 2012), 86.

 

https://amzn.to/34qkESq

——-

come, even if stringent measures are taken now, some countries with scarce resources will require assistance in adapting to the effects already being produced, which affect their economies. In this context, there is a need for common and differentiated responsibilities. As the bishops of Bolivia have stated, “the countries which have benefited from a high degree of industrialization, at the cost of enormous emissions of greenhouse gases, have a greater responsibility for providing a solution to the problems they have caused”.127
171.
The strategy of buying and selling “carbon credits” can lead to a new form of speculation which would not help reduce the emission of polluting gases worldwide. This system seems to provide a quick and easy solution under the guise of a certain commitment to the environment, but in no way does it allow for the radical change which present circumstances require. Rather, it may simply become a ploy which permits maintaining the excessive consumption of some countries and sectors.
172.
For poor countries, the priorities must be to eliminate extreme poverty and to promote the social development of their people. At the same time, they need to acknowledge the scandalous level of consumption in some privileged sectors
127 Bolivian Bishops’ Conference, Pastoral Letter on the Environment and Human Development in Bolivia El universo, don de Dios para la vida (March 2012), 86.

 

https://amzn.to/34qkESq

——-

ifike, ngisho noma izinyathelo elawula zithathwa manje, amanye amazwe nge izinsiza eziyindlala kuzodinga usizo yokuvumelana imiphumela kakade kukhiqizwa, ezithinta iminotho yabo. Kulesisimo-ke, kukhona isidingo yemfanelo ezivamile futhi umahluko. Njengoba ababhishobhi Bolivia nishilo, “emazweni lapho ziye zazuza ngezinga eliphezulu kwezimboni, ngezinye izindleko kwekhabhoni omkhulu amagesi abamba ukushisa, fanele nkulu ziphendulela ngoba ungakhele lezinkinga baye babangela” .127
171.
Amaqhinga wokubuthelela nokudayisa “carbon credits” kungaholela ifomu elisha nokuqagela ezazingathandi usizo ukunciphisa ekushayweni sokungcolisa amagesi emhlabeni wonke. Lolu hlelo kubonakala ukunikeza ikhambi elisheshayo ezicashe ukuzibophezela ezithile imvelo, kodwa neze ikwenze uvumele ngenxa yalolu shintsho olukhulu kwaziphi izimo lapho khona zidinga. Kunalokho, kungenzeka ukuthi abe icebo okuyinto evumela nokugcina ukusetshenziswa okweqile kwamanye amazwe kanye imikhakha.
172.
Emazweni abampofu, izinto eziza kuqala kumele kube ukuqeda ububha kanye ukukhuthaza nokuthuthukisa ezenhlalakahle yabantu babo. Ngesikhathi esifanayo, kudingeka aqaphele ezingeni ihlazo ukusetshenziswa kwezinye izingxenye nelungelo
127 saseBolivia Bishops ‘Conference, wokwelusa Incwadi phezu Wezemvelo Nemithombo Human Development Report e Bolivia El Universo, don de Dios para la vida (Mashi 2012), 86.

 

https://amzn.to/34qkESq

——-

kom, selfs al is streng maatreëls getref word nou, sal sommige lande met skaars hulpbronne hulp in te pas by die gevolge reeds geproduseer, wat hul ekonomieë raak vereis. In hierdie konteks, is daar ‘n behoefte vir ‘n gemeenskaplike en onderskei verantwoordelikhede. As die biskoppe van Bolivia het gesê, “die lande wat voordeel getrek het uit ‘n hoë graad van industrialisering, ten koste van enorme vrystelling van kweekhuisgasse, het ‘n groter verantwoordelikheid vir die verskaffing van ‘n oplossing vir die probleme wat hulle veroorsaak het” 0,127
171.
Die strategie van die koop en verkoop “koolstofkrediete” kan lei tot ‘n nuwe vorm van spekulasie wat nie hulp sou verminder die vrystelling van besoedelende gasse wêreldwyd. Hierdie stelsel lyk na ‘n vinnige en maklike oplossing onder die dekmantel van ‘n sekere verbintenis tot die omgewing te voorsien, maar in geen manier doen dit toelaat vir die radikale verandering wat huidige omstandighede vereis. Inteendeel, kan dit net ‘n slenter wat permitte die instandhouding van die oormatige verbruik van sekere lande en sektore geword.
172.
Vir arm lande, moet die prioriteite wees om uiterste armoede uit te wis en om die sosiale ontwikkeling van hul mense te bevorder. Terselfdertyd, moet hulle die skande vlak van verbruik in ‘n paar bevoorregte sektore erken
127 Boliviaanse Biskoppe Konferensie, Pastorale Brief oor die Omgewing en Menslike Ontwikkeling in Bolivia El Universo, Don de Dios para la vida (Maart 2012), 86.

 

https://amzn.to/34qkESq

——-

vijnë, edhe në qoftë se janë marrë masa të rrepta tani, disa vende me burimet e pakta do të kërkojë ndihmë në përshtatjen ndaj efekteve tashmë duke u prodhuar, të cilat ndikojnë në ekonomitë e tyre. Në këtë kontekst, ka nevojë për përgjegjësi të përbashkëta dhe të diferencuara. Si peshkopët e Bolivisë kanë thënë, “vendet që kanë përfituar nga një shkallë të lartë të industrializimit, në koston e emisioneve të mëdha të gazrave serrë, kanë një përgjegjësi më të madhe për të siguruar një zgjidhje për problemet që kanë shkaktuar” .127
171.
Strategjia e blerjen dhe shitjen e “krediteve të karbonit” mund të çojë në një formë të re të spekulimeve të cilat nuk do të ndihmojë në uljen e emisioneve të gazrave ndotëse në mbarë botën. Ky sistem duket për të siguruar një zgjidhje të shpejtë dhe të lehtë nën maskën e një angazhimi të caktuar për mjedisin, por në asnjë mënyrë nuk e bën atë të lejuar për ndryshimin radikal të cilat rrethanat e tanishme kërkojnë. Përkundrazi, ajo thjesht mund të bëhet një dredhi që lejon ruajtjen e konsumit të tepruar të disa vendeve dhe sektorëve.
172.
Për vendet e varfra, prioritetet duhet të jetë për të eliminuar varfërinë ekstreme dhe për të nxitur zhvillimin social të popullit të tyre. Në të njëjtën kohë, ata duhet të pranojnë nivelin skandaloz të konsumit në disa sektorë të privilegjuara
Konferenca 127 Bolivian Ipeshkvnore, baritore Letër mbi Mjedisin dhe Zhvillimin Njerëzor në Bolivi El Universo, don de Dios par la vida (mars 2012), 86.

TheMummichogblog è un partecipante al Amazon Services LLC Associates programma, un programma di affiliazione pubblicitario progettato per fornire un mezzo per siti per guadagnare tariffe pubblicitarie con la pubblicità e il link al amazon.com. Amazon, il logo di Amazon, AmazonSupply, e il logo AmazonSupply sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate. Amazon e il logo di Amazon sono marchi di Amazon.com, Inc., o delle sue affiliate.